Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 16: Do you have any pets? (số 1)

1 1.029

Bài tập tiếng anh lớp 3 thí điểm Unit 16: Do you have any pets?

Mời các bạn tham khảo Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 16: Do you have any pets? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sau đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các thầy cô giáo ra đề cũng như cho các em học sinh ôn tập, củng cố thêm các kiến thức được học về từ vựng và ngữ pháp Bài 16 tiếng Anh lớp 3 chương trình mới. 

EXERCISE 1: Fill in the blank with DO, DOES, HAVE, HAS:

1. ..................................... you like English? – Yes, I ..................................... .

2. She ..................................... a cat. Its name is Mimi.

3. ..................................... Lan play football? – No, she ..................................... not.

4. ..................................... Mai and Hoa have any dolls? – Yes, they ..................................... . They ..................................... many beautiful dolls.

5. My house ..................................... many rooms: living room, dining room, kitchen, bathroom and bedroom.

6. Mr. Tuan ..................................... a dog.

7. I ..................................... a parrot and a turtle.

8. Lan, Nga and Hoa ..................................... many pictures.

9. ..................................... they have any posters? – Yes, they ..................................... .

10. ..................................... he have any cats? – yes, he ..................................... .

EXERCISE 2: Make questions using the following cues:

1. You/ have/ cat? – no/ 2/ dog.

 .........................................................................................................................................................

2. She/ have/ parrot? – yes/ 1.

 .........................................................................................................................................................

3. Your grandmother/ have/ cat? – yes/ 3.

 .........................................................................................................................................................

4. You/ have/ goldfish? – no/ 5 / tortoise.

 .........................................................................................................................................................

5. He/ have/ rabbit? – yes/ 6.

 .........................................................................................................................................................

EXERCISE 3: Read and write:

Hi! My name is Nga. I have a lot of pets. This is my cats. They are on the chair. That is my dog. It is under the table. I also have many goldfishes. They are in the fish tank. They are very cute. I also have two parrots and five rabbits. They are in the garden.

1. Nga has ..................................... of pets.

2. She has a ..................................... . It is ..................................... the table.

3. She has many ..................................... . They are ..................................... fish tank.

4. She also have ..................................... and ..................................... . They are in the ..................................... .

EXERCISE 4: Make questions using the following cues:

1. Where/ cats? – they/ in front of/ the TV.

 .........................................................................................................................................................

2. Where/ dog? – it/ under/ the table.

 .........................................................................................................................................................

3. Where/ parrot? – it/ in/ the cage.

 .........................................................................................................................................................

4. Where / gold fish? – it/ in / the fish tank

 .........................................................................................................................................................

5. Where/ rabbits? – they/ in/ the garden.

.........................................................................................................................................................

Như vậy, VnDoc.com đã giới thiệu tới các em Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 16: Do you have any pets? (số 1). Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập được cập nhật liên tục trên VnDoc.com để học tốt môn tiếng Anh hơn như: Giải bài tập Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3...

Đánh giá bài viết
1 1.029
Tiếng Anh lớp 3 Xem thêm