Bài tập trắc nghiệm lý thuyết sóng điện từ

Bài tập trắc nghiệm lý thuyết sóng điện từ

Bài tập trắc nghiệm lý thuyết sóng điện từ được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, hi vọng sẽ giúp các bạn học sinh lớp 12 ôn tập tốt để đạt được điểm số cao trong các bài kiểm tra ở trường và đạt thành tích tốt trong kỳ thi THPT quốc gia 2020.

SÓNG ĐIỆN TỪ

Câu 1. Hiệu điện thế trên hai bản tụ điện trong mạch dao động tự do LC biến thiên điều hòa với tần số góc:

Bài tập trắc nghiệm lý thuyết sóng điện từ

Câu 2. Chu kì dao động điện từ tự do trong mạch dao động LC được xác định bởi hệ thức nào sau đây.

Bài tập trắc nghiệm lý thuyết sóng điện từ

Câu 3. Chọn phát biểu đúng khi nói về sự biến thiên điện tích của tụ điện trong mạch dao động

A. Điện tích của tụ điện dao động điều hòa với tần số góc ω = √LC

B. Điện tích biến thiên theo hàm số mũ theo thời gian

C. Điện tích biến thiên tuần hoàn theo thời gian

D. Điện tích của tụ điện dao động điều hòa với tần số Bài tập trắc nghiệm lý thuyết sóng điện từ

Câu 4. Mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thực hiện dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại trên mỗi bản tụ là Q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0. Chu kì dao động điện từ của mạch là:

Bài tập trắc nghiệm lý thuyết sóng điện từ

Câu 5. Cường độ dòng điện chạy trong mạch dao động LC có đặc điểm là:

A. tần số lớn B. chu kì lớn C. cường độ lớn D. năng lượng lớn

Câu 6. Mạch dao động gồm tụ C1 và cuộn cảm L sẽ dao động với chu kì T1, thay tụ C1 bằng tụ C2 thì chu kì dao động của mạch là T2. Chu kì dao động của mạch khi thay tụ bằng bộ tụ gồm C1 mắc song song với C2 là:

Bài tập trắc nghiệm lý thuyết sóng điện từ

Câu 7. Mạch dao động gồm tụ C1 và cuộn cảm L sẽ dao động với chu kì T1, thay tụ C1 bằng tụ C2 thì chu kì dao động của mạch là T2. Chu kì dao động của mạch khi thay tụ bằng bộ tụ gồm C1 mắc nối tiếp với C2 là:

Bài tập trắc nghiệm lý thuyết sóng điện từ

Câu 8. Nếu đưa một lõi sắt non vào trong long cuộn cảm của mạch dao động LC thì chu kì dao động điện từ sẽ:

A. Tăng B. giảm C. không đổi D. có thể tăng hoặc giảm

Câu 9. Dao động điện từ trong mạch dao động LC được hình thành là do hiện tượng nào sau đây.

A. hiện tượng cảm ứng điện từ B. hiện tượng tự cảm

C. hiện tượng cộng hưởng điện D. hiện tượng từ hóa

Câu 10. Độ lệch pha giữa dòng điện xoay chiều trong mạch dao động LC và điện tích biến thiên trên tụ là:

Bài tập trắc nghiệm lý thuyết sóng điện từ

Câu 11. Khi tụ điện dao động LC biến thiên theo phương trình q = Q0.cosωt thì biểu thức nào sau đây là sai.

Bài tập trắc nghiệm lý thuyết sóng điện từ

Câu 12. Gọi q0 là điện tích cực đại của tụ điện, công thức nào sau đây không phải là công thức tính năng lượng điện từ của một mạch dao động lí tưởng.

