Bài tập ôn hè môn tiếng Anh lớp 8

2 2.340

Bài tập ôn hè tiếng Anh lớp 8

VnDoc.com xin gửi đến thầy cô và các bạn Bài tập ôn hè môn tiếng Anh lớp 8 được chúng tôi sưu tầm và đăng tải nhằm đem đến cho thầy cô và các bạn nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh ôn tập và củng cố kiến thức đã học, chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới đạt hiệu quả cao. 

Question I: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group.

1. A. town B. how C. grow D. cow

2. A. exciting B. bridge C. combine D. die

3. A. washed B. worked C. watched D. naked

4. A. card B. dark C. adventure D. harvest

5. A. notice B. shopping C. topic D. crossing

II. Choose the word whose main stressed syllable is placed differently from that of the others in each group.

1. A. picnic B. fishing C. movie D. arrive

2. A. homeless B. serious C. become D. weather

3. A. notice B. peaceful C. region D. divide

4. A. finish B. design C. control D. provide

5. A. paper B. tonight C. lecture D. story

VOCABULARY AND GRAMMAR

Question I: Choose the best answer to complete each of the following sentences.

1. How many people took part __________ the contest?

A. in B. from C. with D. to

2. I am better __________ English than Nam.

A. than B. with C. at D. for

3. You will not pass the exam __________ working harder.

A. unless B. without C. if D. although

4. It was raining very __________ so I had to wear my raincoat.

A. wet B. bad C. hard D. heavy

5. Mr. Dung said he __________ 35 the following week.

A. was B. is C. will be D. would be

6. Don’t let the good chance go __________.

A. by B. on C. over D. off

7. I wish I __________ to him. Now it’s too late.

A. listened B. has listened C. had listened D. would have listened

8. No one knows her name, __________?

A. is he B. don’t they C. isn’t he D. do they

9. The man __________ our teacher is taking to is the headmaster of our school.

A. who B. which C. whom D. whose

10. What is __________, a dog or a cat?

A. intelligent B. more intelligent C. as intelligent D. the most intelligent

Còn tiếp ...

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được đáp án của Bài tập ôn hè môn tiếng Anh lớp 8. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh 8, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 2.340
Tiếng Anh lớp 8 Xem thêm