Bài tập tiếng Anh lớp 7 Unit 1 - Unit 3

1 914
VnDoc. Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
ENGLISH 7 - TEST (Unit 1-3)
I. Choose the correct word or phrase to fill in each of the following sentences (3
marks)
1. Her parents still live there.......... her grandparents.
A. for B. at C. with D. on
2. Lan is............ than Hoa
A. tallest B. tall C. taller D. more tall
3................ do you live?
A. Who B. What C. Which D. Where
4. .................. are you talking to?
A. Who B. What C. Which D. Where
5. What................. your telephone number?
A. is B. are C. does D. do
6. Nga lives............. 52 Nguyen Hue Street.
A. on B. in C. at D. under
7................ does your father do?
A. When B. Where C. What D. Which
8. Tomorrow my family...................... to Ho Chi Minh City.
A. is B. is going to go C. is going D. goes
9. My mother takes care............... sick children.
A. about B. in C. at D. of
10. He works................ the farm.
A. on B. in C. about D. at
11. Are there.......... pens on the table? Yes, there are.
A. any B. some C. much D. a
VnDoc. Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
12......................... a beautiful day!
A. It B. Which C. Where D. What
II. Complete the sentences with 0n , in, at, in front of (2 marks).
1. My birthday is....................June eighth.
2. I live..............Gio Quang.
3. I get up................6 o’clock every day.
4. My house is.............................a lake.
II. Supply the correct form of the verbs in brackets (2,5 mark).
My aunt Thuy (live)................ (1) in Ha Dong. She (work).....................(2) in a
hospital in the centre of Ha Noi. Every morning, she (catch)..................(3) a bus to her
hospital. Her work is (take).................(4) care of sick children. She
(love).................(5) the children. She always (say)............(6) that children
(be)............(7) very lovely. Now she (do)........................(8) her job with great
pleasure. But next year she (go).............(9) to Ho Chi Minh City with her husband.
She (be)..................(10)very unhappy
III. Answer the questions (2,5 marks).
1. What 's your family name?
.......................................................................................
2. How do you get to school?
.......................................................................................
3. How far is it from your house to school?
.......................................................................................
4. What will you be on your next birthday?
........................................................................................
5. Where are you going to go next Sunday?
........................................................................................
CORRECT THE TEST (ANSWER KEYS)
(Unit 1- Unit 3)
I/. 3 marks: each sentence is 0,25 m
1/. C 7/. C
2/. C 8/. B
VnDoc. Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
3/. D 9/. D
4/. A 10/. A
5/. A 11/. A
6/. C 12/. D
II/. 2 marks: each sentence is 0,5 m
1/. On
2/. In
3/. At
4/. In front of
III/. 2,5 marks: each sentence is 0,25 m
1/. Lives
2/. Works
3/. Catches
4/. Taking
5/. Loves
6/. Says
7/. Is
8/. Is doing
9/. Will go
10/. Is
IV/. 2,5 marks: each sentence is 0,5 m
1/. My family name is................
2/. I go to school by bike.
3/. It is about 2 kilometers.
4/. I will be 14 on my next birthday.
5/. I am going to to go to the zoo next Sunday.
Mi các bn tham kho các bài tiếp theo ti:
https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-7

Bài tập tiếng Anh lớp 7

Bài tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 1, 2, 3 gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận giúp cho các bạn học sinh lớp 7 có thêm tư liệu tham khảo. Bài tập tiếng Anh 7 này sẽ giúp bạn định hướng kiến thức ôn tập và rèn luyện kỹ năng, tư duy làm bài thi đạt được kết quả cao nhất.

Mời các bạn vào tải về và luyện tập một số đề thi học kì 1 để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kì thi sắp tới của mình: 

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7 trường THCS Phan Châu Trinh năm 2015 - 2016

Đề kiểm tra chất lượng học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7 huyện Thanh Liêm, Hà Nam năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7 trường THCS Đông Bình, Vĩnh Long năm 2015 - 2016

Đánh giá bài viết
1 914
Tiếng Anh lớp 7 Xem thêm