Bài tập trắc nghiệm: Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của ankan

Chuyên đề Hóa học lớp 11: Bài tập trắc nghiệm: Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của ankan được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Bài tập đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của ankan

Câu 1: Định nghĩa nào sau đây là đúng về hiđrocacbon no?

A. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon có chứa liên kết đơn trong phân tử.

B. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon chỉ có một liên kết đơn trong phân tử.

C. Hiđrocacbon no là hiđrocacbon chỉ có chứa liên kết đơn trong phân tử.

D. Hiđrocacbon no là hợp chất hữu cơ chỉ có chứa liên kết đơn trong phân tử.

Câu 2: Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của metan.

A. C2H2, C3H4, C4H6, C5H8

B. CH4, C2H2, C3H4, C4H14

C. CH4, C2H6, C4H14, C5H12

D. C2H6, C3H8, C5H14, C6H12

Câu 3: Ankan có những loại đồng phân nào?

A. Đồng phân nhóm chức

B. Đồng phân cấu tạo

C. Đồng phân vị trí nhóm chức.

D. Có cả 3 loại đồng phân trên.

Câu 4: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C5H12?

A. 3 đồng phân B. 4 đồng phân C. 5 đồng phân D. 6 đồng phân.

Câu 5: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C6H14?

A. 3 đồng phân B. 4 đồng phân C. 5 đồng phân D. 6 đồng phân

Câu 6: CTCT sau có tên gọi là:

Chuyên đề Hóa học lớp 11

A. 2,2,4-trimetyl l pentan. B. 2,4-trimetyl petan.

C. 2,4,4-trimetyl pentan. D. 2-đimetyl-4-metyl pentan.

Câu 7: CTCT sau có tên gọi là:

Chuyên đề Hóa học lớp 11

A. 2-metyl-3-butyl pentan B.3-Etyl-2-metyl heptan

C. 3-isopropyl heptan D. 2-Metyl-3-etyl heptan

Câu 8: Tên của ankan nào sau đây không đúng?

A. 2-metyl butan B. 3-metyl butan

C. 2,2-đimetyl butan D. 2,3-đimetyl butan

Câu 9: CTCT nào sau đây có tên gọi là: isopentan

A. C(CH3)3 B. CH3CH2CH(CH3)CH3

C. CH3CH2CH(CH3)CH2CH3 D. CH3CH(CH3)CH2CH2CH3

Câu 10: Hợp chất hữu cơ X có tên gọi là: 2 - Clo - 3 - metylpentan. Công thức cấu tạo của X là:

A. CH3CH2CH(Cl)CH(CH3)2 B. CH3CH(Cl)CH(CH3)CH2CH3

C. CH3CH2CH(CH3)CH2CH2Cl D. CH3CH(Cl)CH2CH(CH3)CH3

Đáp án và hướng dẫn giải

1. C 2. C 3. B 4. A 5. C
6. A 7. B 8. B 9. D 10. B

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 11: Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của ankan. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Vật Lí 11, Tài liệu học tập lớp 11VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 100
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chuyên đề Hóa học 11 Xem thêm