Bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 17: How much is the T-shirt?

1 424

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 17: How much is the T-shirt?

Bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 17: How much is the T-shirt? do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sau đây sẽ hệ thống lại các kiến thức được học trong Unit 17 tiếng Anh lớp 4 chương trình mới với các dạng bài bám sát chương trình học, giúp các em học sinh củng cố kiến thức đã học hiệu quả. Mời bạn đọc tham khảo!

I. Order the letters.

1. casfr............................     2. perjum.................

3. T- hsirt........................     4. keajct ..................

5. loubse.........................     6. hunredd.................

7. sandthuo.....................    8. Byu ......................

9. twan...........................     10. sandals...............

II. Matching

Bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 17: How much is the T-shirt?

III. The sentences with: ow, ar, se, is, re, ir, ke, ur

1. H_ _ much is the shirt? - It _ _ 20.000 dong.

2. The_ _ blue trousers _ _ e very nice.

3. The pa_ _ of jeans is 190.000 dong.

4. I li_ _ this red scarf.

5. How much are yo_ _ shorts?

6. They a_ _ 95.000 dong

IV. Circle the correct answer.

1. I want to buy/ buying a pair of shoes.

2. Anna loves T-shirt and jeans/ jean.

3. Those trousers/ shirt are 175.000 VND.

4. Is/ Are that a miniskirt or a long dress?

5. What are/ do they wearing?

6. Is she wearing a blue dress/ shorts.

V. Answer these questions.

1. What is she wearing? (jeans and T-shirt) ..........................................

2. How much is the necklace? (250.000 dong).......................................

3. How much are the trousers? (160.000 dong)......................................

4. Is Jeff wearing a blue shirt or a red shirt? (a red shirt)........................

5. What clolor are Olga’s eyes? (blue)...................................................

6. Who is wearing pink shoes? (Alice).....................................................

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 17: How much is the T-shirt?. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 424

Video đang được xem nhiều

Tiếng Anh lớp 4 Xem thêm