Bài tập Hóa học lớp 11: Sự điện li

36 33.759

Bài tập Hóa học lớp 11: Sự điện li

Bài tập Hóa học lớp 11: Sự điện li tổng hợp các bài tập tự luận nâng cao về sự điện li. Tài liệu này giúp các bạn ôn tập và nâng cao kiến thức về chương 1 môn Hóa 11, hi vọng sẽ giúp các bạn học tốt và đạt thành tích cao trong môn Hóa học lớp 11, bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa, ôn thi tốt nghiệp, ôn thi đại học môn Hóa hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tập điện li lớp 11

Bài tập chương Cacbon - Silic

CHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LI.

Bài 1. H2O, SO2, Br2, H2CO3, C2H6, Ca(HCO3)2, H2SO4, NaClO, Mg(OH)2, CuSO4, C6H6, C2H5OH, CH3COOH, C6H12O6, CaO, CH3COONa .

Những chất nào là chất điện li.

Bài 2. Cho các chất: HCl, HClO4, HNO3, H2SO4, H2CO3, H2S, CH3COOH, HClO, HF, H2SO3, HNO2, HI, NaOH, Bi(OH)3, KOH, Sr(OH)2, RbOH, Ba(OH)2, NaCl, Na3PO4, NaHCO3, CaCl2, KHSO4, KClO3, CuSO4, Mg(OH)2, CH3COONa .

a) Chất nào là chất điện li mạnh? Viết phương trình điện li.

b) Chất nào là chất điện li yếu? Viết phương trình điện Viet

Bài 3. Viết phương trình điện li trong nước:

a) Các hiđroxit lưỡng tính: Al(OH)3, Zn(OH)2, Pb(OH)2, Sn(OH)2, Cr(OH)3, Cu(OH)2.

b) Các muối: NaCl.KCl, K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O, KCl.MgCl2.6H2O, NaHCO3, Na2HPO4, NaH2PO3, Na2HPO3, NaH2PO2, [Ag(NH3)2]Cl, [Cu(NH3)4]SO4, [Zn(NH3)4](NO3)2.

Bài 4. Trong số các muối sau, muối nào là muối axit? Muối nào là muối trung hoà?

(NH4)2SO4, K2SO4, NaHCO3, CH3COONa, Na2HPO4, NaHSO4, Na2HPO3, Na3PO4, NaHS, NaClO.

Bài 5. Có bốn dung dịch: Kali clorua, rượu etylic, axit axetic, kali sunfat, đều có nồng độ 0,01 mol/l. Hãy so sánh khả năng dẫn điện của các dung dịch đó. Giải thích ngắn gọn.

Bài 6. Cho một dung dịch axit axetic CH3COOH (chất điện li yếu). Nếu hoà tan vào dung dịch đó một ít tinh thể natri axetat CH3COONa (chất điện li mạnh), thì nồng độ ion H+ có thay đổi không? nếu có thì thay đổi như thế nào? Giải thích.

Bài 7. Cho một dung dịch amoniăc, nếu hòa tan vào dung dịch này một ít tinh thể amoni clorua NH4Cl (chất điện li mạnh) thì nồng độ OH- có thay đổi không? Nếu có thì thay đổi như thế nào? Giải thích.

Bài 8. Viết biểu thức hằng số phân li axit Ka hoặc hằng số phân li bazơ Kb cho các trường hợp sau:

NH4+, NO2-, HClO, CH3COO-, S2-, H2CO3.

Bài 9. Viết công thức của các chất mà khi điện li tạo ra các ion sau:

a) K+ và PO43-       b) Al3+ và NO3-      c) Fe3+ và SO42-     d) K+ và MnO42-

e) Na+ và CrO42-     f) Cu2+ và SO42-     g) Rb+ và Cl-        h) CH3COO- và Na+.

Bài 10. Trong một dung dịch chứa đồng thời các ion: Na+, Al3+, Cu2+, Cl-, SO42-, NO3-. Khi cô cạn dung dịch ta có thể thu được tối đa mấy muối? Viết công thức phân tử của các muối đó.

Bài 11. Có 3 ống nghiệm, mỗi ống nghiệm chứa 2 cation và 2 anion (không trùng lặp giữa các ống nghiệm) trong số các cation và anion sau: NH4+, Na+, Ag+, Ba2+, Mg2+, Al3+ và Cl-, Br-, NO3-, SO42-, PO43-, CO32-. Hãy xác định các cation và anion sau trong từng ống nghiệm.

Bài 12. Có thể pha chế dung dịch đồng thời chứa các ion sau không? Vì sao?

a) Na+, Ag+, Cl-             b) Ba2+, K+, SO42-        c) Mg2+, H+, SO42-, NO3-

d) Mg2+, Na+, SO42-, CO32-    e) H+, Na+, NO3-, CO32-     f) H+, NO32-, OH-, Ba2+.

g) Br-, NH4+, Ag+, Ca2+       h) OH-, HCO3-, Na+, Ba2+   i) HCO3-, H+, K+, Ca2+.

Bài 13. Trong một dung dịch có chứa các ion: Ca2+, Na+, Mg2+, HCO3-, Cl-. Hãy nêu và giải thích:

- Trong dung dịch có thể có những muối nào?

- Khi cô cạn dung dịch có thể thu được những muối nào?

- Khi nung hỗn hợp chất rắn sau khi cô cạn có thể thu được những chất gì?

Bài 14. Một dung dịch chứa a mol Na+, b mol Ca2+, c mol HCO3- và d mol Cl-.

Lập biểu thức liên hệ giữa a, b, c, d và công thức tổng khối lượng muối trong dung dịch.

Bài 15. Trong một dung dịch có chứa a mol Ca2+, b mol Mg2+, c mol Cl-, d mol SO42-.

a) Lập biểu thức liên hệ giữa a, b, c, d.

b) Nếu a = 0,1; c = 0,1; d = 0,3 thì b bằng bao nhiêu? Từ kết quả này hãy tính tổng khối lượng các muối có trong dung dịch.

Đánh giá bài viết
36 33.759
Hóa học lớp 11 Xem thêm