Bài tập Tiếng Anh lớp 3 tổng hợp

699 330.816

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 chương trình mới có đáp án

VnDoc.com xin giới thiệu đến thầy cô và các em học sinh Bài tập Tiếng Anh lớp 3 tổng hợp được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, giúp các bạn học sinh ôn tập Tiếng Anh lớp 3 tốt hơn. Bài tập gồm 5 bài tập lớn với nhiều dạng câu hỏi, có đáp án đi kèm, giúp các bạn tăng khả năng tư duy và củng cố kiến thức môn Tiếng Anh. Mời các bạn tham khảo.

Bài tập Tiếng Anh lớp 3

Name: ___________________________                  Marks:

I. Complete the words:

1. They’re fl_ing k_te_.

2. Mai is in the di_ing room.

3. Ha_ you g_t any _orto_ses? - _ _ _, I have.

4. Whe_e is your dog? – He’s cha_ing a mo_se.

5. Ha_ she go_ any _ets? Yes, she _ a_. She has got a gree_ par_ot and_leven go_ _fish.

II. Circle the odd one out:

1. Mother     school      father        sister

2. Big        book       pen          ruler

3. Bedroom    kitchen     bathroom      garden

4. She       he         living room     I

5. Sunny      windy      rainy         tortoise

6. Am        weather     are          is

7. Dog       bird        fish          robot

8. Ship       doll        ball          have

III. Select and circle A, B or C:

1. What are they doing? – They are _____ with paper boat.

A. doing           B. making         C. playing

2. Has she got any pet? – No, she_____.

A. has            B. hasn’t         C. haven’t

3. How many ______ are there in your bedroom? – There are two.

A. chair           B. chairs         C. x

4. What’s Mai doing? – She ______.

A. play cycling     B. is cycling         C. cycles

5. How old is your_______? – He’s thirty-four.

A. sister          B. mother         C. father

6. What is the---------- today?

A. activity         B. colour         C. weather

7. --------- many cats do you have?

A. Why          B. How          C. What

8. what _____ are your dogs? – They are black and white.

A. colour         B. yellow         C. sunny

IV. Read and complete the table:

Her house is in the town. There are eight rooms. There are three bedrooms, two living rooms and two bathrooms in the house. There is one kitchen in the house. It is large.

Rooms of the house Numbers

Living room(s):

 

 

 

 

Two

 

 

 

 

V. Matching:

1. How old is your father?

2. How old are you?

3. Where are her dolls?

4. What is he doing?

5. What are they playing?

6. What's the weather like today?

7. Has she got a robot?

8. How many goldfish have you got?

9. Where are your yo-yo?

10. what colour are your roses?

11. How many bedrooms are there in your house?

12. Where is your cat?

13. What is your mother doing?

14. What colour is it?

15. Where is Mai?

A. They are behind the picture.

B. They are playing hide-and-seek.

C. He is thirty-two

D. He's making paper boats.

E. She's in the garden.

F. No, she hasn't.

G. It is violet.

H. He's chasing a rat.

I. I've got five goldfish.

J. I'm nine.

K. They are over there, on the chair.

L. They are red.

M. It's windy and cloudy.

N. There are three.

O. She's cooking in the kitchen.

Đáp án Bài tập Tiếng Anh lớp 3 tổng hợp

I.

1. Flying kites

2. Dining room

3. Have you got any tortoises? Yes, I have.

4. Where is your dog? He’s chasing a mouse.

5. Has she got any pets? Yes, she has. She has got a green parrot and eleven goldfish.

II.

1. School

2. Big

3. Garden

4. living room

5. tortoise

6. weather

7. Robot

8. Have

III. 1. C     2. B      3. B     4. B       5. C       6. C        7. B         8. A

IV.

Rooms of the house

Numbers

Living room(s)

Bedrooms

Bathrooms

Kitchen

Two

Three

Two

One

V.

1- C       2 - J       3 - A        4 - D       5 - B        6 - M        7 - F           8 - I

9 - K     10 - L       11 - N       12 - H      13 -O       14 - G       15 - E

Trên đây là bài tập tiếng Anh lớp 3 tổng hợp sẽ giúp bé học tiếng Anh hiệu quả hơn. Bố mẹ có thể tham khảo thêm những bộ bài ôn tập tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học khác tại VnDoc.com nhé!

Đánh giá bài viết
699 330.816
Tiếng Anh lớp 3 Xem thêm