Bài tập Toán lớp 4: Quy đồng mẫu các phân số

12 3.229

Bài tập Quy đồng mẫu các phân số

Bài tập Toán lớp 4: Quy đồng mẫu các phân số bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh luyện tập cách giải toán về phân số, cách quy đồng phân số, củng cố kỹ năng giải Toán chương 4 Toán 4. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập Toán lớp 4: Quy đồng mẫu các phân số

Bài 1.

Quy đồng mẫu số các phân số:

 Quy đồng mẫu các phân số

Bài 2

Quy đồng mẫu số các phân số:

  Quy đồng mẫu các phân số

Bài 3

Rút gọn phân số rồi quy đồng mẫu số các phân số sau :

 Quy đồng mẫu các phân số

Bài 4

a) Viết các phân số lần lươt bằng 7/ 9 và 5/12 và có mẫu số chung là 36.

b) Hãy viết 4/7 và 3 thành hai phân số đều có mẫu số là 7; là 14.

c) Hãy viết 8 và 8/ 11 thành hai phân số đều có mẫu số là 11; là 22.

Bài 5

Tính (theo mẫu):

 Quy đồng mẫu các phân số

Đáp án Bài tập Toán lớp 4

Bài 1

 Quy đồng mẫu các phân số

d) Chọn 9 là mẫu số chung , ta có:

 Quy đồng mẫu các phân số

e) Chọn 24 là mẫu số chung , ta có:

 Quy đồng mẫu các phân số

g) Chọn 30 là mẫu số chung ta có:

 Quy đồng mẫu các phân số

Bài 2.

 Quy đồng mẫu các phân số

b) Chọn mẫu số chung là 24 (vì 24 chia hết cho 3, 4, 8). Sau khi quy đồng mẫu số ta được:

 Quy đồng mẫu các phân số

c) Chọn mẫu số chung là 30 (vì 30 chia hết cho 5, 6, 30) .Sau khi quy đồng mẫu số ta được:

 Quy đồng mẫu các phân số

d) Chọn mẫu số chung là 12 (vì 12 chia hết cho 3, 4, 12) .Sau khi quy đồng mẫu số ta được:

 Quy đồng mẫu các phân số

Bài 3

HD:

a) Rút gọn các phân số:

 Quy đồng mẫu các phân số

Quy đồng mẫu số các phân số

 Quy đồng mẫu các phân số

b) Rút gọn các phân số:

 Quy đồng mẫu các phân số

Quy đồng mẫu số các phân số

 Quy đồng mẫu các phân số

hoặc rút gọn các phân số:

 Quy đồng mẫu các phân số

c) Rút gọn các phân số:

 Quy đồng mẫu các phân số

Quy đồng mẫu số các phân số

 Quy đồng mẫu các phân số

Bài 4

 Quy đồng mẫu các phân số

Bài 5

 Quy đồng mẫu các phân số

Giải Bài tập Quy đồng mẫu các phân số

Đánh giá bài viết
12 3.229
Lý thuyết Toán 4 Xem thêm