Bài tập Thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn môn tiếng Anh lớp 6

Ôn tập Ngữ pháp tiếng Anh Unit 1 lớp 6: My New School

Nằm trong bộ đề Để học tốt tiếng Anh lớp 6 mới, đề luyện tập tiếng Anh 6 về Thì Hiện tại đơn và Thì Hiện tại tiếp diễn có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề ôn tập tiếng Anh gồm 24 câu chia động từ tiếng Anh khác nhau giúp các em củng cố kiến thức đã học về The Present Simple Tense và The Present Continous Tense hiệu quả.

Xem lại lý thuyết về Thì HTĐ và Thì HTTD trong Unit 1 tại: Tổng hợp cấu trúc tiếng Anh quan trọng trong Unit 1 lớp 6 sách mới

Ex: Chia động từ dưới đây ở thì HTĐ hoặc HTTD

1. Where ………..you (live )? I (live)………….. in Hai Duong town.

2. What (be)………he (do)…………now? He (water)……………….. flowers in the garden.

3. What …………she (do)……….? She (be)……………a teacher.

4. Where (be)…………you from?

5. At the moment, my sisters (play)…………volleyball and my brother (play)…………soccer.

6. It is 9.00,my family (watch)…………….TV.

7. In the summer, I usually (go)……….to the park with my friends, and in the spring, we (have)…………Tet holiday, I (be)…………happy because I always (visit)…………my grandparents.

8. Does your father (go)……….to work by bus?

9. How (do)………....your sister (go)………….to school?

10. What time………….they (get up)………………?

11. What………………they (do)……………in the winter?

12. Today, we (have)……………….E class.

13. Her favourite subject (be)……………….English.

14. Now,my brother (like)…………eating bananas.

15. Look! A man (call)…………….you.

16. Keep silent! I (listen)………………to the radio.

17…………….you (play)………………badminton now?

18. Everyday, my father (get up)……………….at 5.00 a.m.

19. Every morning, I (watch)…………..TV at 10.00.

20. Every day, I (go)………..to school by bike.

21. Every morning, my father (have)……………a cup of coffee.

22. At the moment, I (read)……………………a book and my brother (watch)………………TV.

23. Hoa (live )……………….in Hanoi, and Ha (live)…………..in Ho Chi Minh City.

24. Hung and his friend (play)…………….. badminton at the present.

Đáp án có trong file tải: Ôn tập tiếng Anh 6 về thì HTĐ và thì HTTD. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
57 16.876
Tiếng Anh lớp 6 Xem thêm