Bài tập Toán lớp 2: Số hạng - Tổng

Bài tập Toán lớp 2: Số hạng - Tổng giúp các em học sinh nắm chắc  kiến thức biết tên gọi về thành phần và kết quả của phép cộng. Củng cố về phép cộng (không nhớ) các số có hai chữ số và giải bài toán có lời văn. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Trắc nghiệm Toán lớp 2: Số hạng - Tổng

1, Tổng của hai số hạng 5 và 41 là: 

A. 91    B. 46     C. 55   D. 36

2, Hai số có tổng bằng 9, số lớn lớn hơn số bé 3 đơn vị. Hai số đó là:

A. 1 và 8      B. 2 và 7      C. 3 và 6     D. 4 và 5

3, Hai số hạng có tổng bằng 18, biết một số là 15, số còn lại là:

A. 4       B. 3       C. 2     D. 1

4, Số hạng thứ nhất là 42, số hạng thứ hai là số liền sau số hạng thứ nhất. Vậy tổng hai số hạng là: 

A. 43     B. 83      C. 84        D. 85

5, Lớp 2A có 25 học sinh. Một thời gian sau có 4 học sinh chuyển thêm vào. Hỏi lớp 2A hiện có bao nhiêu học sinh?

A. 28      B 29     C.30     D.31

6, Phép cộng nào dưới đây có tổng bằng 1 số hạng?

A, 32 + 1       B.33+3   C. 34+2     D. 35+0

7, Tổng của 34 và 25 là:

A. 9      B. 69     C.96      D.59

8, 27 là tổng của hai số nào dưới đây:

A. 20 và 8    B. 23 và 3    C. 24 và 3     D. 21 và 8

Đáp án bài toán trắc nghiệm Toán 2 về Số hạng - Tổng: 

1. B 2.C 3.B 4.D 5.A 6.D 7.D 8.C

Bài tập tự luận Bài Toán lớp 2 Số hạng - Tổng:

Câu 1:

Tính: 61 + 25 = ...........…

Đáp án 86

Câu 2:

Tính: 39 + 50 = .........…

Đáp án 89

Câu 3:

Tính: 63 + 25 = ...............

Đáp án 88

Câu 4:

Tính: 86 + 3 = ..............

Đáp án 89

Câu 5:

Tính: 9 + 90 = ..............

Đáp án 99

Câu 6:

Tính nhẩm: 40 + 10 + 20 = ...............

Đáp án 70

Câu 7:

Tính nhẩm: 50 + 10 + 30 = ...............

Đáp án 90

Câu 8:

Tính nhẩm: 30 + 20 + 20 = .............

Đáp án 70

Câu 9:

Lớp 2A có 15 học sinh nam và 23 học sinh nữ. Hỏi lớp 2A có tất cả bao nhiêu học sinh?

Trả lời:

Lớp 2A có tất cả .............. học sinh.

Đáp án: 38

Câu 10:

Trong hộp có 36 bút chì và 21 bút bi. Hỏi trong hộp có tất cả bao nhiêu chiếc bút?

Trả lời:

Trong hộp có tất cả .............. chiếc bút.

Đáp án: 57

Câu 11:

Tổng của các số chẵn nhỏ hơn 10 và lớn hơn 5 là bao nhiêu?

Trả lời:

Tổng của các số chẵn nhỏ hơn 10 và lớn hơn 5 là ..............

Đáp án 14

Câu 12:

Tổng của các số lẻ lớn hơn 4 và nhỏ hơn 9 là bao nhiêu?

Trả lời:

Tổng của các số lẻ lớn hơn 4 và nhỏ hơn 9 là: 12

Câu 13: Tổng của 40 và 32 là ...........

Trả lời: 72

Câu 14: Điền đáp án đúng vào ô trống:

66 + 22 = ..........

Trả lời: 88

Câu 15: Tổng của 34 và 35 là .........

Đáp án: 69

Câu 16: Phép cộng: 45 + 32 = 77 có:

a, Số hạng thứ nhất là: .............

b, Số hạng thứ hai là: ..................

c, Tổng là: ...................

Đáp án:

a, Số hạng thứ nhất là: 45

b, Số hạng thứ hai là: 32

c, Tổng là: 77

Câu 17: Điền dấu >,<,= vào chỗ trống:

22 + 44 .......... 24 + 42

17 + 61 ........... 60 + 20

32 + 46 ............ 64 + 23

Đáp án:

22 + 44 .......=... 24 + 42

17 + 61 .......<.... 60 + 20

64 + 23 .......>..... 32 + 46.

Mời các bạn tham khảo các tài liệu học tập hữu ích trong chương trình Toán lớp 2: 

Đánh giá bài viết
9 14.184
Toán lớp 2 Xem thêm