Bài tập Toán nâng cao lớp 5: Các bài toán về điền dấu phép tính

1 786

Bài tập Toán nâng cao lớp 5: Các bài toán về điền dấu phép tính

Bài tập Toán nâng cao lớp 5: Các bài toán về điền dấu phép tính có các bài tập và ví dụ minh họa kèm theo lời giải chi tiết cho từng bài tập để các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức của mình, từ đó có cách làm bài hiệu quả nhất về dạng bài tập điền dấu phép tính, vận dụng tính chất của các phép tính để tìm nhanh kết quả của dãy tính ôn thi học sinh giỏi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo.

Bài tập Toán nâng cao lớp 5: Kĩ thuật tính và quan hệ giữa các thành phần của phép tính

Bài tập Toán lớp 5 nâng cao: Số chẵn, số lẻ, bài toán xét chữ số tận cùng của một số

Cách giải dạng Toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ của 2 số đó

Dạng 1: Các bài toán về điền dấu phép tính

* Trong dạng toán này người ta thường cho một dãy chữ số, ta phải điền dấu của 4 phép tính (+, -, x hoặc :) và dấu ngoặc xen giữa các chữ số để được phép tính có kết quả cho trước.

Bài 1: Hãy điền thêm dấu phép tính vào dãy số sau:

6 6 6 6 6 để được biểu thức có giá trị lần lượt bằng: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6

Giải:

a, Bằng 0:

(6 – 6) x (6 + 6 +6)

(6 – 6): ( 6 + 6 + 6)

b, Bằng 1:

6 + 6 – 66 : 6

6 – (66 : 6 – 6)

c, Bằng 2:

(6 + 6) : 6 x 6 : 6

(6 x 6 : 6 + 6) : 6

6: (6 x 6 : (6 + 6))

d, Bằng 3:

6: 6 + (6 + 6) : 6

6 : (6 : 6 + 6 : 6)

e, Bằng 4:

6 – (6 : 6 + 6 : 6)

(6 + 6 + 6 + 6) : 6

g, Bằng 5:

6 – 6 : 6 x 6 : 6

6 – 6 x 6 : 6: 6

h, Bằng 6:

66 – 66 + 6

6: 6 – 6 : 6 + 6

6 x 6 – 6 x 6 + 6

Dạng 2: Vận dụng tính chất của các phép tính để tìm nhanh kết quả của dãy tính

* Lưu ý: - T/c giao hoán: a + b = b + a và a x b = b x a

- T/c kết hợp: (a + b) + c = a + (b + c)

và: (a x b) x c = a x (b x c)

- Nhân với 1 và chia cho 1

a x 1 = a; a : a = 1 và a : 1 = a

- Cộng và nhân với 0:

a + 0 = a và a x 0 = 0

- Nhân 1 số với 1 tổng và 1 hiệu:

a x (b + c) = a x b + a x c

a x (b – c) = a x b – a x c

Bài 1:

Thực hiện các phép tính sau bằng cách nhanh nhất

a, 1996 + 3992 + 5988 +7948;

b, 2 x 3 x 4 x 8 x 50 x 25 x 125;

c, (45 x 46 + 47 x 48) x (51 x 52 - 49 x 48) x (45 x 128 - 90 x 64) x (1995 x 1996 + 1997 x 1998);

Bài tập Toán nâng cao lớp 5

Giải:

a, Ta có:

1996 + 3992 + 5988 + 7984

= 1 x 1996 + 2 x 1996 + 3 x 1996 + 4 x 1996

= (1 + 2 + 3 + 4) x 1996

= 10 x 1996

= 19960

b, 2 x 3 x 4 x 8 x 50 x 25 x 125

= 3 x 2 x 4 x 50 x 8 x 25 x 125

= 3 x (2 x 50) x (4 x 25) x (8 x 125)

= 30 000 000.

c, Ta nhận thấy:

45 x 128 – 90 x 64 = 45 x (2 x 64) – 90 x 64

= (45 x 2) x 64 – 90 x 64

= 90 x 64 – 90 = 0

Trong 1 tích có 1 thừa số bằng 0. Vậy tích đó bằng 0, tức là:

(45 x 46 + 47 x 48) x (51 x 52 – 49 x 48) x (45 x 128 – 90 x 64) x (1995 x 1996 + 1997 x 1998) = 0

Bài tập Toán nâng cao lớp 5

* BÀI TẬP VẬN DỤNG:

Bài 1: Hãy điền thêm dấu cộng (+) xen giữa các chữ số

8 8 8 8 8 8 8 8. Để được dãy tính có kết quả bằng:

a, 208

b, 1000

Bài 2: Hãy điền thêm dấu các phép tính vào mỗi dãy số sau để được dãy tính có kết quả lần lượt là 1, 2, 3, 4, 5:

a, 3 3 3 3 3

b, 4 4 4 4 4

c, 5 5 5 5 5

Bài 3: Thực hiện các phép tính sau bằng cách nhanh nhất:

Bài tập Toán nâng cao lớp 5

Đánh giá bài viết
1 786

Video đang được xem nhiều

Toán lớp 5 Xem thêm