Bài tập tiếng Anh lớp 3 Chương trình mới Unit 18: What are you doing? (số 2)

2 664

Ôn tập tiếng Anh lớp 3 Unit 18

Bài tập tiếng Anh lớp 3 Chương trình mới Unit 18: What are you doing? (số 2) được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải với những dạng bài tập tiếng Anh khác nhau, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố thêm các kiến thức được học trong Bài 18 tiếng Anh lớp 3 chương trình mới. Sau đây mời các thầy cô và các phụ huynh tham khảo để hướng dẫn các con của mình làm bài.

1. Read and write the missing words.

1- Linda is in the kitchen. She is ____________________ a big meal.

2- Phong is in his ___________ He doing his homework.

3- Where is Mary? She is in the schoolyard. She is _____________ badminton.

4- My family is in the ________________ room. We are _____________TV.

2. Put the words in order.

1- I/ music/ am/ listening/ to.

2- friend/ My/ is/ homework/ her/ doing.

3- your/ are/ parents/ What/ doing/?

4- now/ you/ Where/ are?

5- in/kitchen/She/the .

6- mother/My/cooking/is/dinner.

3. Write the name of action.

 Bài tập tiếng Anh lớp 3 Chương trình mới Unit 18: What are you doing? (số 2)

4. Read and complete.

Watching        cooking          is         in            doing

My name is Quan. Today, my family (1)__________at home. We are (2)______________ the living room. My father is (3)______________ TV. My mother is (4)_______________ the dinner. My sister is (5)__________________ her homework and I am playing computer game.

1- Where’s Quan family? _______________________________________

2- What is his father doing?______________________________________

3- What is his mother doing?______________________________________

4- What is his sister doing?_______________________________________

5. Choose the best answer.

1- My mother is _______________ (cook/cooker/cooking)

2- She’s ______________ the kitchen (on/in/there)

3- What is she _____________? (doing/does/do)

4- I am _________________ a book (listening/reading/watching)

5- He’s _________________ football with his friends (doing/plays/playing)

Như vậy, VnDoc.com đã giới thiệu tới các em Bài tập tiếng Anh lớp 3 Chương trình mới Unit 18: What are you doing? (số 2). Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập được cập nhật liên tục trên VnDoc.com để học tốt môn tiếng Anh hơn như: Giải bài tập Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3...

Đánh giá bài viết
2 664
Tiếng Anh lớp 3 Xem thêm