Bài tập trắc nghiệm câu tường thuật tiếng Anh có đáp án

1 4.791
VnDoc - Ti tài liu, văn bn pháp lut, biu mu min phí
REPORTED SPEECH
Exercise 1
1. Charlie said, "I'm thinking of going to live in Canada".
a. Charlie said that I was thinking of going to live in Canada.
b. Charlie said that I am thinking of going to live in Canada.
c. Charlie said that he was thinking of going to live in Canada.
d. Charlie said that he is thinking of going to live in Canada.
2. Charlie said, "My father is in hospital".
a. Charlie said that my father is in hospital.
b. Charlie said that his father was in hospital.
c. Charlie said that his father is in hospital.
d. Charlie said that my father was in hospital.
3. Charlie said, "Nora and Jim are getting married tomorrow
a. He said that Nora and Jim are getting married tomorrow
b. He said that Nora and Jim were getting married the next day.
c. He said that Nora and Jim were getting married tomorrow.
d. He said that Nora and Jim are getting married the next day.
4. Charlie said, "I haven't seen Bill for a while".
a. He said that he hadn't seen Bill for a while.
b. He said that I haven't seen Bill for a while.
c. He said that he hasn't seen Bill for a while.
d. He said that I hadn't seen Bill for a while.
5. Charlie said, "I've been playing tennis a lot recently"
a. Charlie said that I've been playing tennis recently.
b. Charlie said that he had been playing tennis recently.
c. Charlie said that he had bee playing tennis recetly.
d. Charlie said that I had been playing tennis recently
6. Charlie said, "Margaret has had a baby".
a. Charlie said Margaret has had a baby.
b. Charlie said Margaret had had a baby.
c. Charlie said Margaret had a baby.
d. Charlie said Margaret has a baby.
7. Charlie said, "I don’t know what Fred is doing".
a. He said that he doesn’t know what Fred is doing.
b. He said that he didn’t know what Fred is doing.
c. He said that he doesn’t know what Fred was doing.
d. He said that he didn’t know what Fred was doing.
8. Charlie said, "I hardly ever go out these days".
a. He said that he hardly ever went out these days.
b. He said that I hardly ever go out these days.
c. He said that I hardly ever went out these days.
d. He said that he hardly ever goes out these days.
9. Charlie said, '"I work 14 hours a day".
VnDoc - Ti tài liu, văn bn pháp lut, biu mu min phí
a. He said that he works 14 hours a day.
b. He said that he worked 14 hours a day.
c. He said that I work 14 hours a day.
d. He said that I worked 14 hours a day.
10. Charlie said, "I'll tell Jim I saw you"
a. He said he'll tell Jim he saw me.
b. He said I would tell Jim I had seen you.
c. He said he would tell Jim he had seen me.
d. He said I would tell Jim he had seen me.
11. Charlie said, "You can come and stay with me if you are ever in London".
a. He said you could come and stay with him if you were ever in London.
b. He said I could come and stay with him if I were ever in London.
c. He said you can come and stay with him if you are ever in London.
d. He said I can come and stay with him if I am ever in London.
12. Charlie said, "Tom had an accident last week but he wasn't injured".
a. He said Tom had an accident last week but he wasn't injured.
b. He said Tom had had an accident last week but he wasn't injured.
c. He said Tom had had an accident the previous week but he hadn't been injured.
d. He said Tom had an accident last week but he hadn't been injured.
13. Charlie said, "I saw Jack at a party a few months ago and he seemed fine".
a. He said he had seen Jack at a party a few months ago and he had seemed fine
b. He said I saw Jack at a party a few months ago and he seemed fine
c. He said he had seen Jack at a party a few months ago and he seemed fine
d. He said he saw Jack at a party a few months ago and he had seemed fine
14. Tom said, "New York is bigger than London".
a. He said that New York was bigger than London.
b. He says that New York is bigger than London.
c. He says that New York was bigger than London.
d. He said that New York is bigger than London.
15. "Stay in bed for a few days", the doctor said to me.
a. The doctor told me stay in bed for a few a days.
b. The doctor told to me to stay in bed for a few days.
c. The doctor said me to stay in bed for a few days.
d. The doctor told me to stay in bed for a few days.
16. "Don’t shout", I said to Jim.
a. I told Jim don't shout
b. I told to Jim not to shout
c. I told Jim not to shout
d. I said to Jim don't shout.
17. "Please don’t tell anyone what happened", Ann said to me
a. Ann asked me don't tell anyone what happened.
b. Ann told me don't tell anyone what happened.
c. Ann said to me don't tell anyone what happened.
VnDoc - Ti tài liu, văn bn pháp lut, biu mu min phí
d. Ann asked me not to tell anyone what happened.
18. "Can you open the door for me, Tom?" Ann asked.
a. Ann asked to open the door for her, Tom.
b. Ann asked Tom to open the door for her.
c. Ann asked Tom open the door for her.
d. Ann asked Tom to open the door for me.
19. "Listen carefully", he said to us.
a. He told us listen carefully
b. He told to us to listen carefully
c. He told us to listen carefully
d. He said us to listen carefully
20. "Don’t wait for me if I'm late", Ann said.
a. Ann said don't wait for her if she was late.
b. Ann said not to wait for me if I was late.
c. Ann said not to wait for her if she was late.
d. Ann said don't wait for me if I'm late.
Exercise 2
1. "Eat more fruit and vegetables", the doctor said.
a. The doctor said eat more fruit and vegetables
b. The doctor said to eat more fruit and vegetables
c. The doctor said me to eat more fruit and vegetables
d. The doctor told me eat more fruit and vegetables
2. "Read the instructions before you switch on the machine", he said to me.
a. He told me to read the instructions before I switched on the machine.
b. He told me read the instructions before I switched on the machine.
c. He told to read the instructions before I switched on the machine.
d. He said to read the instructions before you switched on the machine.
3. "Shut the door but don't lock it", she said to us.
a. She told us to shut the door but don’t look it.
b. She told us to shut the door but not to look it.
c. She told us shut the door but don’t look it.
d. She told us shut the door but not to look it.
4. "Can you speak more slowly? I can't understand", he said to me.
a. He asked me to speak more slowly because he couldn't understand.
b. He asked me to speak more slowly and he couldn't understand.
c. He asked me to speak more slowly but he couldn't understand.
d. He asked me to speak more slowly. He can't understand.
5. "Don't come before 6 o'clock", I said to him.
a. I told him don’t come before 6 o'clock.
b. I told him to come not before 6 o'clock.
c. I told to him not to come before 6 o'clock.
d. I told him not to come before 6 o'clock.
6. "I can see you later", he said.

Bài tập câu tường thuật trong tiếng Anh

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Bài tập trắc nghiệm câu tường thuật tiếng Anh có đáp án được sưu tầm và đăng tải giúp các bạn nắm chắc hơn sau khi đã tìm hiểu mảng lý thuyết. Bài tập có phần đáp án đính kèm tiện cho các bạn đối chiếu sau khi thử sức. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

Trong ngữ pháp tiếng Anh, Thì là sợi chỉ đỏ xuyên suốt môn học này. Bên cạnh đó việc ôn luyện lý thuyết và bài tập theo mảng cụ thể, ví dụ như câu điều kiện, word form, trọng âm, trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh, trắc nghiệm...cũng rất hữu ích giúp các bạn nâng cao hiệu quả môn học.

Đánh giá bài viết
1 4.791
Bài tập ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm