Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 16: Where’s the post office

Tiếng Anh Unit 16 lớp 5: Where's the post office?

Mời các bạn tham khảo bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 16: Where's the post office? có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sau đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các thầy cô giáo ra đề cũng như cho các em học sinh ôn tập, củng cố các kiến thức được học trong Bài 16 tiếng Anh lớp 5 thí điểm. Sau đây mời thầy cô và các em học sinh tham khảo chi tiết.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

I. Odd one out.

1. a. envelope b. stamp c. letter d. coach
2. a. left b. right c. opposite d. welcome
3. a. show b. take c. street d. tell
4. a. shoe b. bakery c. drugstore d. restaurant
5. a. need b. want c. could d. would

II. Choose one word that has opposite meaning to the word in capitals.

6. NEAR a. next b. far c. on d. at
7. LEFT a. second b. opposite c. right d. between
8. BUY a. sell b. send c. take d. cost
9. GIVE a. write b. show c. tell d. receive
10. ABOVE a. in b. under c. before d. after

III. Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase.

11. The supermarket is ............... of you.

a. near

b. opposite

c. behind

d. in front

12. How much does a letter to America..............?

a. is

b. are

c. take

d. cost

13. I would like....................a letter to America.

a. send

b. to send

c. sending

d. to sending

14. Could you tell me how................. there?

a. get

b. to get

c. getting

d. to getting

15. There is souvenir shop............. Tran Phu Street.

a. on

b. at

c. from

d. to

16. The bank is.............. the restaurant and the hotel.

a. opposite

b. right

c. in front

d. between

17. How .............is it from Hue to Ho Chi Minh City?

a. often

b. far

c. near

d. All are correct

18. I need .............a phone card.

a. buy

b. to buy

c. buying

d. to buying

19. I would like to send this letter.............. the USA.

a. for

b. of

c. to

d. in

20. How............... do you write to each other?

a. much

b. many

c. often

d. far

21. ...............go to the park?

a. Let’s

b. Why don’t we

c. Should we

d. b & c

22. His house is............... to my house.

a. behind

b. in front

c. next

d. near

23. How..............is it from your house to school?

a. long

b. much

c. far

d. All are correct

IV. Choose the words or phrases that are not correct in Standard English.

24. The toy store is next the bakery and the movie theater.

25. A student needs do a lot of homework before tests.

26. They would like buying a pen and some stamps.

27. She wants to send a letter for England.

28. There is a police station opposite to my school.

29. I’d like to a teacher and I hope my dream will come true.

30. There is a post office, a bank, a restaurant and a school on my neighborhood.

V. Choose the word (a, b, c, or d) that best fits each of blank spaces.

Tourist: Excuse (31).............. . Could you show me the way (32)............... the museum, please?

Lan: The museum? Ok. Go straight ahead. Take the first street on the (33).......... The museum is (34)........... front of you.

Tourist: Thanks a lot.

Lan: You are(35)...............

31. a. I b. me c. my d. Mine
32. a. of b. for c. to d. At
33. a. right b. left c. near d. a & b
34. a. in b. at c. on d. Ø
35. a. kind b. welcome c. nice d. pleasure

ĐÁP ÁN

I. Odd one out.

1 - d; 2 - d; 3 - c; 4 - a; 5 - b

II. Choose one word that has opposite meaning to the word in capitals.

6 - b; 7 - c; 8 - a; 9 - d; 10 - b

III. Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase.

11 - d; 12 - d; 13 - b; 14 - b; 15 - a; 16 - d; 17 - b;

18 - b; 19 - c; 20 - c; 21 - d; 22 - c; 23 - c;

IV. Choose the words or phrases that are not correct in Standard English.

24 - next thành between;

25 - do thành to do;

26 - buying thành to buy;

27 - for thành to;

28 - bỏ to;

29 - to thành to become hoặc to be;

30 - on thành in

V. Choose the word (a, b, c, or d) that best fits each of blank spaces.

31 - b; 32 - c; 33 - d; 34 - a; 35 - b

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Như vậy, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 16: Where's the post office? Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
8 3.715
Tiếng Anh lớp 5 Xem thêm