Bài tập thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn môn tiếng Anh lớp 6

Luyện tập Ngữ pháp Tiếng Anh 6

Tài liệu bài tập Tiếng Anh chuyên đề Thì Hiện tại đơn và Thì Hiện tại tiếp diễn dưới đây nằm trong bộ đề để học tốt tiếng Anh lớp 6 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn tập Tiếng Anh chắc chắc là nguồn tài liệu hữu ích cho các em học sinh lớp 6 ôn tập và củng cố 2 Thì quan trọng này trong ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 cả năm.

I. Chia động từ trong ngoặc ở thì Hiện Tại Đơn (Present Simple tense)

1. I (be) ________ at school at the weekend.

2. She (not study) ________ on Friday.

3. My students (be not) ________ hard working.

4. He (have) ________ a new haircut today.

5. I usually (have) ________ breakfast at 7.00.

6. She (live) ________ in a house?

II/. Chia động từ trong ngoặc ở thì Hiện Tại Tiếp Diễn (Present Continuous Tense)

1. John (not read) ________ a book now.

2. What you (do) ________ tonight?

3. Jack and Peter (work) ________ late today.

4. Silvia (not listen) ________ to music at the moment.

5. Maria (sit) ________ next to Paul right now.

6. How many other students ……… you (study) ________ with today?

7. He always (make) ________ noisy at night.

8. Where your husband (be) ________?

9. She (wear) ________ earrings today.

10. The weather (get) ________ cold this season.

11. My children (be)________ upstairs now. They (play)________ games.

12. Look! The bus (come)________.

III. Put the verb in brackets into the correct form.

1. John (play)…….football at the moment.

2. We often (write)………….tests at our school.

3. I (talk)………..to my teacher now.

4. Look! Mandy and Susan (watch)…………..…a film on TV.

5. Olivia (visit)………… her uncle every weekend.

6. Now the sun (shine)…………. ……………

7. They sometimes (read)………….. poems in the lessons.

8. Listen! The band (play)……………….the new guitar.

9. …………you (go)……… to school by bike ?.

10. Every morning, my mother (get)……………up at 6 o’clock.

Còn tiếp ...

Hiện tại VnDoc,.com chưa cập nhật được đáp án, mời bạn đọc tải trọn bộ nội dung đề ôn tập tại: Bài tập thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn môn tiếng Anh lớp 6. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
160 45.769
Tiếng Anh lớp 6 Xem thêm