Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 11: What's the matter with you? (số 2)

3 1.661

Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 11

Với 4 dạng bài được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải qua Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 11: What's the matter with you? (số 2) sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn ôn tập và củng cố kiến thức quan trọng của bài 11, qua đó chuẩn bị tốt nhất cho những bài học sau cũng như kì thi quan trọng tới đây. Mời các bạn vào tham khảo. 

Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 11: What's the matter with you? (Test 2)

I. Find the mistakes and correct them.

1. What’s the matter to you? ->

2. He should carry heavy things because he has a backache. ->

3. She don’t have a fever.->

4. Lan has a earache. ->

5. Peter has a stomach ache last night. ->

6. He doesn’t feels well. ->

7. You shouldn’t brush your teeth twice a day. ->

8. Linda eated too much at dinner last night. ->

9. He can’t speaks->

10. Quan are in bed.->

11. He not eat anything last night, but he had a stomach ache. ->

12. She has an fever.->

13. Doing morning exercise is bad for health.->

14. You shouldn’t came to class today, you should take a rest. ->

15. He’s on the corner of the gym. ->

16. My father has a throatache. ->

17. I doesn’t see Phong today. ->

18. Nam did go to the dentist in the morning. ->

19. I has a headache. ->

II. Complete the words then match to their definitions.

1. S_r_ t_r_ _t.

2. _ea_ _ c_e.

3. F_v_ _

4. S_o_ld.

5. St_m_c_ a_ _ e.

6. _ a_ka_h_.

7. T_o_h_ _ h_.

8. D_n_i_ t.

9. _a_r_.

10. H_a_ _ h

a. Nha sĩ

b. Sức khỏe

c. Nên

d. Đau họng

e. Mang, vác

f. Đau đầu

g. Đau bụng

h. Đau lưng

i. Sốt

j. Đau răng

III. Make the sentences.

1. Week/ a/ sore/ Nam/ last/ had/ throat. ->

2. Has/ Mai/ stomach / a/ ache. ->

3. Do/ feel/ I/ well/ not. ->

4. Should/ dentist/ to/ you/ go/the. ->

5. Shouldn’t/ sweets/ much/ you/ eat/ too. ->

6. Do/ day/ you/ should/ excersie/ morning/ every.->

7. Pain/ my/ throat/ a/ has->

8. Don’t / late/ bed/ to/go/ you.->

9. Have/ does/ toothache/ a/ he? ->

10. Do/ stay/ should/ what/ we/ health/ to? ->

11. Rest/ should/ a/ you/ take. ->

12. Should/ you/ eat/ pumpkins/ much. ->

13. Pain/ have/ a/ I/ my/ teeth/ in. ->

14. Watch/ you/ should/ TV/ not/ much. ->

15. Sports/ is/ playing/ for/ good/ health. ->

IV. Write 

Let’s think your friends have some pain: Peter has a toothache, and Linda has a headache. You write for them 2 letters to give them advices.

Dear Peter, ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dear Linda, ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

-------------

Mời các bạn tiếp tục vào tham khảo và thử sức qua loạt đề thi học kì 2 lớp 5 mà VnDoc.com sưu tầm và đăng tải nhằm cung cấp cho các bạn kho tài liệu ôn tập hữu ích. Chúc các bạn học tốt!

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5 trường tiểu học Xuân Hồng B, Nam Định

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5 trường tiểu học Đoàn Thị Nghiệp, Tiền Giang năm học 2016-2017

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm học 2016 - 2017

Đánh giá bài viết
3 1.661
Tiếng Anh lớp 5 Xem thêm