Bài tập tiếng Anh lớp 3 Chương trình mới Unit 19: They are in the park (Số 2)

4 472

Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 19 Chương trình mới

VnDoc.com xin giới thiệu Bài tập tiếng Anh lớp 3 Chương trình mới Unit 19: They are in the park (Số 2) do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải với nhiều dạng câu hỏi khác nhau, sẽ rất hữu ích cho các em ôn tập và củng cố kiến thức, chuẩn bị cho bài học tiếp theo cũng như trước mỗi kì thi quan trọng. Mời các em học sinh bắt đầu làm bài nhé.

I- Đặt câu hỏi và trả lời về hoạt động (có ví dụ cho sẵn).

0- Mary/ cooking => what is Mary doing? – She is cooking.

Tony and Peter/ playing football => What are Tony and Peter doing? They’re playing football.

1. Lee/ flying kites.

2. Ben/ cycling.

3. Pat and Jack/ skating.

4. May/ skipping.

5. Kim and Mai/ cleaning the floor.

6. Tiffany/ singing.

II- Đọc và trả lời câu hỏi bên dưới.

My name is Eddy. Today I am in the park with my friends. We are doing sports and playing games. Some of the boys and I are playing basketball. Some of the girls are drawing pictures. My friend Lisa is skipping. Nam and Minh are flying kites. We are very happy there.

1-Where are the children? _____________________________________________

2-What is Eddy doing?________________________________________________

3-What are the girls doing? _______________________________________________

4-What is Lisa doing?_____________________________________________

5-What are Nam and Minh doing?_______________________________________

6- Are they happy there?____________________________________________________

III- Đọc và điền từ còn thiếu.

Flying       cycling         park        weather        playing

They are in the (1)_________________ now. The (2)_____________________ is very nice. It is sunny and windy. Mai and Xuan are (3)_________________________a kite. Mary and Tony and Quan are (4)_____________________ . Peter and Quan are (5)_______________________football

IV- Sắp xếp từ để được câu hoàn chỉnh.

1- doing/ are/ What/ you?

_____________________________________________________________________________

2- playing/ park/ I/ football/ in/ am/ the.

__________________________________________________________________________

3- today/ is/ What/ weather/ like?

_____________________________________________________________________________

4- sunny/ is/ Ho Chi Minh/ it/ in.

_____________________________________________________________________________

V- Đặt câu hỏi cho các câu sau.

1- _________________________________________________________________ ?

The children are in tbe park.

2- __________________________________________________________________?

They are playing games.

3- __________________________________________________________________?

Hoa and Mai are skipping.

4- __________________________________________________________________?

It is sunny today.

5- __________________________________________________________________?

It is cloudy in Hai Duong today.

VI- Đọc và trả lời câu hỏi về bản thân.

1-What are you doing now?

__________________________________________________________________________

2-Where are you now?

__________________________________________________________________________

3-What is your father doing?

__________________________________________________________________________

4-What is your mother doing?

__________________________________________________________________________

5-Where are your parents?

__________________________________________________________________________

Ngoài Bài tập tiếng Anh lớp 3 Chương trình mới Unit 19: They are in the park (Số 2), mời các em tham khảo các tài liệu ôn tập khác được cập nhật liên tục trên VnDoc.com để học tốt môn tiếng Anh hơn như: Giải bài tập Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3...

Đánh giá bài viết
4 472
Tiếng Anh lớp 3 Xem thêm