Bài tập mạo từ trong tiếng Anh (1)

VnDoc - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min p
Mo t
Bài 1. Taiwan is ______ island. It is ______ largest island of ______ Republic of China.
A. an, a,___
B. the, the,___
C. a, the, the
D. an, the, the
Bài 2. It is hot in ______ summer, and ______ days are longer.
A. a, the
B. ___, the
C. the, the
D. the, ___
Bài 3. Where there is _____ will, there is _____ way.
A. the, a
B. the, the
C. a, the
D. a, a
Bài 4. ______ Vietnamese are _____ hardworking people.
A. the, a
B. the, X
C. ___, ___
D. ___, a
Bài 5. Rose's hometown was in _____ south Sea and his father is in ______ Black Sea.
A. ___, ___
B. the, a
C. the, ___
D. the, the
Bài 6. Jimmy has tried twice, and now he will give it ______ third try.
A. one
B. another
C. the
D. a
Bài 7. Did you take ______ photographs when you were on holiday?
A. much
B. many
C. few
D. little
Bài 8. Henry is fond of listening to ______ radio while John is interesting in watching
_____ TV
A. ___, ___
B. the, a
C. the, ___
D. ___, the
VnDoc - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min p
Bài 9. He works at night and sleeps during ______ day
A. a
B. an
C. the
D. ___
Bài 10. A robber is dangerous to _____.
A. the society
B. societies
C. a society
D. society
Bài 11. We elected Jessica _____ head of the club.
A. ___
B. the
C. a
D. one
Bài 12. The invitation has been accepted by _____ dancer and _____ singer.
A. the, a
B. a, a
C. the, the
D. the, __
Bài 13. _____ morning, a stranger knocked at my door.
A. __
B. a
C. the
D. one
Bài 14. You will find the picture on _____ tenth page.
A. this
B. __
C. an
D. the
Bài 15. This is _____ only discount I can offer you.
A. __
B. one
C. an
D. the
Bài 16. The lion was shot in _____ nose
A. its
B. that
C. ___
D. a
Bài 17. A sailor is _____ person who works on a ship.
A. one
VnDoc - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min p
B. ___
C. a
D. the
Bài 18. I enjoy playing ____ soccer while Tom enjoys ____ music. He can play ____
trumpet very well.
A. the, the
B. __, __, the
C. the, the, the
D. __, __, __
Bài 19. The sun gives everyone light during _____ day.
A. one
B. the
C. a.
D. ___
Bài 20. Lily is fond of listening to ______ music while Kevin is interested in playing
_____ piano.
A. the, __
B. __, __
C. the, the
D. __, the
Bài 21. Beyond ______ stars, the astronaut saw nothing but ____ space
A. the, the
B. ___, the
C. __, __
D. the, __
Bài 22. Many people are still in _____ habit of drawing silly paintings in _____ public
places.
A. the, __
B. the, the
C. __, __
D. __, the
Bài 23. A lot of businessmen and businesswomen agree that _____ knowledge of English
is a must in ______ international trade today.
A. the, the
B. the, an
C. __, the
D. a, __
Bài 24. Paper money was in _____ use in China when Marco Polo visited the country in
_____ thirteenth century.
A. the, the
B. ___, the
C. __, __

Bài tập về mạo từ trong Tiếng Anh

Bài tập mạo từ trong tiếng Anh (1) được VnDoc.com đăng tải, giúp các bạn ôn tập Tiếng Anh hiệu quả với nhiều bài tập mạo từ cơ bản đến nâng cao. Tài liệu có định dạng PDF, các bạn có thể in ra để tiện sử dụng hoặc lưu trữ trên máy tính một cách chủ động nhất.

Trong ngữ pháp tiếng Anh, Thì là sợi chỉ đỏ xuyên suốt môn học này. Bên cạnh đó việc ôn luyện lý thuyết và bài tập theo mảng cụ thể, ví dụ như câu điều kiện, word form, trọng âm, trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh, trắc nghiệm...cũng rất hữu ích giúp các bạn nâng cao hiệu quả môn học.

Đánh giá bài viết
5 1.999
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm