Bài tập lai một cặp tính trạng của Menden

Bài tập lớp 9: Lai một cặp tính trạng của Menden

Bài tập lai một cặp tính trạng của Menden được thầy Trương Thế Thảo tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau, cung cấp cho các bạn học sinh và giáo viên những kiến thức tổng hợp về các dạng bài cũng như phương pháp giải các dạng bài liên quan đến vấn đề lai một cặp tính trạng. Đây là tài liệu hữu ích cho việc bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học lớp 9. Mời các bạn cùng tham khảo.

BÀI TẬP LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG CỦA MENDEN.

A. BÀI TOÁN THUẬN: Cho biết KG, KH của P -> Xác định tỉ lệ KG, KH của F.

I. Phương pháp giải:

- Dựa vào giả thiết đề bài, qui ước gen.

- Từ KH của P -> Xác định KG của P.

- Lập sơ đồ lai -> Xác định KG của F -> KH của F.

II. Bài toán minh họa:

Bài tập 1: Ở cà chua, quả đỏ là tính trạng trội hoàn toàn so với quả vàng. Hãy xác định kết quả về kiểu gen, kiểu hình của con lai F1 trong các trường hợp sau đây:

a. P: quả đỏ x quả đỏ

b. P: quả đỏ x quả vàng

c. P: quả vàng x quả vàng.

Giải:

Theo giả thiết đề bài, ta có qui ước gen: A: quả đỏ; a: quả vàng.

(hoặc: gọi A là gen qui định tính trạng quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a qui định tính trạng quả vàng)

=> Quả đỏ có kiểu gen: AA hoặc Aa (viết gọn: A-)

   Quả vàng có kiểu gen: aa

a. P: quả đỏ x quả đỏ

- Trường hợp 1: P: (quả đỏ) AA x AA (quả đỏ)

G:         A    A

F1: AA

+ KG: 100% AA

+ KH: 100% quả đỏ.

- Trường hợp 2: P: (quả đỏ) AA x Aa (quả đỏ)

G:        A    A, a

F1: AA : Aa

+ KG: 1AA : 1Aa

+ KH: 100% quả đỏ.

- Trường hợp 3: P: (quả đỏ) Aa x Aa (quả đỏ)

G:        A,a   A, a

F1: AA : Aa : Aa : aa

+ KG: 1AA : 2Aa : 1aa

+ KH: 3 quả đỏ : 1 quả vàng.

b. P: quả đỏ x quả vàng

- Trường hợp 1: P: (quả đỏ) AA x aa (quả vàng)

G:        A    a

F1: Aa

+ KG: 100% Aa

+ KH: 100% quả đỏ.

- Trường hợp 2: P: (quả đỏ) Aa x aa (quả vàng)

G:        A,a   a

F1: Aa : aa

+ KG: 1Aa : 1aa

+ KH: 1quả đỏ : 1 quả vàng.

c. P: quả vàng x quả vàng.

- Sơ đồ lai:

P: (quả vàng) aa x aa (quả vàng)

G:         a    a

F1: aa

+ KG: 100% aa

+ KH: 100% quả vàng

Đánh giá bài viết
42 24.476
Lớp 9 Xem thêm