Bài tập thống kê trong doanh nghiệp

61 60.455

Bài tập thống kê trong doanh nghiệp

Bộ tài liệu này giúp bạn chuẩn bị kỹ lưỡng cho mình kiến thức của môn học Thống kê doanh nghiệp, bao gồm một số nội dung chính sau đây.

 • Lời nói đầu 
 • Phần I Tóm tắt lý thuyết và các bài tập cơ bản 
 • Chương 1. Đối tượng nghiên cứu của thống kê doanh nghiệp 
 • Chương 2. Thống kê kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 
 • Chương 3. Thống kê lao động trong doanh nghiệp 
 • Chương 4. Thống kê tài sản cố định trong doanh nghiệp 
 • Chương 5. Thống kê nguyên vật liệu trong doanh nghiệp 
 • Chương 6. Thống kê giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp 
 • Chương 7. Thống kê hiệu quả SXKD của doanh nghiệp 
 • Phần II Một số bài tập tổng hợp 
 • Phần III Hướng dẫn giải các bài tập cơ bản
61 60.455
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Bài tập thống kê trong doanh nghiệp để xem.
Giáo dục - Học tập Xem thêm