Bài tập tiếng Anh lớp 8 nâng cao có đáp án (1)

2 2.198
VnDoc - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
BÀI LUYN TP TING ANH LP 8
A. TRC NGHIM:
I. Choose a, b, c or d to complete the sentences
1. Thank you very much for the flowers you ............. me last night.
A. send B. sent C. sending D. sended
2. English ......................... all over the world.
A. speak B. spoke C. is spoken D. spoken
3. It is difficult .................. him.
A. understand B. understanding C. understood D. to understand
4. She has lived here ....................... 1990
A. since B. at C. for D. in
II. Choose the correct sentence.
1. A. Would you mind helped me with my luggage?
B. Do you mind if I helped you with your luggage?
C. Would you mind helping me with my luggage?
D. Do you mind helped me with my luggage?
2. A. The bike made in Vietnam is my bike.
B. The bike mading in Vietnam is my bike.
C. The bike make in Vietnam is my bike.
D. The bike making in Vietnam is my bike.
3. A. They asked me if I was a student here.
B. They asked me if I am a student there.
C. They asked me if I was a student here.
D. They asked me if I was a student there.
III. Read the text:
Centuries ago in Ancient Greece, a man by the name of Antipater of Sidon compiled a
list of what he thought were the seven wonders of the world. The seven included The
Hanging Gardens of Babylon in present day Iraq, The Statue of Zeus in Greece, and the
Pyramid of Cheops in Egypt. The Pyramid is theonly wonder you can still see today. Many
people claim that there were other wonders, which the ancient Greeks knew nothing about.
These include The Great Wall of China, The Taj Mahal in India and Angkor Wat in
Cambodia.
Make T or F
A. Seven wonders of the world were compiled a list by a man who lived in Ancient Greece.
B. Now people can still see the Pyramid of Cheop in Egypt.
C. Centuries ago The Hanging Gardens of Babylon wasn't one of the seven wonders of the
world
B. T LUN
IV. Put the words given in order.
1. her/ she/ is/ that/ will/ give/ her/ a/ delighted/ birthday/ parents/ present.
....................................................................................................................................
2. house/ been/ more/ for/ months/ by/ workers/ skillful/ this/ has/ than/ 5/ built
....................................................................................................................................
PRACTICE 2
A. TRC NGHIM:
I. Choose a, b, c or d to complete the sentences
1. Thank you very much for the flowers you ............. me last night.
VnDoc - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
A. send B. sent C. sending D. sended
2. English ......................... all over the world.
A. speak B. spoke C. is spoken D. spoken
3. It is difficult .................. him.
A. understand B. understanding C. understood D. to understand
4. She has lived here ....................... 1990
A. since B. at C. for D. in
II. Choose the correct sentence.
1. A. Would you mind helped me with my luggage?
B. Do you mind if I helped you with your luggage?
C. Would you mind helping me with my luggage?
D. Do you mind helped me with my luggage?
2. A. The bike made in Vietnam is my bike.
B. The bike mading in Vietnam is my bike.
C. The bike make in Vietnam is my bike.
D. The bike making in Vietnam is my bike.
3. A. They asked me if I was a student here.
B. They asked me if I am a student there.
C. They asked me if I was a student here.
D. They asked me if I was a student there.
III. Read the text:
Centuries ago in Ancient Greece, a man by the name of Antipater of Sidon compiled a
list of what he thought were the seven wonders of the world. The seven included The
Hanging Gardens of Babylon in present day Iraq, The Statue of Zeus in Greece, and the
Pyramid of Cheops in Egypt. The Pyramid is theonly wonder you can still see today. Many
people claim that there were other wonders, which the ancient Greeks knew nothing about.
These include The Great Wall of China, The Taj Mahal in India and Angkor Wat in
Cambodia.
Make T or F
A. Seven wonders of the world were compiled a list by a man who lived in Ancient Greece.
(T)
B. Now people can still see the Pyramid of Cheop in Egypt. (T)
C. Centuries ago The Hanging Gardens of Babylon wasn't one of the seven wonders of the
world (F)
B. T LUN
IV. Put the words given in order.
1. her/ she/ is/ that/ will/ give/ her/ a/ delighted/ birthday/ parents/ present.
She is delighted that her parents will give her a birthday present.
2. house/ been/ more/ for/ months/ by/ workers/ skillful/ this/ has/ than/ 5/ built
This house has been built by skillful workers for more than 5 months.
Mi các bn vào tham kho các bài hc các môn trọng điểm lp 8 khác ti:
https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-8

Bài tập tiếng Anh lớp 8

VnDoc.com giới thiệu đến các em nhiều bài tập tiếng Anh lớp 8 với các bài tập bổ trợ tiếng Anh 8, bài tập trắc nghiệm và tự luận tiếng Anh lớp 8 để các em được luyện tập một cách toàn diện và hệ thống. Khi chuyên cần luyện tập những dạng bài tập này, các em sẽ ghi nhớ kiến thức sâu hơn, đồng thời rút ra được nhiều kinh nghiệm, kỹ năng làm bài cần thiết.

Ngoài sưu tầm và đăng tải các học liệu cho chương trình tiếng Anh lớp 8, VnDoc.com còn biên soạn và đăng tải các môn học khác như Toán, Ngữ văn...lớp 8 với các đề cương học kỳ, các bài kiểm tra của các trường tiểu học trên cả nước cũng như từ các thầy cô có uy tín trong giảng dạy sẽ giúp các em củng cố và nâng cao hiệu quả học tập các môn. Chúc các em ôn tập tốt!

Đánh giá bài viết
2 2.198
Tiếng Anh lớp 8 Xem thêm