Bài tập Toán lớp 5: Số thập phân, hàng của số thập phân

5 3.261

Số thập phân, hàng của số thập phân, đọc viết số thập phân

Bài tập Toán lớp 5: Số thập phân, hàng của số thập phân, đọc viết số thập phân bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh luyện tập các dạng bài tập đọc viết số thập phân, củng cố kỹ năng giải Toán chương 2 Toán 5. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập Toán lớp 5: Số thập phân, hàng của số thập phân

Câu 1:

Viết các phân số thập phân sau dưới dạng số thập phân:

a)

 Bài tập Toán lớp 5: Số thập phân, Hàng của số thập phân

b)

 Bài tập Toán lớp 5: Số thập phân, Hàng của số thập phân

Câu 2:

Viết các hỗn số sau dưới dạng số thập phân:

a)

 Bài tập Toán lớp 5: Số thập phân, Hàng của số thập phân

b)

 Bài tập Toán lớp 5: Số thập phân, Hàng của số thập phân

Câu 3:

Viết số thập phân có:

a) Tám đơn vị, sáu phần mười.

b) Năm mươi tư đơn vị, bảy mươi sáu phần trăm.

c) Bốn mươi hai đơn vị, năm trăm sáu mươi hai phần nghìn.

d) Mười đơn vị, ba mươi lăm phần nghìn.

e) Không đơn vị, một trăm linh một phần nghìn.

g) Năm mươi lăm đơn vị, năm phần mười, năm phần trăm và năm phần nghìn.

Câu 4:

Viết mỗi chữ số của một số thập phân vào một ô trống ở “hàng” thích hợp (theo mẫu):

Bài tập Toán lớp 5: Số thập phân, Hàng của số thập phân

Câu 5:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Trong số thập phân 86, 324 chữ số 3 thuộc hàng nào?

A. hàng chục

B. hàng phần mười

C. hàng trăm

D. hàng phần trăm

Câu 6:

Cho số thập phân 86, 324.

a) Nếu chuyển dấu phẩy sang bên trái một chữ số thì chữ số 3 thuộc hàng nào của số mới?

b) Nếu chuyển dấu phẩy sang bên trái hai chữ số thì chữ số 6 thuộc hàng nào của số mới?

Đáp án Bài tập Toán lớp 5: Hàng của số thập phân, đọc viết số thập phân

Câu 1:

a) 0,1 ; 0,01 ; 0,001 ; 0,0001

b) 8,4 ; 2,25 ; 6, 453 ; 2, 5789

Chú ý: chữ số ở phần thập phân của số thập phân bằng số chữ số 0 của mẫu số thuộc phân số thập phân tương ứng.

Câu 2:

a) 1,9 ; 2,66 ; 3,72 ; 4,999

b) 8,2 ; 36,23 ; 54, 07 ; 12,254

Câu 3:

a) 8,6

b) 54,76

c) 42,562

d) 10, 035

e) 0,101

g) 55,555

Câu 4:

Bài tập Toán lớp 5: Số thập phân, Hàng của số thập phân

Câu 5:

Khoanh B

Câu 6:

a) Nếu chuyển dấu phẩy sang bên trái một chữ số thì 86,324 trở thành 8,6324; lúc đó chữ số 3 thuộc hàng phần trăm của số mới.

b) Nếu chuyển dấu phẩy sang bên trái hai chữ số thì 86,324 trở thành 0,86324; lúc đó chữ số 6 thuộc hàng phần trăm của số mới.

Đánh giá bài viết
5 3.261
Toán lớp 5 Xem thêm