Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 3 When did you go on holiday?

Tiếng Anh 5 Unit 3: Where did you go on holiday?

Mời các bạn học sinh tiếp tục tham khảo Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 3 có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải bao gồm bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 5, Chương trình bộ GD - ĐT sau đây để tiếp tục ôn tập các dạng bài tập Tiếng Anh trong Unit 3 nhé. Chúc các bạn học tập tốt.

I. Complete the words. (hoàn thành các từ sau)

1. a__ti__t 6. d__to__

2. d__iv__r 7. n__rs__

3. p__s__m__n 8. t__ac__e__r

4. f__rm__r 9. st__de__t

5. w__rk__r 10. sin__e__

Đáp án:

1. artist; 2. driver; 3. postman; 4. farmer; 5. worker; 6. doctor; 7. nurse; 8. teacher; 9. student; 10. singer

II. Hãy tìm từ thích hợp điền dưới những hình vẽ sau.

Bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 3

Đáp án

1. doctor; 2. nurse; 3. singer; 4. teacher; 5. student; 6. farmer; 7. postman; 8. driver

III. Hãy điền vào chỗ trống những từ đã cho.

Favourite musician student like singer

My name is Ngoc. I am a ______1_______ at Thang Long Primary school. Music is my _________2____ subject. I want to be a ____3________ because I like to sing. I ____4____ to play the piano too. I want to be a _____5_____ in the future.

Đáp án

1. student; 2. favourite; 3. singer; 4. like; 5. musician

IV. Hãy viết về những người trong gia đình em về

+Name +Age +Job +like

EX. My mother is Hoa. She is thirty years old. She is a nurse. She likes cooking.

My mother is..................................

...................................................

...................................................

My father.....................................

...................................................

...................................................

My brother/sister..........................

...................................................

...................................................

Đáp án: Học sinh tự trả lời về bản thân

My mother is Lien. She is thirty - four years old. She is a teacher. She likes gardening.

My father is Phong. He is thirty - six years old. He is an engineer. He likes reading newspaper.

My brother is Nam. He is seventeen years old. He is is a student. He likes playing sports.

V. Trả lời các câu hỏi sau.

1. What is your name? __________________________________

2. How old are you? ___________________________________

3. What do you do? ___________________________________

4. Where are you from? ___________________________________

5. When is your birthday? ___________________________________

6. Where were you born? ___________________________________

7. What is the date today? ___________________________________

8. Is your house big? ___________________________________

9. How many pens do you have? ___________________________________

10. What subject do you like the most? __________________________

11. How many people are there in your family?_______________________

12. What does your father do? __________________________________

13. Where does he work? __________________________________

14. What does your mother do? __________________________________

15. Where does she work? __________________________________

Đáp án: Học sinh tự trả lời về bản thân.

1. My name is Le.

2. I am ten years old.

3. I am a student.

4. I am from Thai Binh.

5. It is on 21st, December.

6. I was born in Thai Binh.

7. It is the forth, October.

8. Yes, it is.

9. I have two pens.

10. I like English most.

11. There are four people in my family.

12. He is a farmer.

13. He works on farm.

14. She is a farmer..

15. She works on farm.

Trên đây là Đề ôn tập tiếng Anh 5 Unit 3 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
11 10.857
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm