Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 6 - Đề 1

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 - Số học

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 6 - Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 6 lớp 6 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán tính chất chia hết của một tổng. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 6 - Đề 1: TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG

Bài 1. Điền dấu "×" vào ô trống thích hợp trong các câu sau:

Câu

Đúng

Sai

1) 5.279.7 + 63 chia hết cho 3

   

2) 121.81 + 49 chia hết cho 9

   

3) 7.256 + 32 chia hết cho 16

   

Bài 2. Không tính các tổng và hiệu, hãy xét xem các tổng và hiệu sau có chia hết cho 11 không?

a) 33 + 121 + 77;

b) 52 + 99 + 66 ;

c) 1331 – 44 ;

d) 111 – 22.

Bài 3. Cho số A = 15 + 21 + 105 + x với x ∈ N. Tìm điều kiện của x để:

a) A chia hết cho 3;

b) A không chia hết cho 3.

Bài 4. Chứng tỏ rằng:

a) Tổng của bốn số tự nhiên chẵn liên tiếp là một số chia hết cho 4;

b) Tổng của năm số tự nhiên chẵn liên tiếp là một số chia hết cho 5.

Đáp án Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 6 - Đề 1

Bài 1.

Câu

Đúng

Sai

1) 5.279.7 + 63 chia hết cho 3

×

 

2) 121.81 + 49 chia hết cho 9

 

×

3) 7.256 + 32 chia hết cho 16

×

 

Bài 2.

a) Tổng chia hết cho 11.

b) Tổng không chia hết cho 11. Vì 66 chia hết cho 11, 99 chia hết 11 nhưng 52 không chia hết cho 11.

c) Hiệu chia hết cho 11.

d) Hiệu không chia hết cho 11.

Bài 3. Số A là tổng của bốn số hạng trong đó các số 15, 21 và 105 đều là các số chia hết cho 3. Do đó:

a) A chia hết cho 3 khi x chia hết cho 3.

b) A không chia hết cho 3 khi x không chia hết cho 3.

Bài 4. a) Gọi bốn số tự nhiên chẵn liên tiếp là 2n, 2n + 2, 2n + 4, 2n + 6 (n ∈ N). Ta có:

2n + (2n + 2) + (2n + 4) + (2n + 6) = 8n + 12 tổng này là một số chia hết cho 4 vì có 8n chia hết cho 4 và 12 chia hết cho 4.

b) Gọi năm số tự nhiên chẵn liên tiếp là 2n, 2n + 2, 2n + 4, 2n + 6, 2n + 8 (n ∈ N). Ta có:

2n + (2n + 2) + (2n + 4) + (2n + 6) + (2n + 8) = 10n + 20 tổng này là một số chia hết cho 5 vì 10n : 5 và 20 : 5.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 6 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 6 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 6 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
6 2.331
Bài tập cuối tuần Toán 6 Xem thêm