Bài tập Tết môn Toán lớp 1 năm 2020

11 8.081

Bài tập ôn Tết Toán lớp 1

Bài tập ôn nghỉ Tết môn Toán lớp 1 bao gồm các dạng Toán cơ bản giúp các thầy cô ra bài tập Tết cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện củng cố kiến thức lớp 1 cho các dạng Toán đã học, ôn tập dịp Tết. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

1. Thực hiện các phép tính sau:
a.

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán, Tiếng Việt

b. 5 + 5 = ...         7 + 2 = ...       8 + 2 = ...

6 + 4 = ...           9 – 1 = ...       10 – 2 = ...

4 + 6 = ...           9 – 8 = ...       10 – 8 = ...

2. Tính:

4 + 1 + 5 = ...        8 + 2 – 7 = ...               9 + 0 – 5 = ...

10 – 6 +2 = ...       10 – 5 – 3 = ...               10 – 6 + 3 = ...

8 – 2 + 4 = ...       4 + 6 + 0 = ...                10 + 0 - 2 = ...

3. Điền vào chỗ trống:

8 + □ = 10         10 – □ = 4         9 = □ + 4

10 – □ = 8         6 + □ = 10         4 = 8 – □

□ + 3 = 9         9 – □ = 4          7 = □ + 3

4. Điền dấu (> ; < ; =) vào ô trống:

3 + 7 □ 10         9 □ 9 + 0          10 – 1 □ 1 + 9

4 + 3 □ 8         10 □ 9 + 1           8 – 6 □ 7 – 3

10 – 8 □ 2         8 □ 10 – 8          5 – 4 □ 10 – 6

5. Điền dấu (+ , –) vào ô trống:

4 □ 3 = 7           10 □ 6 = 4           3 □ 3 □ 3 = 3

6 □ 4 = 2            8 □ 3 = 5            5 □ 2 □ 3 = 4

6. Khoanh tròn vào số lớn nhất:

a/ 3, 7, 5, 9, 8

b/ 1, 6 , 8, 10, 2

7. Khoanh tròn vào số bé nhất:

a/ 6, 2, 10, 3, 1

b/ 9, 7, 0, 5, 4

8. Viết các số: 9, 5, 7, 3, 10

a/ Theo thứ tự từ bé đến lớn: ............................................................

b/ Theo thứ tự từ lớn đến bé: .............................................................

9. Viết phép tính thích hợp:

a/ Có: 8 con chim                  b/ Có: 5 con gà

Bay đi: 4 con chim.                Mua thêm: 4 con gà

Còn: .... con chim?                Có tất cả: .... con gà?

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán, Tiếng Việt             Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán, Tiếng Việt

c/ Có: 8 quả bóng                 d/ Hà có: 5 nhãn vở

Cho: 3 quả bóng                  Lan có: 4 nhãn vở

Còn: ... Quả bóng?                 Cả hai bạn: ..... nhãn vở?

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán, Tiếng Việt            Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán, Tiếng Việt

10. Nhìn tranh viết phép tính thích hợp:

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán, Tiếng Việt

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán, Tiếng Việt                     Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán, Tiếng Việt

11. Điền số và dấu để được phép tính đúng:

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán, Tiếng Việt

Câu 12. Điền số thích hợp vào chỗ ….:

9 + 1 – 3 = ….           10 – …. = 7

10 – 4 – 2 = ….           …. – 5 = 5

8 – 3 + 2 = ….            9 – …. = 4

5 + 4 – 3 = ….            …. + 3 = 7

6 – 3 + 4 = ….            7 – …. = 0

Câu 13. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ trống:

1 chục = 10 đơn vị ….

1 đơn vị = 1 chục …..

10 đơn vị = 1 chục ….

10 đơn vị > 1 chục ….

Câu 14: Điền dấu >; <; =

9 ...4 + 4

5 + 2..... 3 + 5

8 ....10 – 3

6 + 2 .... 5 + 4

Câu 15: Tính

9 - 3 - 3 = ……

3 + 2 - 1 = ………

5 + 3 + 2 = ……

4 + 5 - 4 = ……

Câu 16: Tính?

Có: 7 quả.

Cho: 3 quả.

Còn ...... quả?

Bài 17: Lớp học có 20 học sinh nam và 16 học sinh nữ. Hỏi lớp có tất cả bao nhiêu học sinh?

Tóm tắt

.......................................................

.......................................................

.......................................................

 

.......................................................

.......................................................

.......................................................

Không chỉ có các Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 1 cho các em làm. VnDoc.com còn tổng hợp lại cho các bạn một số bài tập để các bạn làm trong dịp Tết, để tránh quên kiến thức, giúp các bạn tự ôn luyện kiến thức ở nhà, chuẩn bị tốt cho kì 2 sắp tới.

Ngoài Bài tập Tết môn Toán lớp 1 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 1 nâng caobài tập môn Toán lớp 1 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
11 8.081
Toán lớp 1 Xem thêm