Bài tập Toán lớp 5 nâng cao: Dạng toán Tính nhanh (có đáp án)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
MỘT SỐ BÀI TOÁN TÍNH NHANH LỚP 5
(PHÂN SỐ, CHỮ SỐ TẬN CÙNG, TÌM X, DẤU HIỆU CHIA HẾT)
Đề bài
Đáp án
Bµi 1: TÝnh biÓu thøc sau mét c¸ch hîp
nhÊt:
a)
1998 1996 1997 11 1985
1997 1996 1995 1996
b) A =
1
2
+
1
4
+
1
8
+ ......+
1
512
+
1
1024
a) Ph©n tÝch mÉu ta cã:
1997
1996 1995
1996 = 1996
(1997 -1995) =
1996
2.
Ph©n tÝch ta cã:
1998
1996 + 1997
11 + 1985 = 1998
1996 +
(1996 + 1)
11 + 1985
= 1998
1996 + 1996
11 + 11 +1985 = 1998
1996
+ 1996
11 +1996
= 1996
(1998 + 11 + 1 ) = 1996
2010.
VËy gi¸ trÞ ph©n trªn lµ:
= 1005.
b)
A =
1
2
+
1
4
+
1
8
+ ......+
1
512
+
1
1024
Ta cã: 2 x A = 1 +
1
2
+
1
4
+
1
8
+ ......+
1
512
A = 2 x A A = 1 +
1
2
+
1
4
+
1
8
+ .....+
1
512
-
1
2
+
1
4
+
1
8
+ ......+
1
512
+
1
1024
; A = 1 -
1
1024
A =
1023
1024
Bài 2 : Tính nhanh tổng sau :
Đặt tổng trên bằng A ta :
Bµi 3
:
a) Kh«ng lµm tÝnh h·y so s¸nh:
A = 1991 x 1999 B = 1995 x 1995
b) TÝnh nhanh biÓu thøc sau:
1 1 1 1 1 1
3 6 12 24 48 96
a) So s¸nh A B: B = 1995 x 1995
A = 1991 x 1999 = 1995 x (1991+4)
= 1991 x (1995 + 4) = 1995 x 1991 + 1995
x 4
= 1991 x 1995 + 1991 x 4
1991 x 1995 = 1995 x 1991 1991 x 4 < 1995 x 4
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C¸ch 1:
32 16 8 4 2 1
96 98 96 96 96 96
=
32 16 8 4 2 1
96
=
40 20 3 63 21
96 96 32
nªn 1991 x 1999 < 1995 x 1995
C¸ch 2: NhËn xÐt
1 2 1
3 3 3
;
1 1 1
6 3 6
;
1 1 1
12 6 12
1 1 1
24 12 24
;
1 1 1
48 24 48
;
1 1 1
96 48 96
C =
1 1 1 1 1 1
3 6 12 24 48 96
=
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 6 6 12 12 24 24 48 48 96
=
2 1 64 1 63 21
3 69 69 69 32
C¸ch 3: NhËn xÐt:
1 1 3 3 2 1
;
3 6 6 6 3 6
Do ®ã
1 1 2 1
3 6 3 6
1 1 1 7 7 2 1
;
3 6 12 12 12 3 12
Do ®ã:
1 1 1 2 1
3 6 12 3 12
theo quy luËt nµy ta cã:
C =
1 1 1 1 1 1
3 6 12 24 48 96
=
2 1 64 1
3 96 96
=
63 21
96 32
Bµi 4 : Cho S =
20
1
19
1
18
1
17
1
16
1
15
1
14
1
13
1
12
1
11
1
H·y so s¸nh S
2
1
.
XÐt c¸c h¹ng cña tæng ta thÊy :
20
1
19
1
18
1
17
1
16
1
15
1
14
1
13
1
12
1
11
1
. Ta :
20
1
19
1
18
1
17
1
16
1
15
1
14
1
13
1
12
1
11
1
>
20
1
x10
20
1
19
1
18
1
17
1
16
1
15
1
14
1
13
1
12
1
11
1
>
2
1
Nªn S >
2
1
.
Bài 5 :Tính nhanh:
a) ( 1+3+5+7+…+2003+2005) x
(125 125 x 127 127 127 x 125)
a) Ta có:
125 125x127 127 127x125 = 1001x125x127
1001x127x125 = 0 . nên : (1+3+5+...+2005)(125
125x127 127 127x125) = 0
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
b)
5x125,0:6,6x5,0:88,88x3,3
25,0:2,13x2x44,44x2,0:8,19
3
2x3,3
8,19
5x2x4x2,13x88,88x3,3
4x2,13x88,88x5x8,19
5x8x6,6x2x88,88x3,3
4x2,13x88,88x5x8,19
5x125,0:6,6x5,0:88,88x3,3
25,0:2,13x2x44,44x2,0:8,19
)b
Bµi 6:
Kh«ng quy ®ång
mÉu sè. H·y so s¸nh:
a/
19
15
17
13
; b/
36
9
48
12
a/ Ta cã:
1
17
17
17
4
17
13
;
1
19
19
19
4
19
15
19
4
17
4
hai ph©n cïng sè, ph©n
nµo mÉu h¬n ph©n lín h¬n. Suy ra:
19
15
17
13
b/
4
1
;
4
1
48
12
36
9
suy ra
36
9
48
12
Bài 7 : Cho 7 phân số :
Thăng chọn được hai phân số
tổng g trị lớn nhất. Long chọn
hai phân số tổng giá trị nhỏ
nhất. Tính tổng 4 phân số Thăng
Long đã chọn.
Vậy ta sắp xếp được như sau :
Tổng hai phân số giá trị lớn nhất :
Tổng hai phân số giá trị nhỏ nhất :
Do đó tổng bốn phân số Thăng Long đã chọn
:
Bài 8 : Cho tổng :
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... + 49 + 50.
Liệu thể liên tục thay hai số
bất bằng hiệu của chúng cho tới khi
được kết quả 0 hay không ?
Bài giải : Ta đặt A = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... + 49 + 50.
Dãy số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 50 50 số, trong đó
số các số lẻ bằng số các số chẵn nên 50 : 2 = 25 (số
lẻ). Vậy A một s lẻ. Gọi a b hai số bất của
A, khi thay tổng a + b bằng hiệu a - b t A giảm đi : (a
+ b) - (a - b) = 2 x b tức giảm đi một số chẵn. Hiệu
của một số lẻ một số chẵn luôn một số lẻ nên sau
mỗi lần thay, tổng mới vẫn một số lẻ. vậy không

Bài tập Toán Tính nhanh nâng cao lớp 5

Bài tập Toán lớp 5 nâng cao: Dạng toán Tính nhanh về các dạng toán phân số, chữ số tận cùng, tìm x, dấu hiệu chia hết có đáp án và hướng dẫn chi tiết cho từng dạng giúp các em học sinh nắm được cách tính nhanh theo từng dạng. Mời các bạn tham khảo cách tính nhanh giá trị của biểu thức qua các hướng dẫn dưới đây.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 5, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bài tập Toán tính nhanh nâng cao bao gồm 21 bài toán có đáp án chi tiết cho các em học sinh khá giỏi tham khảo, ôn luyện, rèn kỹ năng làm các bài toán nâng cao lớp 5 trong thời gian nghỉ dịch bệnh. Các em học sinh có thể ôn tập các dạng bài nghỉ dịch Corona sau đây:

Tài liệu ôn tập ở nhà nghỉ dịch bệnh lớp 5

Đánh giá bài viết
7 1.681
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 5 nâng cao Xem thêm