Bài tập Toán lớp 10 chương 2: Hàm số bậc nhất - bậc hai

61 49.332

Bài tập Đại số lớp 10 chương 2

Bài tập Toán lớp 10 chương 2: Hàm số bậc nhất - bậc hai bao gồm các bài tập Toán lớp 10 cơ bản về hàm số, hàm số bậc nhất, hàm số bậc 2, giúp các bạn học tốt hơn. Bên cạnh đó, tài liệu cũng hữu ích với các thầy cô giáo trong việc ôn tập trọng tâm cho học sinh để đạt hiệu quả cao hơn trong môn học này.

Bài tập mệnh đề toán học lớp 10

Bài tập Toán lớp 10 chương 1: Mệnh đề - Tập hợp

HÀM SỐ

Bài 1. Tìm tập xác định của hàm số y = f(x):

Bài tập Toán lớp 10 chương 2: Hàm số bậc nhất - bậc hai

Bài 2. Tìm tập xác định của hàm số y = f(x):

Bài tập Toán lớp 10 chương 2: Hàm số bậc nhất - bậc hai

Bài 3. Tìm tập xác định của hàm số y = f(x):

Bài tập Toán lớp 10 chương 2: Hàm số bậc nhất - bậc hai

Bài 4.

a) Tìm a để hàm số Bài tập Toán lớp 10 chương 2: Hàm số bậc nhất - bậc hai có tập xác định là R.

b) Hàm số:Bài tập Toán lớp 10 chương 2: Hàm số bậc nhất - bậc hai có TXĐ là R.

Bài 5. Tìm m để hàm số Bài tập Toán lớp 10 chương 2: Hàm số bậc nhất - bậc hai có tập xác định là R.

Bài 6. Xét tính chẵn lẻ của các hàm số sau:

Bài tập Toán lớp 10 chương 2: Hàm số bậc nhất - bậc hai

Bài 7. Khảo sát sự tăng_giảm của hàm số trên khoảng đã chỉ ra:

Bài tập Toán lớp 10 chương 2: Hàm số bậc nhất - bậc hai

HÀM SỐ BẬC NHẤT

Bài 1. Tính a và b sao cho đồ thị của hàm số y = ax + b thỏa mãn từng trường hợp sau:

a) Đi qua hai điểm A(2;8) và B(-1;0).

b) Đi qua điểm C(5;3) và song song với đường thẳng d: y = -2x - 8.

c) Đi qua điểm D(3;-2) và vuông góc với đường thẳng d1: y = 3x - 4.

d) d song song với Δ: y = 2/3 x và đi qua giao điểm của hai đường thẳng y = 2x + 1 và y = 3x - 2.

Bài 2: Tính m để 3 điểm thẳng hàng

a) A (2; 5), B (3; 7), C (2m+1; m)

b) A ( 2m; - 5), B (0; m), C (2; 3)

c) A (3; 7), B (m2; m), C (-1;-1)

Bài 3: Cho hai điểm A và B có hoành độ lần lượt là (-1) và 3 và cùng nằm trên đồ thị hàm số y = (m-1)x + 2.

a) Xác định tọa độ hai điểm A và B.

b) Với những giá trị nào của m thì điểm A nằm phía trên trục hoành.

c) Với những giá trị nào của m thì điểm B trên trục hoành.

d) Với những giá trị nào của m thì điểm A trên trục hoành và nằm dưới đường thẳng y = 3.

(Còn tiếp)

Đánh giá bài viết
61 49.332
Toán lớp 10 Xem thêm