Bài tập trắc nghiệm lý thuyết sóng điện từ

Câu 13. Trong mạch dao động LC lí tưởng. Biểu thức nào sau đây là đúng khi nói về mối quan hệ giữa U0 và I0

Bài tập trắc nghiệm lý thuyết sóng điện từ

Câu 14. Mắc một tụ điện có điện dung C với một cuộn cảm có độ tụ cảm L ta được một mạch dao động. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là U0, cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây là I0. Mối liên hệ giữa U0 và I0

Bài tập trắc nghiệm lý thuyết sóng điện từ

Câu 15. Phát biểu nào dưới đây là không đúng khi nói về năng lượng trong mạch dao động LC.

A. Năng lượng của mạch dao động gồm có năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm.

B. Khi năng lượng điện trường trong tụ giảm thì năng lượng từ trường trong cuộn cảm tăng lên.

C. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường cùng biến thiên điều hòa với tần số của dòng điện xoay chiều trong mạch.

D. Tại mọi thời điểm, tổng năng lượng điện trường và năng lượng từ trường là không đổi.

Câu 16. Trong mạch dao động LC có sự biến thiên qua lại tuần hoàn giữa.

A. điện tích và dòng điện

B. điện trường và từ trường

C. hiệu điện thế và cường độ điện trường

D. năng lượng điện trường và năng lượng từ trường

Câu 17. Mạch dao động LC lí tưởng, điện tích giữa hai bản tụ dao động với tần số f. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường trong mạch biến thiên tuần hoàn với tần số.

A.giống nhau và bằng 2f

B. giống nhau và bằng f

C. giống nhau và bằng f/2

D. khác nhau

Câu 18. Mạch dao động LC lí tưởng có chu kì T. Năng lượng từ trường trong cuộn cảm.

A.biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì 2T.

B. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T.

C. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T/2.

D. Không biến thiên tuần hoàn theo thời gian

Câu 19. Trong mạch dao động LC lí tưởng, năng lượng điện từ của mạch dao động.

A. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì 2T.

B. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T.

C. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T/2.

D. Không biến thiên theo thời gian

Câu 20. Trong mạch dao động LC lí tưởng, cứ sau những khoảng thời gian như nhau t0 thì năng lượng trong cuộn cảm và tụ điện lại bằng nhau. Chu kì dao động của mạch là:

A. t0/2

B. t0/4

C. 2t0

D. 4t0

Câu 21. Một mạch dao động duy trì gồm cuôn dây mắc với một tụ điện. Do cuộn dây có điện trở R nên để duy trì dao động của mạch người ta cần phải cung cấp năng lượng cho mạch. Biết dòng điện cực đại qua cuộn cảm là I0. Tính công suất cần cung cấp cho mạch để mạch hoạt động bình thường.

A. P = \frac{1}{2}R.I_0^2

B. P = R.I_0^2

C. P = 2R.I_0^2

D. P = \frac{1}{\sqrt{2}}R.I_0^2

Câu 22. Một mạch dao động duy trì gồm cuộn dây mắc với một tụ điện. Do cuộn dây có điện trở R nên để duy trì dao động của mạch người ta cần phải cung cấp năng lượng cho mạch . Biết điện tích cực đại của tụ là Q0, điện dung của tụ là C và hệ số tự cảm của cuộn dây là L. Tính công suất cần cung cấp cho mạch để mạch hoạt động ổn định.

A. P = LCRQ_0^2

B. P = \frac{Q_0^2}{LC}R

C. P = \frac{1}{2}LCRQ_0^2

D. P = \frac{1}{2} \frac{Q_0^2}{LC}R

Câu 23. Một mạch dao động duy trì gồm cuộn dây mắc với một tụ điện. Do cuộn dây có điện trở R nên để duy trì dao động của mạch người ta cần phải cung cấp năng lượng cho mạch . Biết hiệu điện thế cực đại của tụ là U0, điện dung của tụ là C và hệ số tự cảm của cuộn dây là L. Tính công suất cần cung cấp cho mạch để mạch hoạt động ổn định.

