Bài tập thì hiện tại tiếp diễn Tiếng Anh lớp 6 có đáp án

Một trong những nguyên nhân dẫn đến 80% thất bại trong quá trình học tiếng Anh của chúng ta chính là không thực hành và thực hành xong thì không luyện tập. Chính vì thế, hôm nay VnDoc.com sẽ đưa ra tài liệu Ngữ pháp Tiếng Anh về lý thuyết cách dùng, cấu trúc và nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp bạn đọc nắm chắc kiến thức hiệu quả.

Xem thêm: Tổng hợp các thì trong Tiếng Anh: công thức, cách sử dụng, dấu hiệu nhận biết

Cách dùng thì hiện tại tiếp diễn Tiếng Anh

Thì hiện tại tiếp diễn (The present continuous) là một thì rất quan trọng trong tiếng Anh và được dùng thường xuyên để diễn tả các trường hợp sau:

Sự việc đang xảy ra ở thời điểm chúng ta nói:

 • It's raining (Trời đang mưa)
 • Who is Kate talking to on the phone? (Kate đang nói chuyện với ai qua điện thoại vậy?)
 • Look, somebody is trying to steal that man's wallet. (Nhìn kìa, có người đang cố gắng trộm cái ví của người đàn ông đó.)
 • I'm not looking. My eyes are closed tightly. (Tôi không có nhìn đâu. Mắt của tôi đang nhắm chặt nè.)

Sự việc đúng ở thời điểm hiện tại nhưng sẽ không còn đúng về lâu dài:

 • I'm looking for a new apartment. (Tôi đang tìm một căn hộ mới.)
 • He's thinking about leaving his job. (Anh ấy đang nghĩ đến việc rời bỏ công việc của mình.)
 • They're considering making an appeal against the judgment. (Họ đang cân nhắc việc kêu gọi chống lại bản án.)
 • Are you getting enough sleep? (Anh ngủ có đủ giấc không?)

Sự việc diễn ra ở một thời điểm xác định trong tương lai và được lên lịch và sắp xếp sẵn:

 • I'm meeting her at 6.30. (Tôi sẽ gặp cô ấy lúc 6:30.)
 • They aren't arriving until Tuesday. (Họ sẽ không đến cho đến thứ Ba.)
 • We are having a special dinner at a top restaurant for all the senior managers. (Họ sẽ có một buổi ăn tối đặc biệt cho tất cả các quản lý cấp cao ở một nhà hàng hàng đầu.)
 • Isn't he coming to the dinner? (Anh ta sẽ không đến ăn tối phải không?)

Xem thêm: Bài tập kết hợp thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn Tiếng Anh

Câu khẳng định Câu phủ định Câu nghi vấn

- S + be (am/ is/ are) + V-ing + (O)

Ví dụ:

He's thinking about leaving his job.

They're considering making an appeal
against the judgment.

- S + be-not + V-ing + (O)

Ví dụ:

I'm not looking. My eyes are closed tightly.

They aren't arriving until Tuesday.

- (Từ để hỏi) + Be + S + V-ing + (O)?

Ví dụ:

Who is Kate talking to on the phone?

Isn't he coming to the dinner?

* Ghi chú: S: Chủ ngữ

V: động từ

O: tân ngữ

Bài tập Tiếng Anh về Thì HTTD

Xem thêm: Bài tập về các Thì trong tiếng Anh có đáp án

I. Viết lại câu cho đúng:

1. (she/ go home now)

.................................................................................................................................................

2. (I/ read a great book)

.................................................................................................................................................

3. (she/ not/ wash her hair)

.................................................................................................................................................

4. (the cat/ chase mice?)

.................................................................................................................................................

5. (she/ cry?)

.................................................................................................................................................

6. (he/ not/ study Latin)

.................................................................................................................................................

7. (we/ drive to London?)

.................................................................................................................................................

8. (they/ watch TV?)

.................................................................................................................................................

9. (where/ she/ go now?)

.................................................................................................................................................

10. (I/ not/ leave now)

.................................................................................................................................................

11. (you/ not/ run)

.................................................................................................................................................

12. (why/ he/ leave?)

.................................................................................................................................................

13. (how/ I/ travel?)

.................................................................................................................................................

14. (it/ not/ rain)

.................................................................................................................................................

15. (when/ we/ arrive?)

.................................................................................................................................................

16. (where/ they/ stay?)

.................................................................................................................................................

17. (it/ rain)

.................................................................................................................................................

18. (she/ come at six)

.................................................................................................................................................

19. (he/ watch a film at the moment)

.................................................................................................................................................

20. (we/ not/ sleep)

.................................................................................................................................................

II. Viết lại câu cho đúng:

1. (we/ go to the cinema later)

.................................................................................................................................................

2. (they/ work now)

.................................................................................................................................................

3. (you/ not/ walk)

.................................................................................................................................................

4. (they/ learn new things?)

.................................................................................................................................................

5. (when/ he/ start work?)

.................................................................................................................................................

6. (why/ I/ stay at home?)

