Bài tập Đường thẳng đi qua hai điểm

Bài tập Toán lớp 6 bài Đường thẳng đi qua hai điểm bao gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho các em học sinh tham khảo, củng cố rèn luyện kỹ năng giải Toán Chương 1 Hình học lớp 6. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Câu hỏi trắc nghiệm Đường thẳng đi qua hai điểm lớp 6

Câu 1: Cho hai đường thẳng a, b. Khi đó a, b có thể:

A. Song song

B. Trùng nhau

C. Cắt nhau

D. Cả ba đáp án trên đều đúng

Đáp án và hướng dẫn giải

Hai đường thẳng a, b bất kỳ có thể trùng nhau, song song hoặc cắt nhau.

Chọn đáp án D.

Câu 2: Chọn câu đúng:

A. Qua hai điểm phân biệt có vô số đường thẳng.

B. Có vô số điểm thuộc một đường thẳng.

C. Hai đường thẳng phân biệt thì song song.

D. Trong ba điểm thẳng hàng thì có hai điểm nằm giữa.

Đáp án và hướng dẫn giải

• Đáp án A: Qua hai điểm phân biệt có một và chỉ một đường thẳng nên A sai.

• Đáp án B: Có vô số điểm thuộc một đường thẳng nên B đúng.

• Đáp án C: Hai đường thẳng phân biệt thì có thể song song hoặc cắt nhau nên C sai.

• Đáp án D: Trong ba điểm thẳng hàng thì chỉ có một điểm nằm giữa hai điểm còn lại nên D sai.

Chọn đáp án A.

Câu 3: Cho ba điểm A; B; C không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng đi qua các cặp điểm. Hỏi vẽ được những đường thẳng nào?

A. AB, BC, CA

B. AB, BC, CA, BA, CB, AC

C. AA, BC, CA, AB

D. AB, BC, CA, AA, BB, CC

Đáp án và hướng dẫn giải

Đường thẳng đi qua hai điểm

Các đường thẳng trong hình là: AB, BC, CA

Chọn đáp án A.

Câu 4: Cho 5 điểm A; B; C; D; E trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Vẽ đường thẳng đi qua các cặp điểm. Hỏi vẽ được bao nhiêu đường thẳng?

A. 25

B. 10

C. 20

D. 16

Đáp án và hướng dẫn giải

Các đường thẳng là: AB, AC, AD, AE, BC, BD, BE, CD, CE, DE

Vậy có tất cả 10 đường thẳng cần tìm.

Chọn đáp án B.

Câu 5: Cho 3 đường thẳng a, b, c phân biệt. Trong trường hợp nào thì ba đường thẳng đó đôi một không có giao điểm?

A. Ba đường thẳng đôi một cắt nhau.

B. a cắt b và a song song c.

C. Ba đường thẳng đôi một song song.

D. a song song b và a cắt c.

Đáp án và hướng dẫn giải

Ba đường thẳng đôi một không có giao điểm nghĩa là:

• a, b không có giao điểm hay a song song b.

• b, c không có giao điểm hay b song song c.

• a, c không có giao điểm hay a song song c.

Vậy ba đường thẳng đôi một song song.

Chọn đáp án C.

Bài tập tự luận Đường thẳng đi qua hai điểm Toán lớp 6

Câu 1: Cho ba đường A, B, C không thẳng hàng. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm

a) Kẻ được mấy đường thẳng tất cả?

b) Viết tên các đường thẳng đó

c) Viết tên nút giao điểm của từng cặp đường thẳng

Đáp án và hướng dẫn giải

a) Vẽ được 3 đường thẳng tất cả

Đường thẳng đi qua hai điểm

b) Tên các đường thẳng

+ Đường thẳng AB

+ Đường thẳng AC

+ Đường thẳng BC

c)

+ Giao điểm của đường thẳng AB và đường thẳng AC là điểm A.

+ Giao điểm của đường thẳng AB và đường thẳng BC là điểm B.

+ Giao điểm của đường thẳng BC và đường thẳng AC là điểm C.

Câu 2: Vẽ đường thẳng a, lấy A ∈ a; B ∈ a; C ∈ a; D ∉ a. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm

a) Kẻ được tất cả bao nhiêu đường thẳng phân biệt

b) Viết tên các đường thẳng đó.

c) D là giao điểm của những đường thẳng nào?

Đáp án và hướng dẫn giải

a)

Đường thẳng đi qua hai điểm

Có 4 đường thẳng phân biệt

b) Tên các đường thẳng đó

+ Đường thẳng AD

+ Đường thẳng DC

+ Đường thẳng BD

+ Đường thẳng a.

c) D là giao điểm của 3 đường thẳng AD, DC, DB

Ta nói: Ba đường thẳng AD, DC, DB đồng quy tại điểm D.

Ngoài các dạng bài tập Toán 6, các em học sinh tham khảo Trắc nghiệm Đường thẳng đi qua hai điểm hay Lý thuyết Toán lớp 6: Đường thẳng đi qua hai điểm và các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6..... chi tiết mới nhất trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 218
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Toán 6 Xem thêm