Bài tập ngữ pháp Tiếng Anh mệnh đề Wish

Ôn tập cấu trúc Wish trong tiếng Anh 9

Mệnh đề Wish là mệnh đề quen thuộc trong ngữ pháp Tiếng Anh, tuy nhiên có nhiều dạng câu bạn cần chú ý, vì vậy, hãy cùng VnDoc.com thực hành và ôn tập cùng bài tập ngữ pháp Tiếng Anh để có được kết quả học tập cao nhất. Dưới đây là bài tập mệnh đề Wish có đáp án mà Vndoc đã sưu tầm, chọn lọc, mời các bạn tham khảo.

I. Put the verbs in brackets into correct tenses:

1. I wish I (go)……………………………. to the movie with you.

2. I wish I (have)……………………………………… day off.

3. I wish I (study)…………………………… Latin instead of Greek.

4. I wish I (not / spend)………………………………. so much money.

5. I wish the weather (be) …………..…………….warm, so we could go swimming.

6. I wish I (ask)…………………………….………. him how to get there.

7. I wish I (not stay)………….……………….. at home.

8. I wish I (not/ buy) …………….……………..that book.

9. I wish I (not/see) ……………….…………….him.

10. I wish I (not/call)……………….………………. him a liar.

11. I don’t have time to go to “High Quality Good Fair “. I wish I (go)………there.

12. The weather is very hot. I wish it (be) ………………………… cooler.

13. We seldom write to her. I wish we (write) ………………… to her more often.

14. John doesn’t know how to swim. He wishes he (can) ………………..…… swim.

15. John doesn’t buy the book. She wishes she (buy) ……………………..… it.

16. Mai doesn’t pass the exam. She wishes she (study) ……………..…… harder.

17. We will not go to Ha Long Bay next week. I wish we (go) …………… there.

18. It is raining now. I wish it (stop) ……………………… raining soon.

19. My parents are not in now. I wish they (be) ……….……at home with us now.

20. I know Nam will not lend me his car . I wish he (lend). ……………… it to me.

Đáp án:

1. could go

2. had

3. studied

4. hadn't spent

5. were

6. had asked

7. wouldn't stay

8. hadn't bought

9. hadn't seen

10. hadn't called

11. could go

12. were

13. wrote

14. could

15. had bought

16. had studied

17. would go

18. would stop

19. were

20. would lend

II. Rewrite the following sentences, using "Wish"

1. I don't know more people.

I wish............................................................................................................................

2. I don't have a key.

I wish.............................................................................................................................

3. Ann isn't here.

I wish............................................................................................................................

4. It is cold .

I wish............................................................................................................................

5. I live in a big city (I don't like it).

I wish............................................................................................................................

6. I can't go to the party (and I like it).

I wish............................................................................................................................

7. I have to work tomorrow (I like to stay in bed).

I wish............................................................................................................................

8. I don't get good marks.

I wish............................................................................................................................

9. I'm not lying on a beautiful sunny beach.

I wish............................................................................................................................

10. Hoa and Ba won't go fishing this weekend.

They wish .....................................................................................................................

Đáp án

1. I wish I knew more people.

2. I wish I had a key.

3. I wish Ann were here.

4. I wish it weren't cold. 

5. I wish I lived in the countryside.

6. I wish I didn't have to go to the party,

7. I wish I could stay in bed tomorrow.

8. I wish I had good marks.

9. I wish I was lying on a beautiful sunny beach.

10. They wish Hoa ad Ba would go fishing this weekend.

III. Rewrite the following sentences, using "Wish"

1. I don’t have a car.

__________________________________________________

2. I can’t play the piano.

__________________________________________________

3. I’m at work.

__________________________________________________

4. It’s winter.

__________________________________________________

5. I’m ill.

__________________________________________________

6. I don’t have new shoes.

__________________________________________________

7. I can’t afford to go on holiday.

__________________________________________________

8. I don’t have time to read lots of books.

__________________________________________________

9. I can’t drive.

__________________________________________________

10. My laptop is broken.

__________________________________________________

Đáp án:

1. I wish (that) I had a car.

2. I wish (that) I could play the piano.

3. I wish (that) I weren’t at work.

4. I wish (that) it weren’t winter.

5. I wish (that) I weren’t ill.

6. I wish (that) I had new shoes.

7. I wish (that) I could afford to go on holiday.

8. I wish (that) I had time to read lots of books.

9. I wish (that) I could drive.

10. I wish (that) my laptop weren’t broken.

Trên đây là Bài tập ngữ pháp Tiếng Anh mệnh đề Wish. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh cơ bản khác như: Tài liệu luyện kỹ năng Tiếng Anh cơ bản, Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
39 53.072

Video đang được xem nhiều

Tiếng anh phổ thông lớp 9 Xem thêm