Bài tập Thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn môn tiếng Anh lớp 6

6 4.837
VnDoc - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
Bài tp Thì hin tại đơn + Hin ti tiếp din môn tiếng Anh lp 6
1. Where ………..you (live )? I (live)………….. in Hai Duong town.
2. What (be)………he (do)…………now? He (water)……………….. flowers in the garden.
3. What …………she (do)……….? She (be)……………a teacher.
4. Where (be)…………you from?
5. At the moment, my sisters (play)…………volleyballand my brother (play)…………soccer.
6. It is 9.00,my family (watch)…………….TV.
7. In the summer, I usually (go)……….to the park with my friends, and in the spring, we
(have)…………Tet holiday, I (be)…………happy becauseI always (visit)…………my
grandparents.
8. Does your father (go)……….to work by bus?
9. How (do)………....your sister (go)………….to school?
10. What time………….they (get up)………………?
11. What………………they (do)……………in the winter?
12. Today, we (have)……………….E class.
13. Her favourite subject (be)……………….English.
14. Now,my brother (like)…………eating bananas.
15. Look! A man (call)…………….you.
16. Keep silent! I (listen)………………to the radio.
17…………….you (play)………………badminton now?
18. Everyday, my father (get up)……………….at 5.00 a.m.
19. Every morning, I (watch)…………..TV at 10.00.
20. Every day, I (go)………..to school by bike.
21. Every morning, my father (have)……………a cup of coffee.
22. At the moment, I (read)……………………a book and my brother (watch)………………TV.
23. Hoa (live )……………….in Hanoi, and Ha (live)…………..in Ho Chi Minh City.
24. Hung and his friend (play)…………….. badminton at the present.
Mi các bn vào tham kho các bài tiếp theo ti: https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-6
VnDoc - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí

Bài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

VnDoc.com xin gửi đến thầy cô và các bạn học sinh Bài tập thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn môn tiếng Anh lớp 6 được sưu tầm và đăng tải, với nội dung ôn luyện Thì hiện tại đơn dưới dạng bài kiểm tra 15 phút rất hữu ích cho các bạn học sinh đánh giá nhanh kiến thức, đồng thời ôn luyện phần Thì quan trọng này.

Mời các bạn vào tham khảo thêm Bài tập chuyên đề Các thì trong Tiếng Anh có đáp án để mở rộng kiến thức quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh

Đánh giá bài viết
6 4.837
Tiếng anh phổ thông lớp 6 Xem thêm