Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 Unit 1 My hobbies

Grammar Test for Unit 1

Bài tập ngữ pháp Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 My Hobbies do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sau đây bao gồm các bài tập liên quan tới các chủ điểm ngữ pháp quan trọng được học trong Unit 1 như: Thì hiện tại đơn, Tương lai đơn, cách dùng các động từ chỉ sự thích và ghét giúp các em học sinh lớp 7 có thể vận dụng để làm bài tập liên quan.

I) Write sentences using prompts.

1) Tuan/not/like/cook.

2) My brother/like/play/table tennis.

3) Minh/hate/eat/apples.

4) Ha/dislike/play/the piano.

5) My parents/really love/garden.

6) She/like/ making clothes.

7) They/ not/ fond/ gardening.

8) We/ enjoy/ ice-skate.

9) She/ interested / arranging flowers?

10) Alex/ keen/ photos.

11) My mom/ not/ love/ bird watching.

12) Your parents/ hate/ playing / drums?

II. Choose the best options to fill in the blanks in the following sentenses.

1) Sarah always (arrange)............... flowers on special occasions. Note: occasion (n): dịp, cơ hội 

A. arrange

B. will arrange

C. arranges

2) Little girls often (collect)............... boxes, bottles, and other little things. Note: other (adj): khác. 

A. collect

B. will collect

C. Collects

3) I (save)............... money to buy a good watch.

A. Saves

B. will save

C. Save

4) I (not / fancy ).................... making a collage of postcards because it is really time-consuming. Note: fancy (n): sự tưởng tượng. consuming (adj): ám ảnh.

A. won't fancy

B. don't fancy

C. doesn't fancy

5) Jane ( not/be )...................... in the guitar club next Saturday because she's busy Note: busy (adj): bận rộn.

A. isn't

B. won't be

C. aren't

III) Hãy viết thành câu hoàn chỉnh, sử dụng những từ gợi ý cho trước.

1) I/find/make/pottery/boring.

2 ) I/think/dance/interesting.

3 ) I/find/ice-skate/interesting.

4 ) I/think/make models/unusual.

5 ) I/find/carve wood/boring.

Như vậy, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 Unit 1 My hobby. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 7 được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến, ...

Đánh giá bài viết
1 211
Tiếng Anh lớp 7 Xem thêm