Bài tập tiếng Anh lớp 6 Thí điểm Unit 2 số 1

UNIT 2 - MY HOUSE

Bài tập tiếng Anh lớp 6 Thí điểm Unit 2 là tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 6 dành cho các em học sinh. Tài liệu gồm rất nhiều dạng bài tập hay và hữu ích giúp các em ôn luyện và củng cố kiến thức hiệu quả. Sau đây mời các em cùng làm bài nhé!

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Thí điểm Unit 9: Cities of the World

Bài tập tiếng Anh lớp 6 Thí điểm Unit 1

Bài tập tiếng Anh lớp 6 Thí điểm số 1

I/ GETTING STARTED:

 1. Look (v) trông có vẻ
 2. town house: nhà ở quê
 3. noisy (a) ồn ào
 4. city centre: trung tâm thành phố
 5. move (v) chuyển đến
 6. apartment (n) căn hộ
 7. aunt (n) dì
 8. cousin (n) anh em họ
 9. had better: nên = I'd better
 10. kennel (n) chuồng chó
 11. clock (n) đồng hồ treo tường
 12. cap (n) mũ lưỡi trai
 13. wall (n) bức tường

Preposition of place:

In: trong behind: phía sau

in front of: phía trước

On: trên under: ở dưới

between: ở giữa

next to: bên cạnh

opposite: đối diện

to the left of: bên trái to the right of: bên phải

* Ask and answer about the place (hỏi và trả lời về địa điểm)

Where is the pen? It is on the table

Where are the pencils? They are under the box

II/ Rooms in your house: các phòng trong nhà

living room, bedroom, dinning room (phòng ăn) kitchen, hall (hành lang), attic (gác mái)

1/ Living room:

- sofa:

- picture: tranh

- chest of drawer: ngăn kéo

- poster (n) áp phích

- chair: ghế tựa

- air – conditioner: máy điều hòa

- television: TV

- table: cái bàn

- desk: bàn học sinh

- light (n) đèn

- ceilling fan: quạt trần

2/ Kitchen:

- Sink: bồn rữa bát đĩa, rửa tay

- fridge (n) tủ lạnh

- cupboard: tủ ly, chén

- Dishwasher: máy rữa chén

- Cooker (n) nồi cơm

- Microwave (n) lò vi ba

- counter (n) kệ đựng đồ

- dish rack: kệ để chén

- stove: bếp, lò

3/ Bed room:

- bed (n) cái giường

- wardrobe: tủ quần áo

- pillow (n) gối ôm

- cushion (n) gối

- lamp (n) đèn ngủ

4/ Bathroom: phòng tắm

- Toilet: nhà vệ sinh

- bath (n) bồn tắm

- shower (n) vòi sen

III/ Plural noun: danh từ số nhiều

- thêm « s » sau danh từ posterà posters

- thêm « es « sau danh từ có chữ cuối là: o, sh, ch, x, s dishà dishes, box à boxes

- Đổi fe, f thành ves knife à knives leaf à leaves

- Đổi y -> ies city -> cities country -> countries

Nhưng play -> plays toy -> toys

+ Cách đọc S và ES

- phát âm / IZ / à s, sh, ch, s. x, ce, ge classes, washes, dishes

- phat âm / S / à t, p, k, f books, streets

- phát âm /Z / à còn lại: m,n. l, d .... Pens, pencils, dogs

IV/ Mô tả (description): có ........................

1/ There is (isn't) a (one) ..............................số i‎t

Is there ........................?

there is a book on the desk à there isn't a book

Is there a book..............?

2/ There are (aren't) ....................................số nhiều

Are there ...............................?

there are two pens on the table --? There aren't two pencils on the table

Are there two pencils on the desk?

EXERCISE

I/ Xếp các danh từ theo cột đúng: (column the words)

board, compass, fridge, English, school bag, rubber, chair, lamp, pen, pencil, desk, ceilling fan, chair, cupboard, table, bench, physics, history, pencil case, calculator, textbook, pencil sharpener, televition, sink,

Danh từ Nói về trường, lớp (school things)

Danh từ nói về đồ vật ở nhà (home things)

Môn học (Subjects)

II/ ĐỔI DANH TỪ SAU SANG SỐ NHIỀU:

 1. A nurse
 2. A picture
 3. A watch
 4. A party
 5. A tomato
 6. A tooth
 7. A candy
 8. A day
 9. A knife
 10. A glass
 11. A city
 12. A box

III/ Phonetics:

1/ a. washes b. watches c. tables d. classes

2/ a. streets b. books c. maps d. pens

3/ a. lamps b. pencils c. rubbers d. rulers

4/a. misses b. sandwiches c. classes d. Pictures

5/a. goes b. plays c. reads d. glasses

6/ a.sunny b. fun c. club d. computer

7/ a. over b. hot c. photo d. corner

8/ sinks b. cupboards c. lamps d. toilets

IV/ Write 3 sentence with there is .......... And 3 sentences with there are .........

