Bài tập tiếng Anh lớp 8 nâng cao có đáp án (5)

VnDoc - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
BÀI LUYN TP TING ANH LP 8
I. Trc nghim: Chn t hoc cm t đúng nhất đ hoàn thành các câu sau đây
1. ......... another cup of tea, Janet?
A. Will you like B. Did you like
C. Would you like D. You would like
2. The woman ......... a new shirt is Mrs Lan.
A. made B. making C. to make D. to mading
3. I finished housework while my mother ......... dinner.
A. cook B. to cook C. was cooking D. is cooking
4. The first prize .......... to the Me Kong team just after the final match yesterday.
A. award B. was awarded C. awarding D. is awarded
5. I was in such a hurry that I left one of my bags ..................
A. out B. behind C. on D. in
6. I’d love to go to the theatre to night, ........ I’m too busy .
A. but B. and C. because D. if
7. I’m bored . ....................
A. Let’s play a game B. Let’s to play a game
C. let’s playing a game D. Let play a game
8. I don’t know ............ table-tennis. can you show me?
A. what to play B. how to play C. how play D. how to playing
II. Viết lại các câu sau sao cho nghĩa không đi bt đu theo gi ý:
1. People speak English all over the world.
English ........................................................................................................................
2. “Is Ha Long Bay in Quang Binh province?
I asked my father ........................................................................................................
PRACTICE 5
I. Trc nghim: Chn t hoc cm t đúng nhất đ hoàn thành các câu sau đây
1. ......... another cup of tea, Janet?
A. Will you like B. Did you like
C. Would you like D. You would like
2. The woman ......... a new shirt is Mrs Lan.
A. made B. making C. to make D. to mading
3. I finished housework while my mother ......... dinner.
A. cook B. to cook C. was cooking D. is cooking
4. The first prize .......... to the Me Kong team just after the final match yesterday.
A. award B. was awarded C. awarding D. is awarded
5. I was in such a hurry that I left one of my bags ..................
A. out B. behind C. on D. in
6. I’d love to go to the theatre to night, ........ I’m too busy .
A. but B. and C. because D. if
7. I’m bored . ....................
A. Let’s play a game B. Let’s to play a game
C. let’s playing a game D. Let play a game
8. I don’t know ............ table-tennis. can you show me?
A. what to play B. how to play C. how play D. how to playing
II. Viết lại các câu sau sao cho nghĩa không đi bt đu theo gi ý:
1. People speak English all over the world.
English is spoken all over the world.
VnDoc - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
2. “Is Ha Long Bay in Quang Binh province?
I asked my father if Ha Long Bay was in Quang Binh province.
Mi các bn vào tham kho các bài hc các môn trọng điểm lp 8 khác ti:
https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-8

Ôn tập tiếng Anh lớp 8

Bài tập tiếng Anh lớp 8 nâng cao có đáp án (5) là tài liệu gồm nhiều dạng bài tập như chia động từ, chọn đáp án đúng, viết câu trả lời... giúp các bạn học sinh lớp 6 ôn tập và củng cố lại kiến thức Tiếng Anh của mình hiệu quả. Mời các bạn vào tham khảo và tải về để luyện tập.

Ngoài sưu tầm và đăng tải các học liệu cho chương trình tiếng Anh lớp 8, VnDoc.com còn biên soạn và đăng tải các môn học khác như Toán, Ngữ văn...lớp 8 với các đề cương học kỳ, các bài kiểm tra của các trường tiểu học trên cả nước cũng như từ các thầy cô có uy tín trong giảng dạy sẽ giúp các em củng cố và nâng cao hiệu quả học tập các môn. Chúc các em ôn tập tốt!

Đánh giá bài viết
1 1.439
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 8 Xem thêm