Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 7

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 6 UNIT 7: YOUR HOUSE
TEST 1
I/ Hãy điền vào các chỗ trống bằng các mạo từ: “a”, “an”, hay “the”:
1/ I live in ……. house in town. ……. house has a garden. ….. garden is beautiful with flowers.
2/ We watch TV in …….. evening.
3/ There is …… supermarket near my house. ……. supermarket is big.
4/ Do you play badminton in …….. afternoon?
5/ Is there …… post office near your house?
6/ There are four trees in my house….. trees are green.
7/ What do you do in …….. morning?
8/ There’s …. restaurant in town. ….. restaurant is noisy.
9/ I have ……. eraser. ……. eraser is pretty.
II/ Gạch chân lỗi sai và sữa lại cho đúng trong mỗi câu sau:
1/ Hello! My name is Ba. I am the student.
2/ I have the cat. The cat is lovely.
3/ There’s a garden in the house. There are beautiful trees in a garden.
4/ My father plants the flowers in the garden.
5/ My mother waters the flowers in a morning.
6/ do you like the birds?
7/ I like the birds very much.
8/ My father doesn’t like birds. He likes the fish.
9/ My mother hates the dogs. He likes snakes.
10/ What about you? Do you like the animal?
III/ Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau:
1/ ………. do you go to school?
2/ ……….. do your parents do in the evening?
3/ My sister goes to work ……… car.
4/ Do you do your morning exercises in .... morning.
5/ People travel by ………. in Viet Nam.
6/ Do they study ……….. the afternoon?
7/ Is there a well ………. the left of your house?
8/ ………. aren’t any trees in the garden.
9/ What ………. does your mother play?
10/ ………. your father play badminton?
IV/ Hãy đổi các câu dưới đây từ số ít sang số nhiều bằng cách thay “There is” bằng “There are”:
Ex: 0/ There is an apple in the fridge. (Some)
There are some apples in the fridge.
1/ There is a student in the classroom. (Four)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
……………………………………………………….
2/ There ia a glass on the table. (Two)
……………………………………………………….
3/ There ia a chair in the room. (A number of)
……………………………………………………….
4/ There is a post office in the village. (Two)
……………………………………………………….
5/ There is a library in the city. (Three)
……………………………………………………….
6/ There is a tree to the right of the house. (Some)
……………………………………………………….
7/ There is a well behind the house. (Two)
……………………………………………………….
8/ There is a factory in the suburb. (Five)
……………………………………………………….
9/ There is a hotel in town. (A lot of)
……………………………………………………….
10/ There is a bookstore opposite the hospital.(Lots of)
……………………………………………………….
V/ Hãy đổi những câu sau đây từ khẳng định sang câu hỏi và câu phủ định:
0/ There is a well to the left of the house.
……………………………………………………….
……………………………………………………….
1/ There is a bookstore opposite the school.
……………………………………………………….
……………………………………………………….
2/ There are two post offices in the city.
……………………………………………………….
……………………………………………………….
3/ There are four people in the family.
……………………………………………………….
……………………………………………………….
4/ There is a tree behind the house.
……………………………………………………….
……………………………………………………….
5/ There is a factory in the city.
……………………………………………………….
……………………………………………………….
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VI/ Xếp thứ tự các từ sau thành câu hoàn chỉnh:
1/ work/ how/ to/ you/ go/ do?
……………………………………………………….
2/ I/ by/ bicycle/ work/ to/ go.
……………………………………………………….
3/ post office/ a/ near/ house/ is/ there/ your?
……………………………………………………….
4/ not/ any/ post office/ there/ is/ house/ near/ my.
……………………………………………………….
5/ how/ students/ country/ in/ school/ go/ your/ do/ to.
……………………………………………………….
6/ they/ bicycle/ school/ go/ to/ by.
……………………………………………………….
7/ library/ a/ is/ school/ your/ there/ in?
……………………………………………………….
8/ there/ my/ school/ a/ is/ library/ in.
……………………………………………………….
9/ how/ people/ do/ travel/ work/ to/ city/ your/ in?
……………………………………………………….
10/ by/ people/ travel/ work/ to/ motorbike.
………………………………………………………………
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Khoanh tròn câu trả lời đúng:
1/ Is the lesson easy?
A. Yes, it is. B. Yes, is it C. No, it is.
2/ Is ………… a post office near your place?
A. there B. the C. have
3/ There …………. any cups in the fridge.
A. is B. aren’t C. isn’t
4/ Does your grandma like music?
A. Yes, she do. B. No, she does. C. Yes, she does.
5/ Are your friends nice?
A. Yes, they are. B. No, they are. C. Yes, they aren’t.
6/ Do you play pingpong?
A. Yes, you do. B. No, you won’t. C. Yes, I do.
7/ The restaurant is ……………..
A. noisy B. vegetable C. flower
8/ What are ………….?

Ôn tập môn tiếng Anh lớp 6 Unit 7

Việc thực hành lý thuyết thông qua bài tập là hoạt động cần thiết và rất hữu ích nếu các bạn học sinh muốn ghi nhớ lâu ngữ pháp của bài học. Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của các bạn, VnDoc.com xin gửi đến các bạn Bài tập môn tiếng Anh lớp 6 Unit 7 do VnDoc.com đã sưu tầm và đăng tải dưới đây. Mời các bạn vào tham khảo.

Mời các bạn vào tham khảo một số bài tiếp theo để có kiến thức trọn vẹn nhất:

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 8

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Unit 8: Out and About

Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6 Unit 8: Out and About

Bài tập tự luận Tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Out And About

Đánh giá bài viết
1 1.137
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 6 Xem thêm