Bài tập Toán lớp 5: Dạng Toán Tìm x và Tính nhanh

250 65.891

 Bài tập Toán lớp 5: Dạng Toán tìm x và tính nhanh

Bài tập Toán lớp 5: Dạng Toán tìm X và tính nhanh được VnDoc sưu tầm và tổng hợp giúp các học sinh luyện tập các dạng bài tính nhanh, tìm x với các phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số, số thập phân. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh tự củng cố kiến thức, luyện tập giải bài tập Toán lớp 5, cũng như giúp các thầy cô có thêm tư liệu ra đề luyện tập cho học sinh. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo.

Dạng Toán tính nhanh

1. Tính nhanh

a) 6,28 x 18,24 + 18,24 x 3,72

b) 35,7 x 99 + 35 + 0,7

c) 17,34 x 99 + 18 – 0,66

d) 0,9 x 95 + 1,8 x2 + 0,9

e) 0,25 x 611,7 x 40

g) 37,2 x 101 – 37 – 0,2

 2. Tính nhanh

a) (100 + 67)  x  67 + (200 – 33)  x 33

b)  45,651 x 73 + 45,651  x 20 + 45,651 x 7

c) 14,2 x 30 + 14,2 x 57 + 14,2 x 13

d) 72 + 36 x2 + 24 x 3 + 18 x 4 + 12 x 6 + 168

e)  (8,27 + 7,16 + 9,333) – (7,27 + 6,16 + 8,33)

g) 1,5 + 2,5 + 3,5 + 4,5 +… + 8,5

h) 7,63 x 12,47 + 12,47 x 2,37

i) 37,2 x 101 – 37 – 0,2

k) 112,37 x 4,29 – 4,29 x 12,37

l) 17,4 x 52 + 57 x 17,4 – 17,4 x 9

3. Tính nhanh

a) 12,7 + 12,7 + 12,7 + 12,7 x 8 – 12,7

b) 81,3 x 99 + 82 – 0,7

c) (100 + 42) x 42 + (200 – 58) x 58

d) 17,8 x 99 + 17 + 0,8

e)  103,7 x 101 – 103 – 0,7

g) 124 x 76 + 12 x 248

h) 12,48 x 3,47 – 3,47 x 2,48

i) 128 x 68 + 16 x 256

4. Tính nhanh 

a) 12,48 x 3,47 – 3,47 x 2,48

b) 128 x 68 + 16 x 256

c) (7,29 + 9,34 + 8,27) – (7,34 + 6,27 + 5,29)

d) 45,7 x 101 – 45,7

e)  95,72 x 3,57 + 3,57 x 4,28

g) (200 -  58) x 58 + (100 + 42) x 42

h) 50 – 51 + 40 – 41 + 30 – 31 + 60

i)  28 + 62 x a x ( a x 1 – a : 1) + 28 x 8 + 28

Dạng Toán Tìm X

1. Tìm X

a) 5 x (4 + 6 x X) = 290

b) X x 3,7 + X x 6,3 = 120

c) (15 x 24 – X) : 0,25 = 100 : 1/4

d) 128 x X – 12 x X – 16 x X = 5208000

e) 5 x X + 3,75 x X + 1,25 x X = 20

g) (84,6 – 2 x X) : 3,02 = 5,1

2. Tìm X

a)   7,2 : 2,4 x X = 4,5

b)  9,15 x X + 2,85 x X = 48

c) (X x 3 + 4) : 5 = 8

d) (15 x 28 – X) :  2/5 = 200 : 0,4

 

e) X x 4,8 + 5,2 x X = 160

g) 7 x (8 + 2 x X) = 210

h) X x 5,6 + 4,4 x X =130

i) (X – 12) x 17  : 11 = 51

k) 9,15 x X + 2,85 x X = 48

3. Tìm X

a) (X x 7 + 8) : 5 = 10

b) (X + 5) x 19 : 13 = 57

c) 4 x (36 – 4 x X) = 64

d) 7,6 : 1,9  x X = 3,2

e) (X : 2 + 50) : 5 = 12

g) 280 : (7 + 3 x X) = 4

 h) 6 x (28 – 8 x X) = 72

i) (X – 15 ) x 3 : 12 = 6

k) (X : 4 + 6) x 7 = 70

l) 5 x (7 + 3 x X) = 140

4. Tìm X

a) X x 17,7 – 7,7 x X = 177

b) 9 x (12 – 2 x X) = 54

c) X x 3,9 + X x 0,1 = 16

d) 1,23 : X – 0,45 : X = 1,5

e) (X - 1/3)  x  5/3 = 14/27 - 3/9

l) (12 x 15 – X) x 1/4 = 120 x 1/4

g)  17/5 : X = 34/5 : 4/3

h)  X : 4/5  = 25/8 : 5/4

 i) (X x 0,25 + 2012) x 2013 = (50 + 2012) x 2013

k) (X - 1/2) x 5/3  =  7/4 - 1/2

 

Đánh giá bài viết
250 65.891
Toán lớp 5 Xem thêm