Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 1: Greetings

97 29.538

Tiếng Anh Unit 1 Greetings lớp 6 cũ

Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo bài tập Tiếng Anh lớp 6 unit 1: Greetings. Thông qua bài tập tiếng Anh 6 này, các em sẽ được làm bài tập Tiếng Anh lớp 6 theo từng unit. Áp dụng tất cả kiến thức mà các em đã được làm quen trên lớp để làm bài tập thực hành nhé!

*Odd one out :

1. A. morning 

B. afternoon 

C. evening 

D. bye 

2. A. fine 

B. good 

C. night 

D. old 

3. A. children 

B. we 

C. you 

D. I 

4. A. am 

B. say 

C. is 

D. are 

5. A. twenty 

B. twelve 

C. eight 

D. name 

Đáp án:

1 2 3 4 5
D C A B D

*Circle underlined part pronounced differently.

Part 1.

1. A. name 

B. and 

C. ca

D. a

2. A. fine 

B. night 

C. nine 

D. six

3. A. Hell

B. Ho

C. old 

D. bingo 

4. A. evening 

B. seven 

C. eleven 

D. twenty 

Đáp án:

1 2 3 4
A D B A

*Multiple choice: Choose the correct words to complete the following sentences.

1. "Hello. " - " ..............."

A. Hello 

B. Bye 

C. Goodbye 

D. Goodnight

2. My name ............... Nam.

A. am 

B. is 

C. are 

D. say 

3. How ...............?

A. you is 

B. is you 

C. are you 

D. you are 

4. "..............." - "I'm twelve. "

A. How old are you?

B. How old you are?

C. I’m eleven. 

D. How you are?

5. Two x six = .

A. twenty 

B. eleven 

C. twelve 

D. thirteen 

6. I ............... very fine, thank you.

A. are 

B. is 

C. am 

D. All are correct 

7. Hello. ............... name is Quang.

A. My 

B. I 

C. We 

D. You 

8. This ............... Linh.

A. are 

B. is 

C. am 

D. -

9. How are you? ~ We are..............., thanks.

A. five 

B. hi 

C. name 

D. fine 

10. Good..............., children.

A. hello 

B. hi 

C. morning 

D. greeting 

11...............fine, thank you.

A. We’re 

B. We’s 

C. I’re 

D. I is 

12. Five + ten = ................

A. fourteen 

B. fiveteen 

C. eleven 

D. fifteen 

13. How are you? ~ I'm ................

A. thank 

B. child 

C. nine 

D. fine 

14. How ............... are you?

A. good 

B. fine 

C. old 

D. one 

15. Good morning, Mr. Brown. ~ ..............., Miss Lan.

A. Hi 

B. Hello 

C. Goodbye 

D. Good morning 

Đáp án:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A B C A C C A B D C
11 12 13 14 15          
A D D C D          

Part 2.

1. I _____ Lan.

a. are         b. is         c. am            d. be

2. How old ______ he?

a. is            b. are         c. am           d. be

3. This _____ Peter.

a. is           b. are          c. am           d. be

4. _____ name is Lan.

a. I           b. My             c. We          d. Your

5. How are you? _____'re fine.

a. My            b. I           c. You              d. We

6. My name _______ Nam.          

a. Is              b. Are            c. am              d. Be

7. Hello. _______.

a. My name Thanh              b. I'm fine

c. This is Thanh. And you?       d. I am Thanh

8. How are you? _____ am fine.

a. I               b. We              c. My           d. You

9. Hello, Peter. How are you?

 a. We're fine.                   b. Hello, Jane. This is Nam.

c. I'm fine, thank . And you?        d. I'm fine, thank you. And you?

10. Nam: Hello, Peter. This is Xuan. Peter:______ .

a. Fine, thanks                b. Hello, Xuan

c. Hi, Xuan. How are you?        d. Hi, Xuan. I'm Peter

11. Good morning, children. How are you? ______.

a. I'm fine, thanks          b. We're nine years old

c. I'm nine years old         d. We're fine, thank you

12. Phong: Hi, I'm Phong Lan: _______.

a. Good morning, I'm fine           b. Hi, I'm fine

c. Hi, Phong. I'm Lan               d. I'm Lan

13. How old are you? -______ .

a. I'm eleven years old              b. I'm eleven years

c. You're eleven years             d. You're eleven old

14. ______ ? - I'm fifteen.

a. What about you                 b. How are you

c. And you                       d. How old are you

15. How are you? I'm ______ , thanks. And you?

a. fine               b. twelve            c. Mai            d. Miss Hoa

16. I'm fine, _____.

a. thank you           b. thanks you          c. thank         d. I thank you

17. How are you? We _____ fine.

a. am                 b. is                c. are               d. be

Đáp án:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
c a a b d a d a d d
11 12 13 14 15 16 17      
d c a d a a c      

* Multiple choice: Choose the correct words to complete the following sentences.

