Bài tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 5 Vietnamese Food and Drink có đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 7 Chương trình mới Unit 5

Bài tập Tiếng Anh lớp 7 Chương trình mới Unit 5 Vietnamese Food and Drink bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh khác nhau có đáp án đi kèm giúp các em học sinh lớp 7 ôn tập các kiến thức từ vựng ngữ pháp đã được học, từ đó biết cách làm bài các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra.

I. Put the verb phrases about food and drink in the correct column.

Sandwich, fish, mineral water, orange juice, pork, green tea, milk, coffee, pizza, milk, chicken, beef.

Food: Drink:

II. Fill each blank with How many and How much.

1…………………….. beef do you want for dinner?

2……………………... books do you want to buy?

3. ...........................languages do you speak?

4. …………………soda does she want?

5. …………………….is a kilo of rice?

6…………………… pencils in this box?

III. Rearrange the words to make meanings full sentences.

1. What/favourite/ food/ your/is/?

……………………………………………………………………….....

2. What/Vietnamese/do/food/like/you/ best/?

………………………………………………………………………….

3. How much/ does/ Lan/ cooking oil/ want/?

………………………………………………………………………….

4. You/ eat more/ good/ your/health/ should/It is/vegetables/ for/.

………………………………………………………………………….

5. Vietnamese people/ three meal/often/a day/have/.

………………………………………………………………………….

IV. Write a short paragraph about your favourite food and drink

(Vietnamese food and drink)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-THE END-

Đáp án Bài tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 5 Vietnamese Food and Drink

I.

Food: Sandwich, fish, pork, pizza, chicken, beef

Drink: mineral water, orange juice, green tea, milk, coffee, milk, beef

II.

1. How much

2. How many

3. How many

4. How much

5. How much

6. How many

III.

1. What is your favourite food?

2. What Vietnamese food do you like best?

3. How much cooking oil does Lan want?

4. You should eat more vegetables. It is good for your health.

5. Vietnamese people often have three meal a day.

Ngoài Bài tập Tiếng Anh lớp 7 Unit 5 Vietnamese Food and Drink có đáp án, các bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 7 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến, ...

Đánh giá bài viết
1 517
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 7 Xem thêm