Bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận

Bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận

Bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận là tài liệu học tập hay được VnDoc.com giới thiệu tới quý thầy cô và các em cùng tham khảo. Với 15 câu hỏi trắc nghiệm môn Toán 12 về đường tiệm cận, hi vọng tài liệu này sẽ giúp các em ôn tập kiến thức hiệu quả, luyện thi trắc nghiệm môn Toán năm 2017 đạt thành tích tốt.

Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số (Có đáp án)

Bài tập trắc nghiệm sự tương giao giữa hai đồ thị (Có đáp án)

Bài tập trắc nghiệm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (Có đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số (Có đáp án)

Câu 1: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số Bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận

A. 3           B. 2           C.  1            D. 4

Câu 2: Cho hàm số Bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận. Đồ thị hàm số có tâm đối xứng là điểm

A. (1; 2)        B. (2; 1)         C. (1; -1)        D. (-1; 1)

Câu 3: Cho hàm số Bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận. Số tiệm cận của đồ thị hàm số bằng

A. 0          B. 1           C. 2            D. 3

Câu 4: Đồ thị hàm số Bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận

A. Nhận điểm (-1/2; 1/2) là tâm đối xứng

B. Nhận điểm (-1/2; 2) làm tâm đối xứng

C. Không có tâm đối xứng

D. Nhận điểm (1/2; 1/2) làm tâm đối xứng

Câu 5: Cho đường cong (C): Bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận. Tìm phương án đúng:

A. (C) chỉ có tiệm cận đứng        B. (C) có tiệm cận xiên

C. (C) có hai tiệm cận            D. (C) có ba tiệm cận

Câu 6: Để đồ thị hàm số Bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận có tiệm cận xiên thì m phải thỏa mãn:

A. m ≠ ±2        B. m ≠0       C. m ≠ ±1       D. m ≠ ±4

Câu 7: Đồ thị hàm số y = x4 - x2 + 1 có bao nhiêu tiệm cận:

A. 0           B. 1          C. 3           D. 2

Câu 8: Đồ thị hàm số Bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận có bao nhiêu tiệm cận:

A. 1           B. 3          C. 4           D. 2

Câu 9: Cho đường cong Bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận (C) và 3 điểm A, B, C nằm trên (C) có hoành độ tương ứng là 1,35; - 0,28; 3,12. Giả sử d1, d2, d3 tương ứng là tích các khoảng cách từ A, B, C đến hai tiệm cận của (C). Lựa chọn đáp án đúng.

A. d2 = 3                        B. d1 = 4

C. Cả ba phương án kia đều sai       D. d3 = 5

Câu 10: Cho hàm số Bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận có đồ thị (C ) có hai điểm phân biệt P, Q tổng khoảng cách từ P hoặc Q tới hai tiệm cận là nhỏ nhất. Khi đó PQ2 bằng:

A. 32           B. 50          C. 16           D. 18

Câu 11: Cho hàm số Bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận có đồ thị (C). Đường thẳng y = m cắt (C) tại P, Q thì trung điểm E của đoạn thẳng PQ thuộc đường thẳng:

A. y = x + 1      B. y = 2x + 1     C. y = x - 1       D. y = 2x - 1

Câu 12: Hàm số nào có đồ thị nhận đường thẳng x = 2 làm đường tiệm cận:

Bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận

Câu 13: Cho hàm số Bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận. Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên bên trái là:

A. y = 5x + 8      B. y = 4x + 8    C. y = 4x + 5      D. y = 4x

Câu 14: Phương trình các đường tiệm cận của đồ thị hàm số Bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận là:

A. y = 1 và x = -2     B. y = x + 2 và x = 1      C. y = 1 và x = 1       D. y = -2 và x = 1

Câu 15: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số Bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận là:

A. 1           B. 2            C. 3            D. 0

Đánh giá bài viết
18 19.025
Trắc nghiệm Toán 12 Xem thêm