Bài tập cuối tuần Tiếng Anh 8 tập 1 tuần 8 Unit 4 Our Past

1 49

Nối tiếp bộ tài liệu Bài tập cuối tuần môn tiếng Anh lớp 8 chương trình cũ, tài liệu bài tập cuối tuần 8 có đáp án dưới đây được biên tập gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 8 khác nhau giúp các em học sinh lớp 8 cải thiện kỹ năng làm từng dạng bài tập hiệu quả. VnDoc.com hy vọng rằng đây sẽ là tài liệu ôn tập tiếng Anh 8 chương trình cũ hiệu quả dành cho bạn đọc.

Bài tập cuối tuần 8 môn Anh 8 sách cũ

Đề luyện tập cuối tuần lớp 8 môn tiếng Anh tuần 8 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập cuối tuần tiếng Anh 8 sách cũ do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn tập tiếng Anh được biên tập bám sát nội dung bài học Unit 4 giúp các em học sinh lớp 8 củng cố kiến thức trọng tâm đã học hiệu quả.

KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Chủ đề:

-Sự việc xảy ra trong quá khứ

Ngữ pháp và cấu trúc:

-Ôn tập: Thời quá khứ đơn giản

-Cấu trúc used to chỉ hành động quá khứ

I used to stay theres.

-Cách dùng các giới từ chỉ thời gian: in, on,..

Từ vựng:

-Động từ chỉ hành động: to fly, to burn,…

-Giới từ

I. Em hãy chọn từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác ở mỗi dòng sau.

1. A. graze

B. tale

c. past

D. made

2. A. cruel

B. useful

c. July

D. ruler

3. A.sound

B. found

c. without

D. young

4. A. great

B. clean

c. meal

D. eating

5. A. foolish

B. choose

c. noodle

D.cook

II. Em hãy tìm từ trái nghĩa với từ trong ngoặc để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.

1.The Sun______________ behind the clouds. (appear)

2. My______________ sister used to look after me. (younger)

3. That sounds like______________ work! (difficult)

4. Do you______________ all the stories? (forget)

5. Little Pea was a_________farmer’s daughter. (rich)

6. A fairy magically changed her rags into________________ clothes. (ugly)

7. My brother used to wear______________ hair. (short)

8. We should have the meeting_______________ 8 a.m. (before)

9. She used to______________ a lot when she was a baby. (laugh)

10. Viet was very________at swimming. (bad)

III. Em hãy cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành mỗi câu sau.

1.Trung’s father (teach)________ him how (ride)____________ a bicycle when he (be)________ twelve years old.

2. How (your brother, go)_______________________ to work every day?

-He usually (drive)___________ .

3. We (go)___________ to Ha Long Bay this weekend.

4. (you, used)_______ to play so much when you (live)______ in the country?

5. Yesterday Hoang (spend)__________ two hours (repair)__________ his Computer set.

IV. Em hãy tìm một lỗi sai trong 4 phần được gạch chân ở mỗi câu sau rồi chữa lại cho đúng.

1 .My grandmother (A) used to be telling (B) us folk tales when (C) we were small (D).

2. You have to(A)be back both (B) 9 o’clock and (C) 9.30 in the evening (D).

3. Our grandparents not went(A) to school because (B) they had to (C) do a lot of housework (D).

4. There(A) wasn’t no (B) electricity in (C) our village ten years ago (D).

5. Everyone was exciting(A) as the prince (B) wanted to choose (C) his wife from (D) the village.

V. Em hãy sắp xếp những câu sau thành một bài hội thoại hợp lí

A. Well, there were too many people, and there was too much noise.

B. Did you like it?

C. Are you? Oh! I lived in London five years ago.

D. Hi! I have a new job. 1’m going to live in London.

E. Not very much.

F. Why not?

VI. Em hãy điền một từ thích hợp vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn sau.

On a winter’s day many years (1)________________ , a Queen sat sewing at her palace window. (2)__________ the window, framed in black ebony, she (3)_________ the gleaming white snow. Suddenly the Queen pricked her finger, and three tiny (4)__________ of blood appeared. “I wish I had a baby,” thought the Queen, “with (5)__________ as white as this snow, lips as red as this blood, and hair as black as the ebony (6)___________ the window frame.”

Soon afterwards her wish came true. A lovely little daughter was (7)________ to the Queen. She had skin as white as snow, lips as red as blood, and hair as black as ebony. She was named Snow White. A (8)_____ years later the Queen died, and the King married again. The new Queen was very proud and vain. She thought herself the (9)_____________ beautiful woman in the world. She had a magic mirror, and every day she would (10)_______into it and ask, “Magic mirror on the wall,

Who is the fairest of us all?”…

VII. Em hãy dùng từ gợi ý viết hoàn chỉnh mỗi câu sau. Không thay đổi dạng thức từ in đậm và không viết quá 5 từ.

1.Who does this shoe belong to?

Who______________________________ this shoe? owner

2. We had lots of friends when we lived in the country.

We ________________________friends when we lived in the country. have

3. You should look after the pet dog carefully.

You______________________________ the pet dog carefully. care

4. July lst is my sister’s birthday.

My sister_______________________________ July lst. born

5. Miss Lien rides a motorbike to work every day.

Miss Lien______________________________ every day. gets

Đáp án có trong file tải: Đề ôn tập tiếng Anh Unit 4 lớp 8. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 49
Tiếng Anh lớp 8 Xem thêm