.................................................................................................................................................

7. (it/ get dark?)

.................................................................................................................................................

8. (we/ not/ win)

.................................................................................................................................................

9. (the dog/ not/ play with a ball)

.................................................................................................................................................

10. (why/ it/ rain now?)

.................................................................................................................................................

11. (how/ she/ travel?)

.................................................................................................................................................

12. (where/ you/ work?)

.................................................................................................................................................

13. (you/ meet your friend at four)

.................................................................................................................................................

14. (I/ take too much cake?)

.................................................................................................................................................

15. (you/ think?)

.................................................................................................................................................

16. (we/ study this evening)

.................................................................................................................................................

17. (Lucy and Steve/ play the piano)

.................................................................................................................................................

18. (Sarah/ not/ tell a story)

.................................................................................................................................................

III. Viết lại câu cho đúng:

1. (I/ be silly?)

.................................................................................................................................................

2. (they/ not/ read)

.................................................................................................................................................

3. (I/ cook tonight)

.................................................................................................................................................

4. (he/ see the doctor tomorrow?)

.................................................................................................................................................

5. (you/ eat chocolate?)

.................................................................................................................................................

6. (what/ you/ do?)

.................................................................................................................................................

7. (we/ make a mistake ?)

.................................................................................................................................................

8. (you/ come tomorrow)

.................................................................................................................................................

9. (it/ snow)

.................................................................................................................................................

10. (John/ sleep at the moment)

.................................................................................................................................................

11. (he/ not/ dance)

.................................................................................................................................................

12. (how/ they/ get here?)

.................................................................................................................................................

13. (when/ it/ start?)

.................................................................................................................................................

14. (I/ not/ speak Chinese at the moment)

.................................................................................................................................................

15. (Jill/ drink tea now?)

.................................................................................................................................................

16. (he/ pay the bill at the moment?)

.................................................................................................................................................

17. (I/ stay with a friend for the weekend)

.................................................................................................................................................

18. (when/ John/ arrive?)

.................................................................................................................................................

19. (they/ come to the party?)

.................................................................................................................................................

20. (we/ not/ study)

.................................................................................................................................................

21. I/ wash/ my hair

.................................................................................................................................................

22. that/ clock/ work?

.................................................................................................................................................

23. It/ rain?

.................................................................................................................................................

24. we/ smoke/ in the class

.................................................................................................................................................

IV: Đặt các động từ vào mẫu chính xác

1. It (get)....... dark. Shall I turn on the light?

2. They don't have any where to live at the moment. They(stay)...... with friends until they find somewhere.

3. Why are all these people here? What (happen)..........?

4. Where is your mother? She........ (have) dinner in the kitchen

5. The student (not, be)..... in class at present

6. Some people (not drink)............ coffee now.

7. At present, he (compose)............ a piece of music

8. We (have)............. dinner in a resataurant right now

V: Hoàn tất các cuộc hội thoại

1. A: I saw Brian a few day ago.

B: oh, did you? (what/ he/ do).......... these day?

2. A: Psychology.

B: (he/ enjoy).......it?

3. A: hi,Liz. How(you/ get/ on).............in your new job?

B: No bad.It's wasn't so good at first, but (things/ get)..... better now.

VI: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc.

1. Look! The car (go) so fast.

2. Listen! Someone (cry) in the next room.

3. Your brother (sit) next to the beautiful girl over there at present?

4. Now they (try) to pass the examination.

5. It’s 12 o’clock, and my parents (cook) lunch in the kitchen.

6. Keep silent! You (talk) so loudly.

7. I (not stay) at home at the moment.

8. Now she (lie) to her mother about her bad marks.

9. At present they (travel) to New York.

10. He (not work) in his office now.

VII: Xây dựng câu sử dụng thì hiện tại tiếp diễm dựa vào các từ gợi ý cho sẵn.

1. My/ father/ water/ some plants/ the/ garden.

2. My/ mother/ clean/ floor/.

3. Mary/ have/ lunch/ her/ friends/ a/ restaurant.

4. They/ ask/ a/ man/ about/ the/ way/ the/ rainway/ station.

5. My/ student/ draw/ a/ beautiful/ picture.

Đáp án bài tập Thì hiện tai tiếp diễn

III. Viết lại câu cho đúng:

1 - Am I silly?

2 - They are not reading.

3 - I am cooking tonight.

4 - Is he seeing the doctor tomorrow?

5 - Are you eating chocolate?

6 - What are you doing?

7 - Are we making mistake?

8 - You are coming tomorrow.

9 - It is snowing.

10 - John is sleeping at the moment.

11 - He is not dancing.

12 - How are they getting here?

13 - When does it start?

14 - I am not speaking Chinese at the moment.

15 - Is Jill drinking tea now?

16 - Is he paying the bill at the moment?

17 - I am staying with a friend for the weekend.

18 - When does John arrive?

19 - Are they coming the party?

20 - We are not studying.

21 - I am washing my hair.

22 - Is that clock working?

23 - It is raining?

24 - We are smoking in the class.