A. P = \frac{CU_0^2}{L}R

B. P = \frac{U_0^2}{LC}R

C. P = \frac{1}{2}LCRU_0^2

D. P = \frac{1}{2}\frac{CU_0^2}{L}R

Câu 24. Khi cho một dòng điện xoay chiều chạy qua một dây dẫn thẳng, xung quanh dây dẫn có:

A. có điện trường

B. có từ trường

C. có điện từ trường

D. không tồn tại vật chất nào cả.

Câu 25. Chọn phát biểu sai:

A. Khi một từ trường biến thiên theo thời gian thì nó sinh ra một điện trường cảm ứng mà tự nó tồn tại trong không gian.

B. Khi một từ trường biến thiên theo thời gian thì nó sinh ra một điện trường xoáy.

C. Khi một từ trường biến thiên theo thời gian thì nó sinh ra một điện trường biến thiên và ngược lại sự biến thiên của điện trường sẽ sinh ra từ trường biến thiên.

D. Khi một từ trường biến thiên theo thời gian thì nó sinh ra một điện trường mà chỉ có thể tồn tại trong dây dẫn.

Câu 26. Chọn phát biểu sai khi nói về điện từ trường

A. Điện trường và từ trường là hai mặt thể hiện khác nhau của một loại trường duy nhất gọi là điện từ trường .

B. Điện trường biến thiên nào cũng sinh ra từ trường biến thiên và ngược lại.

C. Không thể có điện trường và từ trường tồn tại độc lập.

D. Nam châm vĩnh cửu là một trường hợp ngoại lệ ở đó chỉ có từ trường

Câu 27. Khi một điện tích điểm dao động , xung quanh điện tích sẽ tồn tại.

A. điện trường

B. từ trường

C. điện từ trường

D. trường hấp dẫn

Câu 28. Chọn câu sai. Sóng điện từ là sóng:

A. do điện tích sinh ra.

B. do điện tích dao động bức xạ ra.

C. có vectơ dao động vuông góc với phương truyền sóng.

D. có vận tốc truyền sóng bằng vận tốc ánh sáng

Câu 29. Chọn câu sai về tính chất của sóng điện từ

A. sóng điện từ truyền được cả trong chân không.

B. sóng điện từ mang theo năng lượng

C. vận tốc truyền của sóng điện từ trong mọi môi trường bằng vận tốc ánh sáng trong chân không.

D. sóng điện từ là sóng ngang, các vectơ E và B luôn vuông góc nhau và vuông góc với phương truyền sóng

Câu 30. Chọn phát biểu sai khi nói về sóng điện từ

A. Sóng điện từ được đặc trưng bởi tần số hoặc bước sóng, giữa chúng có hệ thức λ = c/f

B. Sóng điện từ cũng có tính chất giống như một sóng cơ học thông thường.

C. Năng lượng của sóng điện từ tỉ lệ với lũy thừa bậc 4 của tần số.

D. Sóng điện từ không truyền được trong chân không.

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo!

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Bài tập trắc nghiệm lý thuyết sóng điện từ. Mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt hơn môn Vật lý lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đề minh họa 2020 lần 2

 1. Đề minh họa môn Toán 2020 lần 2
 2. Đề minh họa Ngữ văn năm 2020 lần 2
 3. Đề minh họa môn Tiếng Anh 2020 lần 2
 4. Đề minh họa môn Hóa năm 2020 lần 2
 5. Đề minh họa môn Vật lý năm 2020 lần 2
 6. Đề minh họa môn Sinh học năm 2020 lần 2
 7. Đề minh họa Địa Lý năm 2020 lần 2
 8. Đề minh họa môn Lịch sử năm 2020 lần 2
 9. Đề minh họa môn GDCD năm 2020 lần 2
 10. Đề minh họa tiếng Đức năm 2020 lần 2
 11. Đề minh họa tiếng Nhật năm 2020 lần 2
 12. Đề minh họa tiếng Nga năm 2020 lần 2
 13. Đề minh họa tiếng Trung Quốc năm 2020 lần 2
Đánh giá bài viết
2 1.893
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Lý khối A Xem thêm