Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

2 12.929

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Mời tải Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa. Tài liệu trắc nghiệm môn GDCD lớp 11 này sẽ giúp bạn nắm vững bài học thông qua việc làm các câu hỏi trắc nghiệm. Mời các bạn tải miễn phí bài tập trắc nghiệm lớp 12 này về sử dụng và tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 11: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ CUNG - CẦU TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HÓA

Câu 1: Trong nền kinh tế hàng hoá khái niệm cầu được dùng để gọi tắt cho cụm từ nào?

a. Nhu cầu của mọi người.
b. Nhu cầu của người tiêu dùng.
c. Nhu cầu có khả năng thanh toán.
d. nhu cầu tiêu dùng hàng hoá.

Câu 2: Trong nền sản xuất hàng hoá mục đích của sản xuất là gì?

a. Để tiêu dùng.
b. Để bán.
c. Để trưng bày
d. Cả a và b đúng

Câu 3: Khái niệm tiêu dùng được hiểu như thế nào?

a. Tiêu dùng cho sản xuất
b. Tiêu dùng cho đời sống cá nhân
c. Tiêu dùng cho gia đình
d. Cả a và b đúng.

Câu 4: Trường hợp nào sau đây được gọi là cầu?

a. Anh A mua xe máy thanh toán trả góp
b. Ông B mua xe đạp hết 1 triệu đồng.
c. Chị C muốn mua ô tô nhưng chưa có tiền
d. Cả a và b đúng.

Câu 5: Những yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến cầu?

a. Giá cả, thu nhập
b. Thu nhập, tâm lý, phong tục tập quán
c. Giá cả, thu nhập, tâm lý, thị hiếu
d. Giá cả, thu nhập, tâm lý, thị hiếu, phong tục tập quán.

Câu 6: Trường hợp nào sau đây được gọi là cung?

a. Công ty A đã bán ra 1 triệu sản phẩm.
b. Công ty A còn trong kho 1 triệu sản phẩm.
c. Dự kiến công ty A ngày mai sẽ sản xuất thêm 1 triệu sản phẩm
d. Cả a, b đúng

Câu 7: Yếu tố nào ảnh hưởng đến cung mang tính tập trung nhất?

a. Giá cả
b. Nguồn lực
c. Năng suất lao động
d. Chi phí sản xuất

Câu 8: Thực chất quan hệ cung - cầu là gì?

a. Là mối quan hệ tác động qua lại giữa cung và cầu hàng hóa trên thị trường
b. Là mối quan hệ tác động qua lại giữa cung, cầu hàng hóa và giá cả trên thị trường
c. Là mối quan hệ tác động giữa người mua và người bán hay người sản xuất và người tiêu dùng đang diễn ra trên thị trường để xác định giá cả và số lượng hàng hóa, dịch vụ.
d. Là mối quan hệ tác động qua lại giữa giá cả thị trường và cung, cầu hàng hóa. Giá cả thấp thì cung giảm, cầu tăng và ngược lại.

Câu 9: Trên thực tế, sự vận động của cung, cầu diễn ra như thế nào?

a. Cung, cầu thường vận động không ăn khớp nhau
b. Cung, cầu thường cân bằng
c. Cung thường lớn hơn cầu
d. Cầu thường lớn hơn cung.

Câu 10: Cung và giá cả có mối quan hệ như thế nào?

a. Giá cao thì cung giảm
b. Giá cao thì cung tăng
c. Giá thấp thì cung tăng
d. Giá biến động nhưng cung không biến động.

Câu 11: Cầu và giá cả có mối quan hệ như thế nào?

a. Giá cao thì cầu giảm
b. Giá cao thì cầu tăng
c. Giá thấp thì cầu tăng
d. Cả a, c đúng.

Câu 12: Mối quan hệ cung cầu là mối quan hệ tác động giữa ai với ai?

a. Người mua và người bán
b. Người bán và người bán
c. Người sản xuất với người tiêu dùng
d. Cả a, c đúng

Câu 13: Mối quan hệ cung cầu là mối quan hệ tác động giữa ai với ai?

a. Người mua và người bán
b. Người bán và người bán
c. Người sản xuất với người sản xuất
d. Cả a, c đúng

Câu 14: Nội dung của quan hệ cung cầu được biểu hiện như thế nào?

a. Cung cầu tác động lẫn nhau
b. Cung cầu ảnh hưởng đến giá cả
c. Giá cả ảnh hưởng đến cung cầu
d. Cả a, b, c đúng.

Câu 15: Khi cầu tăng dẫn đến sản xuất mở rộng dẫn đến cung tăng là nội dung của biểu hiện nào trong quan hệ cung - cầu?

a. Cung cầu tác động lẫn nhau
b. Cung cầu ảnh hưởng đến giá cả
c. Giá cả ảnh hưởng đến cung cầu
d. Thị trường chi phối cung cầu

Câu 16: Khi cầu giảm dẫn đến sản xuất mở rộng dẫn đến cung giảm là nội dung của biểu hiện nào trong quan hệ cung - cầu?

a. Cung cầu tác động lẫn nhau
b. Cung cầu ảnh hưởng đến giá cả
c. Giá cả ảnh hưởng đến cung cầu
d. Thị trường chi phối cung cầu

Câu 17: Khi trên thị trường giá cả giảm thì xảy ra trường hợp nào sau đây?

a. Cung và cầu tăng
b. Cung và cầu giảm
c. Cung tăng, cầu giảm
d. Cung giảm, cầu tăng

Câu 18: Khi trên thị trường giá cả tăng thì xảy ra trường hợp nào sau đây?

a. Cung và cầu tăng
b. Cung và cầu giảm
c. Cung tăng, cầu giảm
d. Cung giảm, cầu tăng

Câu 19: Khi trên thị trường cung lớn hơn cầu thì xảy ra trường hợp nào sau đây?

a. Giá cả tăng
b. Giá cả giảm
c. Giá cả giữ nguyên
d. Giá cả bằng giá trị

Câu 20: Khi trên thị trường cung nhỏ hơn cầu thì xảy ra trường hợp nào sau đây?

a. Giá cả tăng
b. Giá cả giảm
c. Giá cả giữ nguyên
d. Giá cả bằng giá trị

Câu 21: Khi là người bán hàng trên thị thị trường, để có lợi, em chọn trường hợp nào sau đây:

a. Cung = cầu.
b. Cung > cầu.
c. Cung < cầu.
d. Cung # cầu

Câu 22: Khi là người mua hàng trên thị thị trường, để có lợi, em chọn trường hợp nào sau đây:

a. Cung = cầu.
b. Cung > cầu.
c. Cung < cầu.
d. Cung # cầu

Đánh giá bài viết
2 12.929
Môn khác lớp 11 Xem thêm