Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 3 - Đề 1

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 - Số học

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 3 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 3 lớp 6 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán về phép cộng, phép nhân, phép trừ, phép chia. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 3 - Đề 1

PHÉP CỘNG - PHÉP NHÂN. PHÉP TRỪ - PHÉP CHIA

Bài 1. a) Nêu ba cách tính nhẩm 600 : 12

b) Tính: 28.25;

125.72;

99 + 59;

457 - 98.

Bài 2. Tính nhanh:

a) 27.49 + 61.49 + 49.12 + 100.51

b) 21 + 23 + 25 + 27 + 29 + 31 + 33 + 35

c) (7200 + 36): 36

d) (3600 - 84) : 12

Bài 3. So sánh A và B mà không tính cụ thể giá trị của chúng

a) A = 3214 + 5789; B = 5765 + 3238 

b) A = 2011.2011; B = 2010.2012.

Bài 4. Tìm số tự nhiên x, biết:

a) x : 13 = 21

b) 2115 : x = 17

c) 0 : x = 0

d) x : 5 = x : 6

e) (x - 42).(x - 21) = 0

Bài 5. Tính nhanh tổng của 51 số tự nhiên đầu tiên.

Đáp án Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 3 - Đề 1

Bài 1. a)

Cách 1. 600 : 12 = (60 . 10) : 12 = (60 : 12).10 = 5.10 = 50.

Cách 2. 600 : 12 = 600 : (3.4) = (600 : 3) : 4 = 200 : 4 = 50.

Cách 3. 600 : 12 = (480 + 120) : 12 = 480 : 12 + 120 : 12 = 40 + 10 = 50.

b) 28.25 = (7.4). 25 = 1.(425) = 7.100 = 700.

125.72 = 125.(8.9) = (125.8).9 = 1000.9 = 9000.

99 + 59 = (99 + 1) + (59 - 1) = 100 + 58 = 158.

457- 98 = (457 + 2) - (98 + 2) = 459 - 100 = 359.

Bài 2.

a) 27.49 + 61.49 + 49.12 + 100.51 = 49.(27 + 61 + 12) + 100.51

= 49.100+ 100.51 = 100.(49 + 51) = 100.100 = 10000.

b) 21 + 23 + 25 + 27 + 29 + 31 + 33 + 35

= (21+ 35) + (23 + 33) + (25 + 31) + (27 + 29)

= 4.56 = 224.

c) (7200 + 36) : 36 = 7200 : 36 + 36: 36 = 200 + 1 = 201.

d) (3600 - 84) : 12 = 3600 : 12 - 84 : 12 = 300 - 7 = 293.

Bài 3.

a) A = 3214 + 5789 = (3214 + 24) + (5789 - 24) = 3238 + 5765 = B.

Vậy A = B. 

b) A = 2011 . 2011 =2011 .(2010+ 1) = 2011 . 2010 + 2011 (1)

B = 2010 . 2012 = 2010 . (2011 + 1) = 2010 . 2011 + 2010 (2)

So sánh (1) và (2) ta thấy: A > B.

Bài 4.

a) x : 13 = 21 => x = 13.21 => x = 273.

b) 2125: x = 17 => x = 2125 : 17 => x = 125..

c) 0 : x = 0. Suy ra x phải là số tự nhiên bất kì khác 0.

d) x : 5 = x : 6. Đẳng thức chỉ xảy ra khi x = 0.

e) Tích (x - 42).(x - 21) = 0 nên hoặc x - 42 = 0, hoặc x - 21 = 0.

Suy ra x = 42 hoặc x = 21.

Bài 5. Gọi s là tổng của 51 số tự nhiên đầu tiên.

Ta có: s = 0 + 1 + 2 + 3 + ... + 50.

Gọi S' là tổng của 50 số tự nhiên từ 1 đến 50. Ta có:

S' = 1 + 2 + 3 + ... +49 + 50 (1)

S' = 50 + 49 + ....+ 2 + 1. (2)

Cộng (1) với (2), rồi áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng ta có:

S' + S' = (1 + 50) + (2 + 49) + .... + (49 + 2) + (50 + 1) = 51 + 51 + ... + 51 +51. Do đó 2S’ = 51.50 => S' = 51 . 50 : 2 = 1275.

Vậy S = 0 + S' = 0 + 1275 = 1275.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 6 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 6 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
9 3.598
Bài tập cuối tuần Toán 6 Xem thêm