Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 13: What do you do in your free time?

Tiếng Anh Unit 13 lớp 5: What do you do in your free time?

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Bài tập Tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 13: What do you do in your free time? có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hữu ích giúp cho các thầy cô và các em học sinh nâng cao hiệu quả học tập và giảng dạy.

I. Fill in the blank

1. S_RF T_E IN_E_NE_

2. C_NE_A

3. _L_AN

4. K_R_TE

5. W_T_H

6. DR_W

7. FR_E T_M_

8. PL_Y C_ES_

9. P_RK

10. SP_RT

11. PR_GR_M_E

12. D_N_E

13. S_RVEY

14. CA_T_ _N

Đáp án:

1. SURF THE INTERNET

2. CINEMA

3. CLEAN

4. KARATE

5. WATCH

6. DRAW

7. FREE TIME

8. PLAY CHESS

9. PARK

10. SPORT

11. PROGRAMME

12. DANCE

13. SURVEY

14. CARTOON

II. Fill in the blank with suitable word

1. What do you__________in your ______time ? I __________ cartoons on TV.

2. What ___ you doing? – I’m __________chess.

3. Hoa and I_______to the music club and _______ many songs.

4. Do you like________ sport programmes? – No, I ______. I like _________books.

5. What do you do in your free______? – I often ride a ______in the park.

6. What ____ your father do in _____ free time? - _______ goes fishing.

7. My sister __________ to music and _______ the Internet in her free time.

8. His mother_______________shopping _____weekends.

9. I _____ my house every day.

10. My friends often______ karate in the evening.

Đáp án:

1 - do - free - watch 2 - are - playing 3 - go -sing 4 - play - don't - reading 5 - time - bike
6 - does - his - He 7 - listens - surfs 8 - goes - at 9 - clean 10 - does

III. Make sentences from given words

Ex: Father/ go fishing.

What does your father do in your free time? – He goes fishing.

1. mother/ go to the cinema.

……………………………………………………………………………

2. you / surf the Internet.

……………………………………………………………………………

3. sister / camping.

……………………………………………………………………………

4. brother/play chess?

……………………………………………………………………………

5. parents/read books.

……………………………………………………………………………

6. Lan / go skating.

……………………………………………………………………………

7. brother and sister/go to the zoo.

……………………………………………………………………………

8. you/ music

……………………………………………………………………………

9. friends/football

……………………………………………………………………………

10. Hoa/ draw/picture

……………………………………………………………………………

Đáp án:

1 - What does your mother do in her free time? - She goes to the cinema.

2 - What do you do in your free time? - I surf the internet.

3 - What dowss your sister in her free time? - She goes camping.

4 - Does your brother play chess in his free time?

5 - What do your parents do in their free time? - They read books.

6 - What does Lan do in her free time? - She goes skating.

7 - What do your brother and sister do in their free time? - They go to the zoo.

8 - What do you do in your free time? - I listen to music.

9 - What do your friends in their free time? - They play football.

10 - What does Hoa do in her free time? - She draws the picture.

IV. Read and answer the questions.

My name is Nga. I’m 13 years old. In my free time, I often go swimming with my brothers. We often go swimming at weekends. My mother likes reading. She usually reads books in the morning. My father plays chess and watches sport programmes in his free time. My brothers and I like sports, so we often go hiking in the forest.

1. How old is Nga?

.........................................................................

2. What does she do in her free time?

......................................................................

3. What does Nga’s mother like?

........................................................................................

4. What does Nga’s father do in his free time?

....................................................................

5. What do Nga and her brothers like?

.................................................................................

6. Where do they often go hiking?

.......................................................................................

Đáp án:

1 - She is 13 years old.

2 - She often goes swimming with my brothers.

3 - She likes reading.

4 - He plays chess and watches sport programmes in his free time.

5 - They like sports.

6 - They often go hiking in the forest.

Trên đây là nội dung Bài tập Tiếng Anh 5 Unit 13: What do you do in your free time? Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
33 8.672
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm