Bài tập tiếng Anh lớp 3 Chương trình mới Unit 14, 15

3 824

Ôn tập tiếng Anh lớp 3 thí điểm Unit 14 và Unit 15

Mời các bạn tham khảo Bài tập tiếng Anh lớp 3 Chương trình mới Unit 14 và Unit 15 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sau đây gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh khác nhau, sẽ là tài liệu hữu ích cho các thầy cô giáo tham khảo ra đề, cũng như giúp các em học sinh ôn tập và củng cố thêm các kiến thức được học trong Bài 14 và Bài 15 tiếng Anh lớp 3 chương trình mới.

REVIEW UNIT 14, 15

Exercise 1: Odd one out:

1. a. school         b. bathroom            c. bedroom

2. a. kitchen        b. dining room            c. library

3. a. classroom      b. bathroom             c. living room

4. a. table           b. chair                c. garden

5. a. door           b. bed               c. window

6. a. map           b. sofa               c. poster

7. a. sofa          b. chair               c. desk

8. a. cupboard        b. window            c. cupboard

9. a. door           b. mirror              c. window

10. a. doll           b. school              c. ball

11. a. kite            b. car               c. fan

12. a. yo-yo          b. plane             c. computer room

13. a. ship           b. fence              c. plane

14. a. gate           b. robot              c. yard          

15. a. sister          b. woman            c. boy

16. a. livingroom       b. kitchen           c. school

17. a. ruler           b. behind           c. in front of

18. a. mother          b. teacher          c. brother

19. a. fence           b. pond             c. your

20. a. chair           b. table             c. desk

Exercise 2: Fill in the blank with is, are, have or has:

1. There .............................. a poster on the wall.

2. .............................. they your friends?

3. Where .............................. my books?

4. I .............................. an eraser and five pencils.

5. She .............................. many pretty dolls.

6. Does she .............................. any toys? – No, she doesn’t.

7. Hello, my name is Lan. This .............................. my friend, Hoa.

8. Are there any pictures on the desks? – No, there .............................. not.

9. How many people .............................. there in your family? – There .............................. four people.

10. There .............................. a pond in my garden.

Exercise 3: Make sentences using “how many”

Example: room/ in/ your house? – 7 → How many rooms are there in your house? – There are seven.

1. Doll/ on/ the shelf? – 5

 .......................................................................................................................

2. Living room/ in/ your house? – 1

 .......................................................................................................................

3. Teddy bear/ on/ the table? – 2

 .......................................................................................................................

4. Coat/ in/ the wardrobe? – 8

 .......................................................................................................................

5. Bed/ in/the bedroom? – 2

 .......................................................................................................................

Exercise 4: Make sentences using “Do/ Does…have…? - …have/ has…”

Example:

She/ doll? –2 → Does she have any dolls? – She has two dolls.

You/ cup?- 6 → Do you have any cups? – I have six cups.

1. You/ teddy bear? – 3

 .......................................................................................................................

2. Your mother/ coat? – 4

 .......................................................................................................................

3. He/ ball? – 1

 .......................................................................................................................

4. Lan and Hoa/ doll? – 5

 .......................................................................................................................

5. Nam/ car? – 7

 .......................................................................................................................

6. Your brother/ robot? – 2

 .......................................................................................................................

7. Your father/ map? – 3

 .......................................................................................................................

8. You/ toy? – 8

 .......................................................................................................................

Exercise 5: Give correct order to make meaningful sentences:

1. Ball/ the/ is/ the/ bed/ on

 .......................................................................................................................

2. There/ bedroom/ in/ the/ is/ chair

 .......................................................................................................................

3. The/ behind/ desk/ chair/ the/ is

 .......................................................................................................................

4. Are/ there/ balls/ two/ the/ table/ near

 .......................................................................................................................

5. Garden/ pond/ the/ the/ in/ is

 .......................................................................................................................

6. sister/ eight/ old/ years/ my/ is

 .......................................................................................................................

7. five/ in/ there/ are/ rooms/ house/ my

 .......................................................................................................................

8. big/ tree/ there/ is/ next/ my/ to/ house/ a

 .......................................................................................................................

9. books/ my/ my/ school bag/ are/ in/

 .......................................................................................................................

10. old/ your/ is/ how/ grandfather/?

 .......................................................................................................................

Exercise 6: Fill in the blank with suitable word:

Shelf – window – chairs – table – bed

Look at my bedroom. It is large and nice. There are many things in my bedroom. Here is my (1) .............................. . the bed is big. Next to the bed is a big (2) .............................. . My school things are on this table. There are two small (3) .............................. behind the table. There is a (4) .............................. near my bed. My balls and robots are on this shelf. There is a beautiful picture above (phía trên) the (5) .............................. .

Exercise 7: Translate into English:

1. Có tám phòng trong nhà của tôi.

 .......................................................................................................................

2. Bà của tôi 65 tuổi.

 .......................................................................................................................

3. Có một cái ao ở phía trước nhà của tôi.

 .......................................................................................................................

4. Những tấm bản đồ ở trên tường.

 .......................................................................................................................

5. Có bao nhiêu phòng trong nhà của bạn?

 .......................................................................................................................

6. Có 13 phòng trong nhà của cô ấy.

 .......................................................................................................................

7. Có một tấm áp phích ở trên tường.

 .......................................................................................................................

8. Có ba quyển sách ở trên bàn học.

 .......................................................................................................................

9. Những chiếc áo khoác ở đâu? – chúng ở trên ghế.

 .......................................................................................................................

10. Có bao nhiêu cửa sổ ở trong nhà bạn? – Có 6 cửa sổ.

 .......................................................................................................................

Như vậy, VnDoc.com đã giới thiệu tới các em Bài tập tiếng Anh lớp 3 Chương trình mới Unit 14, 15. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập được cập nhật liên tục trên VnDoc.com để học tốt môn tiếng Anh hơn như: Giải bài tập Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3...

Đánh giá bài viết
3 824
Tiếng Anh lớp 3 Xem thêm