Bài tập Toán lớp 4: Biểu thức có chứa một chữ

Biểu thức có chứa một chữ lớp 4

Bài tập Toán lớp 4: Biểu thức có chứa một chữ bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh luyện tập cách giải toán cách tính giá trị của biểu thức khi thay chữ bằng số cụ thể, củng cố kỹ năng giải Toán chương 1 Toán 4. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập Toán lớp 4: Biểu thức có chứa một chữ

Câu 1

Tính giá trị biểu thức:

a) 6412 + 513 x m với m = 7;

b) 1500 – 1500 : b với b = 3;

c) 28 x a + 22 x a với a = 5;

d) 125 x b – 25 x b với b = 6;

Câu 2.

Cho hình vuông có độ dài cạnh là a:

a) Hãy viết biểu thức tính chu vi P của hình vuông theo a và biểu thức tính diện tích S của hình vuông theo a.

b) Áp dụng: Tính giá trị của biểu thức p và s với a = 5cm; a = 7cm.

Câu 3.

Cho biểu thức A= 500 + x và B = x – 500.

a) Tính giá trị của biểu thức A và B với X = 745.

b) Tính giá trị của biểu thức A + B với X = 745.

Câu 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Giá trị của biểu thức: 50 + 50 : X + 100 với X = 5 là:

A. 50 C. 100

B. 120 D. 160

Đáp án Bài tập Toán lớp 4: Biểu thức có chứa một chữ

Câu 1

a) 6412 + 513 x m với m = 7;

6412 + 513 x m = 6412 + 513 x 7 = 6412 + 3591 = 10003

b) 1500 – 1500 : b với b = 3;

1500 – 1500 : b = 1500 - 1500 : 3 = 1500 - 500 = 1000

c) 28 x a + 22 x a với a = 5;

28 x a + 22 x a = 28 x 5 + 22 x 5 = 140 + 110 = 250

d) 125 x b – 25 x b với b = 6;

125 x b – 25 x b = 125 x 6 - 25 x 6 = 750 - 150 = 600

Câu 2

a) P = a x 4 ; s = a x a.

b) Với a = 5cm, ta có: P = 5 x 4 = 20 (cm); S = 5 x 5 = 25 (cm2).

Với a = 7cm, ta có: P = 7 x 4 = 28 (cm); S = 7 x 7 = 49 (cm2).

Câu 3

Cho biểu thức A = 500 + x và B = x – 500.

a) Tính giá trị của biểu thức A và B với X = 745.

Với X = 745, A = 500 + 745 = 1245 và B = 745 - 500 = 245.

b) Tính giá trị của biểu thức A + B với X = 745.

Với X = 745, theo phần a) ta có: A + B = 1245 + 245 = 1490. Hoặc có thể tính: A + B = (500 + X) + (X – 500) = X x 2

Với X = 745 thì A + B = 745 x 2 = 1490.

Câu 4:

Giá trị của biểu thức: 50 + 50 : X + 100 với X = 5 là:

50 + 50 : X + 100 = 50 + 50 : 5 + 100 =50 + 10 + 100 = 160 Chọn D

Đánh giá bài viết
15 2.927
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 4 Xem thêm