1. I ______ eleven years old.

A. is           B. are         C. am

2. They ______ students.

A. am           B. is          C. are

3. Hello, ______ name's Hoa.

A. I             B. my         C. me

4. What ______ your name?

A. are            B. am            C. is

5. ______ are you? I'm fine, thank you.

A. What         B. Who              C. How

6. Hello, Mary. ______ is Peter.

A. This           B. That             C. There

7. ______ are you? I'm eleven.

A. How            B. What             C. How old

8. ______, my name's Tâm.

A. Good            B. Hello             C. Good night

9. She ______ twelve years old.

A. am               B. are             C. is

10. I am ______ grade six.

A. on                B. in                 C. at

11. Good ______, Mrs Lan. How are you?

A. bye                 B. morning           C. night

12. She is seven ______ old.

A. year                B. years               C. yearly

13. Hello, Nga. This is Mai and this is Lan. ______ are in grade 6.

A. She                  B. You                C. They

14. Two plus two equals ______.

A. five                 B. six                  C. four

15. Ten minus seven equals ______.

A. three                B. four                   C. two

16. I and Mai are friends. ______ are students.

A. They                 B. We                    C. You

17. Ba is a good boy. ______ is in grade 6.

A. She                   B. He                   C. They

18. This is my dog. ______ is lovely.

A. She                    B. He                   C. It

19. You and Lan ______ good friends.

A. am                    B. is                     C. are

20. Goodbye. ______

A. Good afternoon           B. Good evening        C. Good bye

Đáp án

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C C B C C A C B C B
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B B C C A B B C C C

*Find and correct the mistakes :

1. How old you are? - I'm eleven years old.

2. I'm fine, thanks you. And you?

3. Hi, my name is Mai. What's you name?

4. This is Miss Hoa and this are Miss Nhung.

5. My name is Loan and this it Lan.

Đáp án:

1: you are sửa thành are you

2: thanks sửa thành thank

3: you sửa thành your

4: are sửa thành is

5: it sửa thành is

*Complete thedialogue:

Peter:Hello, Mary. How (1) ...............?

Mary:I'm fine, (2)................ And you?

Peter: Fine, thanks.

Mary: Peter, this (3)...............Tom. Tom, (4)............... is Peter.

Tom: Hi, Peter.

Peter:Hi,Tom. How (5).......... . ?

Tom: (6) ..................... six.

1. A. are you 

B. you are 

C. is you 

D. you is 

2. A. thank 

B. thanks you 

C. thanks Peter

D. thanks 

3. A. am 

B. is 

C. are 

D. -

4. A. this 

B. I 

C. we 

D. you 

5. A. are you old 

B. you are old 

C. old you are 

D. old are you 

6. A. We’re 

B. We is 

C. I’m 

D. I’re 

Đáp án: 1 - A; 2 - D; 3 - B; 4 - A; 5 - D; 6 - C

*Choose the best answers:

1. This / be / Nga.

A. This are Nga.        B. This is Nga.

C. This am Nga.        D. All are correct.

2. How / be / you today?

A. How are you today?         B. How is you today?

C. How you are today?         D. How you is today?

3. We / be / fifteen year old.

A. We's fifteen years old.           B. We're fifteen year old.

C. We're fifteen years old.          D. We's fifteen years old.

4. Morning / Miss Chi.

A. Hello morning, Miss Chi.         B. Hi morning, Miss Chi.

C. Miss Chi, good morning.         D. Good morning, Miss Chi.

5. I / be / fine / thank you.

A. I am fine, thanks you.               B. I am fine, thank you.

C. I are fine, thank you.                D. I fine am, thank you.

Đáp án:

1 2 3 4 5
B A C D B

*Arrange in order

1. are / you / how / ?           

2. thank / fine / you.

3. is / this / Ba.               

4. Lan / 's / name / my.

5. twelve / am / I.              

6. name / 's / what / ? / your

7. is / Mr Son / that.            

8. am / Phong / I.

9. old / how / you / are / ?        

10. eleven / I / years / am / old.

Đáp án:

1. How are you?

2. Fine, thank you.

3. This is Ba.

4. My name's Lan. 

5. I am twelve.

6. What's your name?

7. That is Mr Son.

8. I am Phong.

9. How old are you?

10. I am eleven years old. 

*Fill in each blank with an appropriate word to make the passage meaningful.

Hi, my ______ is Nga. ______ am a student. I am ______ grade 6. the name ______ my school is HONG HA. I am eleven ______ old. This ______ Lan. ______ is my friend. This is Quang. ______ is in my class. ______ are good students, and I ______, too.

Đáp án: 1 - name; 2 - I; 3 - in; 4 - of; 5 - years; 6 - is; 7 - Her; 8 - He; 9 - They; 10 - am

Trên đây là Đề ôn tập tiếng Anh 6 cũ Unit 1 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com. 

Đánh giá bài viết
97 29.538
Tiếng Anh lớp 6 Xem thêm