Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện (Có đáp án)

10 36.055

Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện (Có đáp án)

Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện (Có đáp án) giúp các em học sinh ôn tập kiến thức cơ bản và nâng cao về khối đa diện và thể tích khối đa diện. Trắc nghiệm thể tích khối đa diện này còn giúp các em học tốt chương 1 hình học lớp 12, chuẩn bị sẵn sàng cho bài thi trắc nghiệm môn Toán năm 2017.

Tuyển tập 350 bài tập trắc nghiệm về chuyên đề thể tích

Bài tập trắc nghiệm chương khối đa diện

600 câu trắc nghiệm chuyên đề tích phân và ứng dụng

Bài tập trắc nghiệm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (Có đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số (Có đáp án)

BÀI TẬP THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN

Câu 1. Hãy chọn cụm từ (hoặc từ) cho dưới đây để sau khi điền nó vào chỗ trống mệnh đề sau là mệnh đề đúng: "Số cạnh của một hình đa diện luôn .................... số mặt của hình đa diện ấy."

A. bằng        B. nhỏ hơn hoặc bằng   C. nhỏ hơn             D. lớn hơn

Câu 2. Hãy chọn cụm từ (hoặc từ) cho dưới đây để sau khi điền nó vào chỗ trống mệnh đề sau trở thành mệnh đề đúng:

"Số cạnh của một hình đa điện luôn .................. số đỉnh của hình đa diện ấy."

A. bằng        B. nhỏ hơn          C. nhỏ hơn hoặc bằng     D. lớn hơn

Câu 3. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. Hình lập phương là đa điện lồi

B. Tứ diện là đa diện lồi

C. Hình hộp là đa diện lồi

D. Hình tạo bởi hai tứ diện đều ghép với nhau là một đa diện lồi

Câu 4. Cho một hình đa diện. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:

A. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba cạnh

B. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba mặt

C. Mỗi cạnh là cạnh chung của ít nhất ba mặt

D. Mỗi mặt có ít nhất ba cạnh

Câu 5. Có thể chia hình lập phương thành bao biêu tứ diện bằng nhau?

A. Hai          B. Vô số        C. Bốn          D. Sáu

Câu 6. Số cạnh của một hình bát diện đều là:

A. Tám          B. Mười        C. Mười hai      D. Mười sáu

Câu 7. Số đỉnh của một hình bát diện đều là:

A. Sáu          B. Tám         C. Mười         D. Mười hai

Câu 8. Số đỉnh của hình mười hai mặt đều là:

A. Mười hai      B. Mười sáu     C. Hai mươi      D. Ba mươi

Câu 9. Số cạnh của hình mười hai mặt đều là:

A. Mười hai      B. Mười sáu      C. Hai mươi      D. Ba mươi

Câu 10. Số đỉnh của hình 20 mặt đều là:

A. Mười hai      B. Mười sáu      C. Hai mươi      D. Ba mươi

Câu 11. Cho (H) là khối lăng trụ đứng tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a. Thể tích của (H) bằng:

Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện (Có đáp án)

Câu 12. Cho (H) là khối chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng a. Thể tích của (H) bằng:

Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện (Có đáp án)

Câu 13. Cho tứ diện ABCD. Gọi B' và C' lần lượt là trung điểm của AB và AC. Khi đó tỉ số thể tích của khối tứ diện AB'C'D và khối tứ diện ABCD bằng:

A. 1/2          B. 1/4           C. 1/6            D. 1/8

Câu 14. Cho hình lăng trụ ngũ giác ABCDE.A'B'C'D'E'. Gọi A'', B'', C'', E'' lần lượt là trung điểm của các cạnh AA', BB', CC', DD', EE'. Tỉ số thể tích giữa khối lăng trụ ABCDE.A''B''C''D''E'' và khối lăng trụ ABCDE.A'B'C'D'E' bằng:

A. 1/2          B. 1/4           C. 1/8            D. 1/10

Câu 15. Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có thể tích bằng V. Lấy điểm A' trên cạnh SA sao cho SA' = 1/3 SA. Mặt phẳng qua A' và song song với đáy của hình chóp cắt các cạnh SB, SC, SD lần lượt tại B', C', D'. Khi đó thể tích khối chóp S.A'B'C'D' bằng:

A. V/3          B. V/9          C. V/27           D. V/81

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật tâm O với AB = 2a, BC = a. Các cạnh bên của hình chóp đều bằng nhau và bằng a√2

Câu 16. Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề:

A. SO không vuông góc với đáy

B. Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện (Có đáp án)

C. BD = a√5

D. Các cạnh bên khối chóp tạo với mp đáy các góc bằng nhau.

Câu 17. Thể tích khối chóp S.ABCD là:

Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện (Có đáp án)

Câu 18. Gọi α là góc tạo bởi cạnh bên và mặt đáy của khối chóp. Ta có tanα là

Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện (Có đáp án)

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang vuông tại A và D. Hai mặt bên SAB và SAD cùng vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết AD = DC = a, AB = 2a, SA = a√3.

Câu 19. Góc ABC của đáy ABCD có số đo là:

A. 300          B. 450          C. 600            D. Kết quả khác

Câu 20. Chọn khẳng định đúng.

I. BC ⊥ SA       II. BC ⊥ AC        III. BC ⊥ SC

A. I            B. I và II         C. I, II, III đều đúng   D. I và III

Câu 21. Thể tích khối chóp S.ABCD là:

Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện (Có đáp án)

Câu 22. Thể tích của khối chóp cụt A'B'C'D'.ABCD là:

Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện (Có đáp án)

Câu 23. Tỉ số của hai thể tích khối chóp S.A'B'C'D' và S.ABCD (với A', B', C', D' lần lượt là trung điểm của SA, SB, SC, SD) là:

A. 1/2           B. 1/4          C. 1/6             D. 1/8

ĐÁP ÁN

1D, 2D, 3D, 4C, 5B, 6C, 7A, 8C, 9D,10A, 11C, 12B, 13B, 14A, 15C, 16A, 17B, 18C, 19B, 20C, 21D, 22C, 23D

Đánh giá bài viết
10 36.055
Trắc nghiệm Toán 12 Xem thêm