IV: Đặt các động từ vào mẫu chính xác

1 - is getting;

2 - are staying;

3 - is happening;

4 - is having;

5 - is not;

6 - are not drinking;

7 - is composing;

8 - ara having

V: Hoàn tất các cuộc hội thoại

1 - What did he do?

2 - Does he enjoy;

3 - do you get on - things are getting

VI: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc.

1. Look! The car (go) so fast. (Nhìn kìa! Chiếc xe đang đi nhanh quá.)

- is going (Giải thích: Ta thấy “Look!” là một dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn báo hiệu một điều gì đang xảy ra. Chủ ngữ là “the car” là ngôi thứ 3 số ít (tương ứng với “it”) nên ta sử dụng “is + going”)

2. Listen! Someone (cry) in the next room. (Hãy nghe này! Ai đó đang khóc trong phòng bên)

- is crying (Giải thích: Ta thấy “Listen!” là một dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn báo hiệu một điều gì đang xảy ra. Chủ ngữ là “someone” (một ai đó), động từ theo sau chia theo chủ ngữ số ít nên ta sử dụng “is + crying”)

3. Your brother (sit) next to the beautiful girl over there at present? (Bây giờ anh trai của bạn đang ngồi cạnh cô gái xinh đẹp ở đằng kia phải không?

- Is your brother sitting (Giải thích: Ta thấy “at present” là dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn. Đây là một câu hỏi, với chủ ngữ là “your brother” (ngôi thứ 3 số ít tương ứng với “he”) nên ta sử dụng “to be” là “is” đứng trước chủ ngữ. Động từ “sit” nhân đôi phụ âm “t” rồi cộng “-ing”.)

4. Now they (try) to pass the examination. (Bây giờ họ đang cố gắng để vượt qua kỳ thi.)

- are trying (Giải thích: Ta thấy “now” là dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn. Với chủ ngữ là “they” ta sử dụng “to be” là “are + trying”.)

5. It’s 12 o’clock, and my parents (cook) lunch in the kitchen. (Bây giờ là 12 giờ và bố mẹ của tôi đang nấu bữa trưa ở trong bếp.)

- are cooking (Giải thích: Ta thấy “it’s 12 o’clock” là một thời gian cụ thể xác định ở hiện tại nên ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn. “Chủ ngữ “my parents” là số nhiều nên ta sử dụng “to be” là “are + cooking”.)

6. Keep silent! You (talk) so loudly. (Giữ yên lặng! Các em đang nói quá to đấy.)

- are talking (Giải thích: Ta thấy “Keep silent!” là một dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn báo hiệu một điều gì đang xảy ra. Chủ ngữ là “you” nên ta sử dụng “are + crying”)

7. I (not stay) at home at the moment. (Lúc này tôi đang không ở nhà.)

- am not staying (Giải thích: Ta thấy đây là câu phủ định. Với chủ ngữ là “I” nên ta sử dụng “to be” là “am + not + staying.)

8. Now she (lie) to her mother about her bad marks.(Bây giờ cô ấy đang nói dối mẹ cô ấy về những điểm kém của mình.)

- is lying (Giải thích: Ta thấy “now” là dấu hiệu nhận biết thì hiện tại tiếp diễn. Với chủ ngữ là “she” nên ta sử dụng “to be” là “is + lying”).

9. At present they (travel) to New York. (Hiện tại họ đang đi du lịch tới New York.)

- are travelling (Giải thích: Ta thấy “at present” là dấu hiệu nhận biết thì hiện tại tiếp diễn. Với chủ ngữ là “they” nên ta sử dụng “to be” là “are + travelling)

10. He (not work) in his office now. (Bây giờ anh ấy ấy đang không làm việc trong văn phòng.)

- isn’t working (Giải thích: Ta thấy “now” là dấu hiệu nhận biết thì hiện tại tiếp diễn. Đây là câu phủ định với chủ ngữ là “he” nên ta sử dụng “to be” là “is + working”.)

VII: Xây dựng câu sử dụng thì hiện tại tiếp diễm dựa vào các từ gợi ý cho sẵn.

1. My/ father/ water/ some plants/ the/ garden.

- My father is watering some plants in the garden. (Bố của tôi đang tưới cây ở trong vườn.)

2. My/ mother/ clean/ floor/.

- My mother is cleaning the floor. (Mẹ của tôi đang lau nhà.)

3. Mary/ have/ lunch/ her/ friends/ a/ restaurant.

- Mary is having lunch with her friends in a restaurant. (Mary đang ăn trưa với bạn trong một quán ăn.)

4. They/ ask/ a/ man/ about/ the/ way/ the/ rainway/ station.

- They are asking a man about the way to the rainway station. (Họ đang hỏi một người đàn ông về đường đi tới nhà ga.)

5. My/ student/ draw/ a/ beautiful/ picture.

- My student is drawing a beautiful picture. (Học trò của tôi đang vẽ một bức tranh rất đẹp.)

Đánh giá bài viết
312 218.986
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 6 Xem thêm