................................................................................

....................................................................................

..................................................................................

.....................................................................................

V/ Answer questions:

1/ Is there a bed in your bedroom?

2/ Are there two pillows in your bedroom?

3/ It there a kitchen in your house?

4/ Are there six tables in your living room?

5/ Is there a balcony in front of your house?

6/ What is there behind your computer?

7/ What is there next to the fridge in your kitchen?

8/ Where is the television in your house?

9/ where is the sofa in your house?

EXERCISE

I/ Matching:

1. attic

a. tử ly, chén

2. hall

b. máy điều hòa

3. kitchen

c. tử quần áo

4. wardrobe

d. bồn rửa tay

5. cupboard

e. tử lạnh

6. sink

f. lò vi sóng

7. fridge

g. máy rữa chén

8. air- conditioner

h. nhà bếp

9. microwave

i. hành lang

10. diswasher

k.gác mái

I. Write (T) if the statement is true, and write (F) if the statement is false.

Minh lives with his parents in a lovely apartment in Ho Chi Minh City. His apartment is not very big but it is comfortable. There are five rooms in the apartment: a living room, two bedrooms, a kitchen and a bathroom. The living room is the biggest of all. It is beautiful furnished. The bath room is very beautiful. It has a sink, a tub and a shower. The kitchen is very modern and has everything: refrigerator, washing machine, dishwasher, gas cooker, electric stove, kitchen table.... Minh's bedroom is not large, but it is very bright and its colors are nice. Minh likes his apartment a lot.

____ There are five rooms in Minh's apartment.
____ The living room is bigger than any other rooms in his apartment.
____ The sink is in the bath room.
____ His bedroom is large.
____ The kitchen is modern because there is a washing machine there.
____ The colors of his bedroom are nice.

II/ Rewrite sentences.

1/ My house is in front of a small lake. à A small house __________________

2/ His farm has a lot of vegetables and fruits. à There are___________________

3/ There is everything in the living room. à The living room_____________

4/ The sofa is on the left of the television. à The television _______

5/ There are five rooms in my apartmentà My apartment has..........................

6/ The dog is behind the table à The table is ..................................

7/ The books are under the pillow à the pillow is ................................

8/ My school has 25 classrooms à there are .............................

9/ I have 10 balls in the goal à There are...................................

10/ The toilet is between the kitchen and living room à Between the ................and living room is ...................

III/ Describe your house (over 50 words)

This is my house . There are .....................rooms in my house

IV / Draw an own strange room and write 50 words about it

I am staying at the hotel in Nha Trang. There are .......................rooms in the hotel . Names of there are very strange . ..............................

VI/ Write sentences into plural ones:

1/ Is there a table in the living room?

2/ There is a pillow on the bed

3/ I live in an apartment

4/ Is there a doll in the box?

5/ Is there a picture behind your wardrobe?

6/ There isn't a cupboard in the living room

7/ There isn't a sink in the bathroom

8/ Is there a sofa in the bedroom? No, there isn't

EXERCISE

I. Choose the correct answer.

Hi. My name is John. I live in Liverpool. Liverpool is a large city in the north of England. I live with my parents, my two brothers and my sister. We live in a large house.

In our house, there is a big kitchen, a dining room, a large living room and a toilet. There is also a separate room for our washing machine and freezer. Upstairs there are five bedrooms, two bathrooms, and another toilet. Outside, there is a large garden. There are two garages.

Where does John live?

A. In England. B. In Wales C. In Scotland. D. In France.

How many people are there in John's family?

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

How many rooms are there in John's house?

A. 10 B. 11 C. 13 D. 14

Dining room is the room in the house where you ...........................................

A. usually relax in comfortable chairs B. eat meals

C. cook food and wash dishes D. wash your body

Which of the following is NOT true?

A. John's family live in a large house. B. John's house is big but doesn't have any gardens.

C. The kitchen in John's house is big. D. John's house has two garages.

II/ Complete the words:

1/ I live in a.................in the Town

2/ There are f...............in my garden.

3/ The s...............is in the bathroom

4/ The cutting board is b.............the microwave and cooker

5/ I like to live in c..................house

6/ We can see many s.................in Tay Nguyen provinces.

7/ I feel hot . Can you turn on the a....................?

8/ The picture is on the w............

Đánh giá bài viết
9 15.976
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 6 Xem thêm