Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 6 - Đề 2

2 1.476

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 - Số học

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Số học - Tuần 6 - Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 6 lớp 6 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán tính chất chia hết của một tổng. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 6 - Đề 1: TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG

ĐỀ 2

Bài 1. Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai 

a) 9.34 + 5.6.7 chia hết cho 3;

b) 55.16 + 40.2.3 chia hết cho 5;

c) 25.7 + 36. 3 chia hết cho 4;

d) 1 + 2 + 3 + 4 + .... + 35 chia hết cho 9.

Bài 2. Cho tổng A = 27 + 45 + 117 + x. Tìm điểu kiện của x để:

a) A chia hết cho 9;

b) A không chia hết cho 9.

Bài 3. Không tính các tổng và hiệu, hãy xét xem các tổng và hiệu sau có chia hết cho 13 không?

a) 39 + 169 + 6;

b) 26 + 42 + 52;

c) 1301 – 39;

d) 169 – 13.5.

Bài 4. Thay x bởi các chữ số nào để:

a) 113 + x chia hết cho 7;

b) Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6chia hết cho 7.

Bài 5. Không tính tổng, hãy cho biết tổng sau có chia hết cho 9 không?

 A = 2 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26

Đáp án Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 6 - Đề 1

Bài 1.

Các câu a), b), d) đúng.

Câu c) sai.

Bài 2. a) Nếu x chia hết cho 9 thì A chia hết cho 9.

b) Nếu x không chia hết 9 thì A không chia hết cho 9.

Bài 3. a) Tổng chia hết cho 13.

b) Tổng không chia hết cho 13. Vì 26 chia hết cho 13, 52 chia hết cho13 nhưng 42 không chia hết cho 13.

c) Hiệu không chia hết cho 13.

d) Hiệu chia hết cho 13.

Bài 4. a) Vì 113 + x = 112 + (x + 1). Suy ra x + 1 chia hết cho 7.

Mà 1 < x + 1 < 10 nên x + 1 = 7, do đó x = 6.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6

Bài 5. A = 2 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 = (2 + 24) + (22 + 25) + (23 + 26)

= 2.(1 + 23) + 22.(1 + 23) + 23.(l + 23) = 2.9 + 22.9 + 23.9.

Rõ ràng cả ba số hạng của tổng đều chia hết cho 9, nên tổng A chia hết cho 9

Ngoài ra, các em học sinh lớp 6 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 6 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 6 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
2 1.476
Bài tập cuối tuần Toán 6 Xem thêm