Bài tập trắc nghiệm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (Có đáp án)

Bài tập trắc nghiệm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Năm 2017, Bộ Giáo dục tổ chức thi tốt nghiệp, xét tuyển đại học với bài thi trắc nghiệm môn Toán gồm 50 câu. Trước khi luyện tập với đề mẫu được Bộ GD&ĐT đưa ra vào đầu thàng 10 tới, mời các bạn cùng tham khảo Bài tập trắc nghiệm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số có đáp án đi kèm.

Bài tập trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số

Bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số (Có đáp án)

250 câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12

Bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận

Câu 1: Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số Bài tập trắc nghiệm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (Có đáp án) tại điểm có hoành độ x0 = -1 bằng

A. – 2 B. 2 C. 0 D. Đáp số khác

Câu 2: Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số Bài tập trắc nghiệm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (Có đáp án) tại giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung bằng:

A. – 2 B. 2 C. 1 D. – 1

Câu 3: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số Bài tập trắc nghiệm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (Có đáp án) tại điểm có hoành độ x0 = 1 có phương trình

A. y = -x - 3 B. y = -x + 2 C. y = x - 1 D. y = x + 2

Câu 4: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số Bài tập trắc nghiệm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (Có đáp án) tại điểm A(1/2; 1) có phương trình

A. 2x - 2y = -1 B. 2x - 2y = 1 C. 2x + 2y = 3 D. 2x + 2y = -3

Câu 5: Hoành độ tiếp điểm của tiếp tuyến song song với trục hoành của đồ thị hàm số Bài tập trắc nghiệm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (Có đáp án) bằng

A. -1 B. 0 C. 1 D. Đáp số khác

Câu 6: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số Bài tập trắc nghiệm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (Có đáp án) tại giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung có phương trình

A. y = x - 1 B. y = x + 1 C. y = x D. y = -x

Câu 7: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số Bài tập trắc nghiệm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (Có đáp án) có hệ số góc k = – 9 có phương trình

A. y = -9x - 43 B. y = -9x + 43 C. y = -9x - 11 D. y = -9x - 27

Câu 8: Cho đồ thị (C) của hàm số y = xlnx. Tiếp tuyến của (C) tại M vuông góc với đường thẳng Bài tập trắc nghiệm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (Có đáp án). Hoành độ của M gần nhất với số nào dưới đây:

A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

Câu 9: Phương trình tiếp tuyến với đường cong (C): y = x2 - 3x + 2 tại điểm M thuộc (C) và xM = 1 là:

A. y = -x + 1 B. y = -x - 1 C. y = x + 1 D. y = x - 1

Câu 10: Cho parabol (P): y = -x2 + 4x. Hệ số góc của tiếp tuyến với (P) tại điểm A(1; 3) là

A. 2 B. – 2 C. 3 D. –3

(Còn tiếp)

Đáp án bài tập trắc nghiệm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số

1

A

6

A

11

C

16

C

21

D

2

B

7

C

12

B

17

A

22

B

3

A

8

D

13

B

18

C

23

A

4

C

9

A

14

A

19

A

24

A

5

A

10

A

15

B

20

D

Đánh giá bài viết
1 12.595
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Toán khối D Xem thêm