Bài tập Tiếng Anh lớp 5 nâng cao

Bài tập nâng cao tiếng Anh lớp 5 có đáp án

Bài tập bổ trợ tiếng Anh lớp 5 nâng cao có đáp dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập nâng cao lớp 5 môn tiếng Anh mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh 5 khác nhau giúp các em học sinh cải thiện kỹ năng làm bài hiệu quả trong thời gian nghỉ phòng dịch Corona (nCoV). 

Bài 1: Hoàn thành các câu dưới đây bằng cách chia đúng các động từ trong ngoặc

1/ I (buy) …………..this red car in the next year.

2/ I often (have) …………..breakfast at 7.30 o’clock

3/ Her brother(not / like) …………………Orange Juice

4/ My father (drive)…………..to work daily

5/ My dog (can swim)………...very good

6/ Lan (forget)…………story at Phong’s home

7/ I (do)……………. it for you in the next day

8/ If it is sunny, she (go) …………the park

9/ I think she (come)……………back late in this evening

10/ My mother (call)……………..you in the 5 minutes.

Bài 2: Viết lại các câu dưới đây:

1/ I / my / homework / finished / last night /

2/ help/ you / please/ me/ take / a photo

3/ She / had / fun / yesterday

4/ If/ she / exam / her/ mother / passes/ give / her / cake / will/ the/ a/

5/ you/ hungry / because/ I/ bring / a / cake/ are

Bài 3: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi phía dưới

Hanh and Hoa live in Ho Chi Minh city, Vietnam. They have a apartment on Pham Ngoc Thach road. There are 2 bedrooms, one bathroom and one kitchen room. Hanh and Hoa have two children: a boy and a girl. Hanh works in a hospital and his wife is a worker. They usually leave home at eight o'clock. Hanh drives to school with his two children. Then he drives to works at the hospital. In the evening, Hoa always cooks dinner. After dinner, they sometimes watch TV.

Q1. Where do they live? ……………………………………….

Q2. Do they have a house? ……………………………………….

Q3. What is Hoa’s job? ……………………………………….

Q4. What kind of traffic does Hanh go to? …………………………………………..

Q5. Who cooks for Hanh’s family? ………………………………………..

Bài 4: Cho đoạn văn sau, hoàn thành các từ còn thiếu để thành đoạn văn hoàn chỉnh

I live in ..(1)... house near the park. It is an....(2)... house, about 200 years old and very...(3)..... There is. (4)... living room, three bedrooms, one kitchen and one bathroom. Everyday, our family ....(5).. dinner together. My mother is a very good cook. She often changes dishes for family.

Bài 5: Chọn các từ phát âm khác với những từ còn lại

1. A. teacher  B. Ea C. Rea D. ahead
2. A. Have  B family  C. Name  D. Lamp
3. A. Books  B. rulers  C. Bags  D. pencils
4. A. Hungr B. Family  C. Yards  D. Thirsty

Bài 6: Viết các câu hỏi cho các câu trả lời sau

1. I'm from Hanoi, Vietnam? → …………………………………………?

2. I can bring an umbrella for you → ……………………………………..?

3. I live in Ho Chi Minh city→ ……………………………………………?

4. I like playing football & badminton → ……………………………………….?

5. I like Math and English → …………………………………?

ĐÁP ÁN

Bài 1: Hoàn thành các câu dưới đây bằng cách chia đúng các động từ trong ngoặc

1 - will buy; 2 - have; 3 - doesn’t like; 4 - drives; 5 - can swim;

6 - forgets; 7 - will do; 8 - will go; 9 - will come; 10 - will call

Bài 2: Sắp xếp những từ đã cho thành câu hoàn chỉnh:

1 - I finished my homework last night.

2 - Please help me take a photo.

3 - She had fun yesterday.

4 - If she passes the exam, her mother will give her a cake.

5 - Because you are hungry, I bring a cake.

Bài 3: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi phía dưới

1 - They live in Ho Chi Minh city.

2 - No, they don’t.

3 - She is a worker.

4 - He goes by car.

5 - Hoa cooks.

Bài 4: Cho đoạn văn sau, hoàn thành các từ còn thiếu để thành đoạn văn hoàn chỉnh

1 - a; 2 - old/ ancient; 3 - large/ big; 4 - a; 5 - has

Bài 5: Chọn các từ phát âm khác với những từ còn lại

1 - D; 2 - C; 3 - A; 4 - C

Bài 6: Viết các câu hỏi cho các câu trả lời sau

1 - Where are you from?

2 - What can you do for me?

3 - Where do you live?

4 - Which sports do you like?

5 - What subjects do you like?

Trên đây là Đề thi tiếng Anh lớp 5 nâng cao có đáp án. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
161 8.377
Tiếng Anh lớp 5 Xem thêm