Bài tập Toán lớp 3: Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Bài tập Toán lớp 3: Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Bài tập Toán lớp 3: Tìm một trong các phần bằng nhau của một số bao gồm các ví dụ minh họa kèm theo lời giải và các dạng bài tập chi tiết giúp các em học sin ôn tập, tự luyện, nâng cao kiến thức, cách giải dạng Toán này chuẩn bị cho các bài thi học kỳ, thi học sinh giỏi. Mời các em cùng tham khảo.

Bài tập Toán lớp 3: Đại lượng và đo đại lượng

Bài tập Toán lớp 3: Dạng Toán tính nhanh

Bài tập toán lớp 3: Bài toán giải bằng hai phép tính

Bài tập ví dụ Tìm một trong các phần bằng nhau của một số

Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) ¼ của 28 m là....

b) 1/3 của 18 kg là...

c) 1/5 của 30 phút là...

d) 1/6 của 36 l là:...

Bài 2. Cắt đi ¼ sợi dây dài 36 cm. Hỏi đoạn dây còn lại dài bao nhiêu cm?

Bài 3. Lớp 3A có 48 học sinh, 1/6 số học sinh của lớp tham gia đội văn nghệ. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh tham gia đội văn nghệ?

Hướng dẫn giải

Bài 1.

a) ¼ của 28 m là 7m

b) 1/3 của 18 kg là 8 kg

c) 1/5 của 30 phút là 6 phút

d) 1/6 của 36 l là 6 l

Bài 2.

Phần sợi dây bị cắt đi dài là: 36 x ¼ = 9 (cm)

Phần sợi dây còn lại là: 36 – 9 = 27 (cm)

Đ/S. 27 cm.

Bài 3.

Số học sinh của lớp 3A tham gia văn nghệ là:

48 x 1/3 = 16 (học sinh)

Đ/S. 16 học sinh

Bài tập áp dụng

Bài 1: Ba bạn Hùng, Dũng, Mạnh chia nhau 48 viên bi, Hùng lấy 1/6 số bi, Dũng lấy 1/3 số bi. Hỏi Mạnh có bao nhiêu viên bi?

Bài 2: Một nhà máy có 3 tổ công nhân, tổ một có số người bằng tổ 2, tổ 2 có số người bằng 1/3 tổ 3. Tổ 3 có 54 người. Hỏi nhà máy đó có bao nhiêu công nhân?

Bài 3: Có 72 lít dầu được chứ trong 3 thùng, thùng thứ nhất chứa 1/4số dầu và 8 lít, thùng thứ 2 chứa 1/3 số dầu. Hỏi thùng thứ ba coa bao nhiêu lít dầu?

Bài 4: Có 2 hộp bi, hộp thứ 2 có 48 viên bi, hộp thứ nhất có số bi bằng 1/2 số bi của hộp thứ hai. Hỏi phải chuyển từ hộp thứ 2 sang hộp thứ nhất bao nhiêu viên bi để số bi của 2 hộp bằng nhau?

Bài 5: Trên cùng một quãng đường một người đi bộ đi hết quãng đường ttrong 1/3 giờ, người đi xe đạp đi hết quãng đường trong 1/6 giờ. Hỏi người đi xe đạp đi nhanh gấp mấy lần người đi bộ?

Bài 6: Một cửa hàng có 42 kg xà phòng, ngày thứ nhất bán được 1/7 số xà phòng, ngày thứ hai bán được 1/2 số xà phòng còn lại. Hỏi qua 2 ngày của hàng còn lai bao nhiêu kg xà phòng.

Bài 7: An có một số viên bi, An cho Dũng 1/5 số bi, cho Bình 1/2 số bi còn lại, cuối cùng An còn 6 viên. Hỏi lúc đầu An có bao nhiêu viên bi?

Bài 8: Có ba bao đường, bao thứ nhất có số đường bằng 1/2 số đường của bao thứ hai. Nếu bao thứ hai bớt ra 17kg thì có số đường bằng 1/3 số đường của bao thứ ba, bao thứ ba có 45 kg. Tính số đường của bao thứ nhất?

Bài 9: Có 2 thùng dầu, thùng thứ nhất có 48 lít dầu và 1/6 số dầu ở thùng thứ thứ nhất thêm 2 lít thì bằng 1/4 số dầu ở thùng thứ hai. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

Bài 10: Biết 1/4 số gà thêm 4 con thì được 16 con, số vịt bằng 1/3 số gà. Hỏi có bao nhiêu con Vịt?

Bài 11: Dũng có niều hơn Minh 24 que tính, số que tính của Minh bằng 1/3 số que tính của Dũng. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu que tính?

Bài 12: Lan có một số viên kẹo, Lan cho Hồng 1/5 số kẹo, sau đó lại cho Huệ 7 viên kẹo và lan còn lại 17 viên. Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu viên kẹo?

Bài 13: Có hai bao gạo, biết 1/5 số gạo ở bao thư nhất thì bằng 1/7 số gạo ở bao thứ hai, bao thứ hai nhiều hơn bao thứ nhất 14kg. Hỏi mỗi bao có bao nhiêu kg gạo?

Bài 14: Một nhà máy có 63 công nhân được chia thành các tổ, biết 1/3 số công nhân của tổ thứ nhất thì bằng 1/4 số công nhân của tổ thứ hai. Tính số công nhân của mỗi tổ?

Bài 15: Trong hộp có 18 bi xanh và 86 bi đỏ. Hỏi phải thêm vào hộp cùng bao nhiêu bi xanh, bao nhiêu bi đỏ để số bi xanh bằng 1/3 số bi đỏ?

Đánh giá bài viết
30 17.827
Toán lớp 3 Xem thêm